UPUTA U VEZI PRIJAVE NA IPARD MJERA 302 (RURALNI TURIZAM I DRUGO)

Naše usluge -> UPUTA U VEZI PRIJAVE NA IPARD MJERA 302 (RURALNI TURIZAM I DRUGO)

IPARD mjera 302 koja pokriva ruralni turizam i druga ulaganja ima slijedeće karakteristike:

–        podnositelj zahtijeva može biti fizička ili pravna osoba u sustavu PDV-a

–        IPARD ako prihvati projekt daje bespovratno 75.000 EUR bez PDV-a maksimalno

–        sredstva IPARD-a se isplaćuju na kraju, nakon kontrole i kada je projekt realiziran

–        za međufinanciranje HBOR preko poslovnih banaka odobrava posebno povoljne kredite na cijeli iznos investicije bez PDV-a sa 2 g. moratorija, 2% kamata i rokom otplate na 12 g. (u 2012.g. je kamata samo 1%)

–        kada se dobije sredstva od IPARD-a vraća se HBORU, a ostatak kredita je na 12 g. Npr. recimo da je cijeli projekt vrijednosti (bez zemljišta i komunalija) 180.000 EUR bez PDV-a, kada je projekt realiziran IPARD vraća 75.000 EUR i ostatak 105.000 EUR ostaje kao kredit na 12 g. sa 2% kamata. Otplata kredita po navedenim uvjetima iznosi godišnje 11.689 EUR. Ako je neki prosječan neto prihod od iznajmljivanja oko 25.000 EUR, to znači da za pokrivanje svih troškova i zaradu ostaje oko 13.300 EUR godišnje.

–        Za ruralni turizam važno je utvrditi lokaciju objekta tj. isti mora biti u naselju svrstanom pod C i D u kategorizaciji turističkih naselja

–        potrebno je javnu nabavu provesti prije prijave i uz prijavu se dostavljaju i sve ponude za izvođenje radova, intelektualne usluge (projektanti, konzulteri, elaborati, nadzor) i opreme. Promjene nakon prijave nisu dozvoljene osim u izuzetnim slučajevima.

Za pripremu projekta i za prijavu na IPARD mjera 302 (ruralni turizam i drugo) potrebno je učiniti slijedeće korake:

1. Da obavimo razgovor u Adria Bonusu radi svih pojašnjenja, te da zaključimo ugovor o našim savjetničkim uslugama u pripremi projekta i prijavnih dokumenata, te izradi investicijske studije za natječaj. Naknada Adria Bonus Consultinga je jednim dijelom vezana za prijavu, a drugim djelom za rezultat tj. uvjetovana je rezultatom ako se odobri projekt od APPRRR (IPARD) i iznosi ukupono ovisno o veličini projekta od 2 – 4% od investicijske vrijednosti projekta.

2. Da se utvrdi program i dinamika  investiranja i da se utvrdi dinamika i tijek rpijave na IPARD natječaj ( šta treba raditi i kakvu projektnu dokumentaciju, dali treba dozvola, koji su rokovi i najhitniji koraci i sl.) Vrlo je važno da se to precizno odradi uz našu uputu projektantima oko nekih detalja ali i svim drugim dionicima u pripremi projekta za prijavu. To je potrebno zato jer se uz prijavu trebaju dostaviti i ponude izvođača i isporučioca opreme (najmanje tri), te davaoca svih intelektualnih usluga. Tu se treba procijeniti koji su troškovi projektanata. Dobro je u toj fazi stupiti u kontakt agencijama koje su specijalizirane za ruralni turizam kao što je npr. Novasol i drugi radi korisnih sugestija u uređenju objekta i okoliša i radi procjene mogućih neto prihoda što je korisno za izradu investicijske studije.

3. Prikupljanje najmanje tri ponude izvođača i opremaša, te svih ostalih davaoca usluga (po jedna ponuda) po posebnoj proceduri utvrđenoj pravilnikom IPARD-a mjera 302. Tome prethodi izrada poziva na davanje ponuda sa specifikacijama i izjavama ponuditelja o porijeklu roba i usluga.

4. Da se nakon prikupljanja ponuda izvođača i opremaša pristupi izradi investicijske studije.

5. Da se u fazi kada ste dobili dozvolu naruči elaborat zaštite okoliša koji izrađuje ovlašteno društvo  a cijena je 10.000 kn – 15.000 kn+ PDV. Elaborat se mora poslati u Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja radi dobivanja potvrde da projekt udovoljava standardima u pogledu zaštite okoliša, a taj je dokument dio obveznih dokumenata koji se šalju uz prijavu.

6. Da se pristupi prikupljanju svih ostalih dokumenata kojih ima oko 20 – tak

7. Da se izradi dokument Lista izdataka

8. Da se izradi dokumente Tablice usporedba ponuda

9. Da se pristupi izradi Prijavnog obrasca

12. Da se pošalje prijava sa svom dokumentacijom .

Osim vanjskih izvođača sve ostalo radi naše društvo, osim onih dokumenata koje treba donijeti sam investitor jer  mi ne možemo to umjesto vas, ali vas zato mi upućujemo kako to napraviti i koje dokumente donijeti.

Za pravovremenu i kvalitetnu prijavu:

– potrebno je odmah pristupiti aktivnostima pripreme jer su dosta opsežne

– javiti se radi dogovora o sastanku i radi zaključenja ugovora i dogovora o svemu što je potrebno za uspješnu prijavu projekta na budućem natječaju.

Ako se čeka natječaj prekasno je za kvalitetnu pripremu projekta, što znači da treba odmah krenuti. 

Poreč, 18.10.2012.

Stevo Žufić dipl.oecc.

Komentari su zatvoreni.