USLUGE PRIPREME DOKUMENTACIJE I SAVJETOVANJA U VEZI PREDSTEČAJNE NAGODBE

POSLOVNO SAVJETOVANJE - NAŠE USLUGE -> USLUGE PRIPREME DOKUMENTACIJE I SAVJETOVANJA U VEZI PREDSTEČAJNE NAGODBE

MH900384140

 

USLUGE PRIPREME DOKUMENTACIJE I SAVJETOVANJA U VEZI PREDSTEČAJNE NAGODBE

Više detalja o samim  predstečajnim nagodbama i uslugama Adria Bonus Consultinga u nastavku:

UVJETI ZA PODNOŠENJA PRIJEDLOGA PREDSTEČAJNE NAGODBE

Tko i kada pokreće postupak predstečajne nagodbe:

 • Poduzetnik -Dužnik koji više od 60 dana kasni u ispunjenju obveza čiji iznos iznosi > 20% kratkoročnih obveza objavljenih u GFI za proteklu godinu ili da više od 30 dana kasni s isplatom plaće u visini ugovorene s pripadajućim doprinosima i porezima koje je dužan uplatiti zajedno sa plaćom –(nelikvidan poduzetnik)

 

 • Poduzetnik- Dužnik koji više od 60 dana ima blokiran žiro račun ili ako vrijednost njegove imovine ne pokriva obveze-(insolventan poduzetnik)

 

Oslobođenje od obveze pokretanja predstečajne nagodbe

 

 • Obveze pokretanja postupka predstečajne nagodbe oslobođeni su oni dužnici koji nemaju  imovine ili je ona beznačajna i oni dužnici koji nemaju zaposlenih

Skračeni postupak  predstečajen nagodbe

 • Provodi se kod dužnika čiji ukupni iznos obveza naveden u finanicjskom stanju i poslovanju nije veći od 2.000.000,00 kuna i koji zapošljava manje od 30 radnika
 • Na skraćeni postupak predstečajne nagodbe ne primjenjuju se odredbe o povjereniku,reviziji i deblokiranju transakcijskog računa prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe

 

CILJ PROVOĐENJA POSTUPKA PREDSTEČAJNE NAGODBE

Primjenom mjere(a) iz plana financijskog restrukturiranja:

 • Poduzetniku se osigurava da ponovno  postane likvidan i solventan, da održi svoje poslovanje , odnosno održi i poveća svoj udio na tržištu,

 

 • Vjerovnicima se omoguće povoljniji uvjeti namirenja njihovih tražbina od uvjeta koje bi vjerovnik ostvario da je protiv dužnika pokrenut stečajni postupak

MJERE IZ PLANA FINANCIJKOG RESTRUKTURIRANJA

1. smanjenje i odgodu dospjelosti dužnikovih obveza,
2. u društvima kapitala povećanje temeljnog kapitala,
3. otplatu u ratama, izmjenu rokova dospjelosti, kamatnih stopa ili drugih uvjeta kredita, zajma ili druge tražbine ili instrumenta osiguranja,
4. unovčenje ili prijenos imovine radi namirenja tražbina,
5. otpust duga, otpis kamata, izmjenu kamatnih stopa,
6. izvršenje, izmjenu ili odricanje od založnog prava,
7. davanje dodatnih sredstava osiguranja od strane dužnika ili trećih osoba, uključujući davanje jamstava i garancija,
8. pretvaranje tražbina vjerovnika u kapital,
9. povezivanje poduzetničkim ugovorima sa strateškim partnerom radi održivosti nastavka poslovanja,
10. dokapitalizaciju od strane strateškog partnera,
11. druge mjere na temelju kojih se u skladu s pravilima financijske struke omogućava da dužnik postane likvidan i solventan.

FAZE PROVOĐENJA POSTUPKA PREDSTEČAJNE NAGODBE

 1. 1.       FAZA –postupak se provodi pred Nagodbenim vijećem FINA_e (NV F_e)
 • Podnosi se prijedlog za pokretanje predstečajne nagodbe – dužnik
 • Donosi se Riješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe – NV F_e,
 • Prikupljanje prijava tražbina vjerovnika
 • Utvrđivanje prava glas i glasanje o predloženom Planu financijskog  restrukturiranja (PFR),
 • Rješenje o prihvaćanju PFR_a ili Rješenje o odbijanju PFR_a

 

 1. 2.       FAZA –postupak se provodi pred nadležnim Trgovačkim sudom  ( TS )
 • Dužnik podnosi TS_u prijedlog za sklapanje predstečajne nagodbe,
 • TS će dopustiti sklapanje predstečajne nagodbe ako su na ročištu za skalapanje predstečajne nagodbe svoj pristanak dali dužnik i  vjerovnici koji su prihvatili PFR_a, a čije tražbine čine večinu
 • Rješenje kojim odobrava sklopljenu prestečejnu nagodbu
 • TS dostavlja Rješenje FINA_i koji isto objavljuje na web -stranicama

 

SADRŽAJ PRIJEDLOG ZA OTVARANJE POSTUPKA PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

Prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe mora sadržavati:
1. tvrtku ili naziv, sjedište i poslovnu adresu, odnosno ime i prezime, sjedište i poslovnu adresu, adresu prebivališta te OIB dužnika i zahtjev da se nad dužnikom provede postupak predstečajne nagodbe,
2. izvješće o financijskom stanju i poslovanju dužnika,
3. plan financijskog restrukturiranja,
4. plan operativnog restrukturiranja,
5. izvješće ovlaštenog revizora koje sadrži: pozitivno mišljenje o planu financijskog i operativnog restrukturiranja,
6. popis imovine i prava dužnika koji su upisani u odgovarajuće upisnike,
7. izjavu da sklapanje predstečajne nagodbe neće utjecati na tražbine radnika.
(3) Nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe dužnik je dužan predati nagodbenom vijeću popis obveza sa stanjem na dan otvaranja postupka predstečajne nagodbe, najkasnije u roku od 15 dana od otvaranja postupka predstečajne nagodbe.
(4) Dužnik je dužan najkasnije u roku od osam dana od donošenja rješenja o utvrđenju tražbina, dostaviti plan financijskog i operativnog restrukturiranja koji obuhvaća sve utvrđene tražbine prema rješenju o utvrđenju tražbina, ukoliko ranije dostavljeni plan financijskog i operativnog restrukturiranja ne obuhvaća sve tražbine koje su utvrđene rješenjem.
(5) Ne može se pristupiti glasovanju za plan financijskog i operativnog restrukturiranja koji ne obuhvaća sve utvrđene tražbine.
(6) Ukoliko plan financijskog i operativnog restrukturiranja ili izmijenjeni ili novi plan financijskog i operativnog restrukturiranja ne obuhvaća sve utvrđene tražbine, nagodbeno vijeće zaključkom će pozvati dužnika odnosno vjerovnike koji su predložili plan financijskog i operativnog restrukturiranja, da u roku određenom zaključkom dostave plan financijskog i operativnog restrukturiranja koji će obuhvaćati sve utvrđene tražbine. U slučaju da dužnik, odnosno vjerovnici koji su predložili plan financijskog i operativnog restrukturiranja ne dostave usklađeni plan financijskog i operativnog restrukturiranja u roku određenom zaključkom, nagodbeno vijeće će rješenjem postupak obustaviti.

 

USLUGE ADRIA BONUSA U POSTUPKU PREDSTEČAJNE NAGODBE

 • Izrada dokumentacije
 • Pregovori s vjerovnicima
 • Priprema pokretanja i provođenja cijelog postupka
 • Izrada  Plana operativnog i financijskog restrukturiranja
 • Savjetovanje tijekom cijelog procesa
 • Koordiniranje svih aktivnosti između: revizora, knjigovodstva poduzetnika, vjerovnika, NV FINA_e i TS_a

LOGO HAEDER-2 copy

Komentari su zatvoreni.