OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA BESPOVRATNA SREDSTVA ZA OPREMU PO OPERATIVNOM PROGRAMU REGIONALNIH POTPORA ZA ULAGANJE ZA 2013. GODINU

N A T J E Č A J I - EU fondovi, N O V O S T I, POSLOVNO SAVJETOVANJE - NAŠE USLUGE, Posredovanje pri zapošljavanju -> OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA BESPOVRATNA SREDSTVA ZA OPREMU PO OPERATIVNOM PROGRAMU REGIONALNIH POTPORA ZA ULAGANJE ZA 2013. GODINU
                        11_000920_47_0005
 

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA BESPOVRATNA SREDSTVA ZA OPREMU PO OPERATIVNOM PROGRAMU REGIONALNIH POTPORA ZA ULAGANJE ZA 2013. GODINU

      1.   Predmet natječaja

Predmet natječaja je dodjela sredstava potpore po Operativnom programu regionalnih potpora za ulaganje u opremu za 2013. godinu

 2.  Korisnici državne potpore

  2.1.  Korisnici državne potpore po ovom natječaju mogu biti mali, srednji i veliki poduzetnici[1] iz svih sektora gospodarstva čije je osnivanje i ustroj propisan Zakonom o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13) te koji su 31.3.2013. ili 30.6.2013. zapošljavali minimalno 20 radnika na poslovima pretežite djelatmosti.

   2.2.  Izuzeće iz točke 2.1 čine poduzetnici koji djeluju u sektoru proizvodnje čelika, brodogradnje[2], primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda i proizvodnje sintetičkih vlakana.

    3.  Sredstva

 Ukupna sredstva za provedbu Operativnog programa za 2013. godinu predviđena su u iznosu  120 milijuna kuna

 4.  Namjena potpore

   4.1. Potpora se može dodijeliti za materijalna ulaganja u cilju :

 –       osnivanja nove proizvodne djelatnosti

–       razvoja novih proizvoda i materijala, proizvodnih procesa

–       temeljne promjene sveukupnog proizvodnog procesa postojeće poslovne djelatnosti

–       značajnog poboljšanja i modernizacije već postojećeg proizvoda, proizvodnog procesa ili usluge s višom dodanom vrijednosti

–       proširenja već postojeće poslovne djelatnosti

   4.2. Prihvatljiva ulaganja:

Materijalna ulaganja u strojeve i opremu za proizvodnju koja podliježu ispunjavanju slijedećih uvjeta:

 –  mora se koristiti isključivo u poslovnoj djelatnosti koja prima regionalnu potporu i na lokaciji primatelja potpore

–  mora se smatrati imovinom s mogućnošću otpisa (amortizirajuća imovina)

–  mora biti kupljena od trećih strana po tržišnim uvjetima

–    mora biti uključena u imovinu poduzetnika odnosno iskazati se u bilanci stanja poslovne  djelatnosti primatelja regionalne potpore najmanje pet godina (odnosno tri godine u slučaju malih i srednjih poduzetnika)

5.  Vrsta i  intenzitet potpore

U slučaju velikih poduzetnika troškovi ulaganja smatraju se opravdanim do gornje granice od 40% ukupnih opravdanih troškova ulaganja za projekt ulaganja, srednjih poduzetnika do 50%, a malih poduzetnika do 60%.

 6.  Ostvarivanje prava na potporu

 

      Model procjenjuje uspješnosti projekata te sposobnost investitora da provede investiciju. Različitosti pojedinih sektora su uzete u obzir sa ciljem ocjenjivanja poduzeća unutar vlastitog poslovnog okruženja. Naposljetku, projekti se rangiraju od najbolje do najlošije ocjenjenih.

 Ocjenjivanje se vrši temeljem bodovanja tri segmenta projekta

 1.  Pokazatelji privlačnosti projekta

  1.1.  Projektni pokazatelji – Projektni pokazatelji sastoje se od sljedećih kriterija: povećanje broja zaposlenih u poduzeću uzrokovano projektom, postotak povećanja EBITDA marže poduzeća u narednih 5 godina, bruto dodana vrijednost po zaposlenom nakon investicije te doprinos investicije većoj energetskoj učinkovitosti. Cilj kriterija je utvrđivanje da li investicije doprinose stvaranju uvjeta koji će omogućiti jačanje konkurentnosti hrvatske industrije i realizaciju vlastitih razvojnih potencijala.

   1.2.  Pokazatelji rizičnosti – Pokazatelji rizičnosti projekta sastoje se od sljedećih kriterija: vrijednost investicije u odnosu na prihod poduzeća, razdoblje povrata investicije (ROI), unutarnja stopa povrata (IRR). Cilj je utvrditi je li poduzeće ima mogućnost provesti investiciju te poticati investicije s većom mogućnošću uspjeha.

   2.  Pokazatelji poslovne sposobnosti investitora

   2.1.  Pokazatelji prethodnog poslovanja – Pokazatelji prethodnog poslovanja sastoje se od sljedećih kriterija: udio izvoza u ukupnim prihodima, koeficijent tekuće likvidnosti, omjer obveza i kapitala, koeficijent obrta ukupne imovine, odnos prihoda i rashoda, bruto dodana vrijednost po zaposlenom . Cilj je utvrditi stanje poduzeća (u usporedbi sa sektorom) koje provodi investiciju kroz nekoliko sveobuhvatnih kriterija kako bi se poticalo davanje potpora „zdravim” tvrtkama, i time izbjeglo neefikasno trošenje potpore.

 Kako bi se neutralizirala heterogenost poslovanja pojedinih industrijskih grana obuhvaćenim javnim natječajem, ocjenjivanje svih pokazatelja prethodnog poslovanja poduzeća (2.1.) te kriterija bruto dodana vrijednost po zaposlenom nakon investicije (1.1.) čini se usporedbom kriterija s prosjekom poslovanja pojedinog industrijskog sektora (na temelju NKDa). Na taj način otklanjaju se nejednakosti u poslovnom okruženju.

  Sustav bodovanja temelji se na objektivnim kvantitativnim pokazateljima koji na neutralan način prikazuju podobnosti investicije za dodjelu poticaja te prethodnog poslovanja tvrtke. Investicije se boduju ocjenama od 0 do 5, gdje 0 označava najlošiju ocjenu, a 5 najbolju. Ocjena 3, označava prosjek industrijske grane (gdje primjenjivo) ili označava procjenu o dobrom poslovnom uspjehu.

       7.   Visina potpore

 7.1.    Potpore po pojedinom poduzetniku ne može biti veći od 3.000.000 kuna, bez obzira na visinu opravdanih troškova.

  7.2.    Ponude, predračuni ili ugovori ne smiju biti od dobavljača ili izvođača koji je povezana osoba s podnositeljem prijave za dodjelu sredstava potpore.

   7.3.    Poduzetnik mora dokazati da ima dostatne izvore financiranja za provođenje prijavljenog projekta.

   7.4.    Financiranje se može provesti iz vlastitih izvora ili kredita banaka ili ostalih izvora financiranja koji u sebi ne sadrže elemente državne potpore.

  7.5.    Ako se financiranje namjerava provesti putem kredita banaka ili sredstvima vlasnika potrebno je dostaviti ugovor o financiranju  ili pismo namjere poslovne banke.

 

 9.  Trajanje projekta

Potpore se dodjeljuju za projekte koji će započeti nakon odobrenja potpore s rokom završetka  najkasnije do 30.6. 2015. godine. Opravdani troškovi priznavati će se samo za buduća ulaganja na temelju priloženih kopija ponuda/predračuna sa datumom ne starijim od datuma objave natječaja.

 10.  Postupak dodjele potpore

 10.1. Sa ciljem utvrđivanja opravdanosti dodjele potpora temeljem prijavljenih projekata, ministar gospodarstva osnovat će Povjerenstva za provedbu Operativnog programa koje će analizirati pristigle projekte te sukladno metodologiji iz točke 6. utvrditi bodovnu rang listu prihvatljivosti prijavljenih projekata

 10.2. Pravo na potporu u maksimalno dozvoljenom intenzitetu ostvariti će poduzetnici sukladno utvrđenom redoslijedu s rang liste do konačnog utroška sredstava predviđenih po ovom natječaju.

 10.3. Povjerenstva za provedbu Operativnog programa izradit će analizu opravdanih troškova za prihvaćene projekte, te sukladno visini opravdanih troškova i pripadajućeg intenziteta potpore uputiti prijedlog za dodjelu potpora ministru gospodarstva. Ministar gospodarstva donosi Odluku o odobrenju državne potpore.

 10.4. S poduzetnicima koji ostvare pravo na potporu Ministarstvo će potpisat ugovor o dodjeli sredstava potpore, a poduzetnici će na ime jamstva namjenskog trošenja dobivene potpore Ministarstvu dostaviti solemniziranu bjanko zadužnicu čija je vrijednost 25% veća od iznosa dodijeljene potpore, nakon čega će uslijediti isplata potpore.        

 11.  Prijava na natječaj

 11.1.  Prijava na natječaj može se izvršiti isključivo putem on line aplikacije dostupne na stranici Ministarstva gospodarstva: www.mingo.hr

  11.2.  Mogućnost pristupa aplikaciji prijavitelj ostvaruje registracijom preko prijavnog obrasca putem upisa e-mail adrese i OIB-a trgovačkog društva  

  11.3. Prijavni obrazac nakon što je popunjen, otisnut i potpisan od odgovorne osobe potrebno je sa ostalom obveznom dokumentacijom iz točke 12., putem pošte ili osobnom  dostaviti u Ministarstvo gospodarstva, Ulica grada Vukovara 78. Zagreb 10000, za naznakom „za natječaj“

  11.4.  Osim prijavnog obrasca prijavitelj je dužan potpisati izjavu o nepostojanju duga prema zaposlenicima i obrazac izjave o dobivenim potporama

  11.5.  Prijavnu dokumentaciju, složenu redoslijedom navedenim u točki 12. potrebno je uvezati u cjelinu.   

 12.  Obvezna dokumentacija

 Za prijavu na natječaj potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju[4]:

 – Ø Prijavni obrazac (popunjen, otisnut i potpisan od odgovorne osobe)

– Ø Bilancu stanja za 2011. godinu (obrazac POD-BIL) i Račun dobiti i gubitka za 2011. godinu (Obrazac POD-RDG) s dodatnim podacima (obrazac POD-DOP)*

– Ø Bilancu stanja za 2012. godinu (obrazac POD-BIL) i Račun dobiti i gubitka za 2012.  godinu (Obrazac POD-RDG) s dodatnim podacima (obrazac POD-DOP)*

  • Ø BON1*
  • Ø BON2/SOL2  prve banke – ne stariji od 30 dana, (original)
  • Ø BONPLUS (original)*

–  Ø Dokaz da nema dugovanja prema državi ili da je isti reguliran Rješenjem Porezne uprave o obročnoj otplati (Potvrda Porezne uprave, ne starija od 30 dana) s izjavom o urednom izvršenju obveza iz Rješenja (original)

– Ø Potvrdu Ministarstva financija o izvršavanju obveze po kreditu od bivšeg fonda za razvoj i zapošljavanje ako je prijavitelj korisnik predmetnog kredita

– Ø Ispunjeni i potvrđeni R-Sm obrazac od REGOS-a, (stranica A) za zadnji izvještajni mjesec

– Ø Popunjenu, otisnutu Izjavu s potpisom ovlaštene osobe da nema dugovanja prema zaposlenicima  

– Ø Godišnji statistički izvještaj Državnog zavodu za statistiku za 2012. (obrazac IND-21/PRODCOM)*

– Ø Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po NKD-u 2007. od Državnog zavoda za statistiku,*

– Ø Popunjenu, otisnutu Izjavu s potpisom odgovorne osobe o korištenim državnim potporama za razdoblje od 2011. do datuma podnošenja prijave,

– Ø Potvrdu HZMO-a o broju zaposlenih na dan 31.3. 2013.* ili na 30.6.2013.(original)

– Ø PROJEKT  izrađen prema točki 14.

– Ø Ponude, predračuni

13.  Rok za podnošenje prijava na natječaj istječe 5. studenog 2013. godine

 

 14. Preporučeni sažetak projekta ulaganja

 

NAZIV PROJEKTA :

  1.     INFORMACIJE O PODUZETNIKU – INVESTITORU
 2.     PREDMET POSLOVANJA INVESTITORA
 3.     POSTOJEĆA IMOVINA INVESTITORA
 4.     ANALIZA DOSADAŠNJEG FINANCIJSKOG POSLOVANJA
 5.     OCJENA RAZVOJNIH MOGUĆNOSTI ULAGATELJA
 6.     ANALIZA TRŽIŠTA       

                     6.1 Tržište nabave
                     6.2 Tržište prodaje
                     6.3 Sažetak analize tržišta i procjena ostvarenja prihoda
 7.     DINAMIKA i STRUKTURA ZAPOSLENIH
         7.1 Analiza potrebnih kadrova
         7.2 Proračun godišnjih bruto plaća
 8.     TEHNIČKI ELEMENTI ULAGANJA
         8.1 Opis tehničko-tehnološkog procesa
         8.2 Utrošak sirovina, materijala i energenata
         8.3 Tehnička struktura ulaganja

 
  9.    LOKACIJA
10.    ZAŠTITA ČOVJEKOVE OKOLINE
11.    DINAMIKA REALIZACIJE ULAGANJA
12.    EKONOMSKO-FINANCIJSKA ANALIZA
         12.1 Ulaganje u osnovna sredstva
         12.2 Proračun potrebnih obrtnih sredstava bez projekta ulaganja

         12.3 Proračun potrebnih obrtnih sredstava sa projektom ulaganja
         12.4 Izvori financiranja i kreditni uvjeti

          12.5 Projekcija računa dobiti i gubitka po godinama za razdoblje 2014. – 2018.

                (minimalni pokazatelji koje projekcija treba sadržavati su: poslovni prihodi, poslovni rashodi, ukupni prihodi, ukupni rashodi, amortizacija, bruto troškovi osoblja , te prosječan broj zaposlenih za svaku godinu pojedinačno)

 

12.6 Poslovni plan kod velikih poduzetnika mora sadržavati i analizu održivosti prijavljenog projekta sa i bez potpore

13. ZAKLJUČAK

Za sve dodatne informacije, te za dogovor za suradnju u prijavi projekta molimo da nam se obratite

ADRIA BONUS CONSULTING

LOGO HAEDER-2 copy

Komentari su zatvoreni.