Kreditni program “MIKROKREDITIRANJE – prvi korak u poduzetništvo“

N O V O S T I -> Kreditni program “MIKROKREDITIRANJE – prvi korak u poduzetništvo“

HAMAG INVEST OBJAVIO JAVNI POZIV IZ PROGRAMA PODUZETNIČKI IMPULS

 PRIORITET 4: Lakši pristup financiranju

 Kreditni program “MIKROKREDITIRANJE – prvi korak u poduzetništvo

  MIKRO

 

 1.  PREDMET I TRAJANJE OTVORENOG JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Otvorenog javnog poziva je odobravanje kredita Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG INVEST) za Prioritet 4: Lakši pristup financiranju po kreditnom programu „Mikrokreditiranje – prvi korak u poduzetništvo“.

Poziv je otvoren danom objave u dnevnim novinama i na mrežnim stranicama Ministarstva (www.minpo.hr) i HAMAG INVEST-a (www.hamaginvest.hr). i traje do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 01.11.2014.

 

2. CILJEVI I NAMJENA KREDITNOG PROGRAMA

Cilj ovog javnog poziva je odobravanje mikro-kredita novim trgovačkim društvima, obrtima te subjektima malog gospodarstva koji posluju do 24 mjeseca.

 

Krediti su namijenjeni za ulaganja u:

Udio u ukupnom iznosu kredita:

I.         Osnovna sredstva

– ulaganje u strojeve i opremu

– ulaganje u alate i uređaje

– ulaganje u sredstva za rad

– kupnja/adaptacija zemljišta i poslovnih objekata

– razvoj softverskih i IT rješenja i ostala nematerijalna imovina

Najmanje 60%

II.      Obrtna sredstva

Najviše 40%

 

 

Dopušteni udio kratkotrajne imovine u kreditu je najviše 40% od iznosa kredita.

Nije potrebno vlastito učešće.

U okviru ovog kreditnog programa ne kreditira se:

·      ugostiteljski objekti koji isključivo pružaju usluge točenja pića,

·      kockarnice, kladionice i slične djelatnosti,

·      izgradnja/kupnja stambenih i poslovnih prostora radi stanovanja/prodaje,

·      izgradnja/kupnja stambenih i poslovnih prostora radi iznajmljivanja, osim u svrhu obavljanja turističke djelatnosti,

·      nabavka nekretnina i pokretnina od povezanih osoba sukladno definiciji u Međunarodnom računovodstvenom standardu 24 i 27,

·      kupnja vlasničkih udjela u drugim subjektima,

·      trgovina,

·      kupnja, izgradnja, rekonstrukcija i opremanje poslovnih prostora za trgovačke djelatnosti,

·      benzinske postaje,

·      proizvodnja i distribucija duhanskih proizvoda,

·      prodajni i servisni auto saloni,

·      nabava vozila,

·      poljoprivredne i ribarske djelatnosti,

·      ostale aktivnosti definirane važećim propisima o potporama male vrijednosti (Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore).

 

3. IZNOS SREDSTAVA

U proračunu HAMAG INVEST-a na proračunskoj aktivnosti A560095 osigurano je ukupno 5.000.000,00 kuna za dodjelu mikrokredita temeljem ovog Otvorenog javnog poziva.

 4. KORISNICI KOJIMA JE OTVORENI JAVNI POZIV NAMIJENJEN

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro gospodarskim subjektima definiranima Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/2002, 63/2007, 53/2012 i 56/2013)[1] koji do datuma podnošenja prijave posluju najviše do 2 godine i nalaze se u vlasništvu fizičke ili pravne osobe koja do trenutka podnošenja zahtjeva nije bila većinski vlasnik subjekta koji se prijavljuje i drugih pravnih subjekata kumulativno dulje od 2 godine.

Prema kriteriju broja zaposlenih i financijskim pokazateljima, mikro gospodarski subjekti su fizičke i pravne osobe koje prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 10 radnika te ujedno ili ostvaruju ukupni godišnji prihod u iznosu protuvrijednosti kuna do 2.000.000,00 eura, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti kuna do 2.000.000,00 eura.

 [1] Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine br. 29/2002, 63/2007, 53/2012, 56/2013) usklađena je kategorizacija veličine poduzetnika s Preporukom Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003.

UPUTE ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

 

5. UVJETI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Zahtjev mogu podnijeti:

Mikro gospodarski subjekti

 • fizičke osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit još nemaju registriran gospodarski (poslovni) subjekt, a koje planiraju osnovati pravnu osobu/ obrt i sl. ili planiraju samostalnu djelatnost za čije poslovanje traže sredstva kredita (poslovni subjekt u osnivanju), pod uvjetom da do zaključenja ugovora o kreditu osnuju poslovni subjekt koji udovoljava Uvjetima za podnošenje zahtjeva za kredit i ostalim uvjetima ovog Otvorenog javnog poziva ili subjekti koji su u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit već registrirani u odgovarajućim registrima,
 • sa sjedištem na području Republike Hrvatske,
 • koji imaju prosječno manje od 10 zaposlenih,
 • koji imaju ekonomski opravdano ulaganje,
 • koji posluju do 2 godine i nalaze se u vlasništvu fizičke ili pravne osobe koja do trenutka podnošenja zahtjeva nije bila većinski vlasnik subjekta koji se prijavljuje i drugih pravnih subjekata kumulativno dulje od 2 godine,
 • u skladu su s odredbama o potporama male vrijednosti (Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore), odnosno tijekom razdoblja od tri fiskalne godine (uključujući ovu) nisu primili potpore u iznosu većem od 200.000 eura, odnosno u iznosu većem od 100.000 eura u slučaju poduzetnika koji obavlja djelatnost cestovnog prijevoza,
 • nemaju nepodmirenih obveza prema državi (što dokazuju potvrdom Porezne uprave),
 • koji ispunjavaju ostale uvjete iz Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva i Preporuke Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003.

 

Neće se uzeti u razmatranje zahtjevi: 

 • nepotpuni i/ili nepravovremeno poslani zahtjevi,
 • podnositelja zahtjeva koji ne zadovoljavaju kriterije za mikro gospodarske subjekte sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva,
 • podnositelja zahtjeva koji nemaju sjedište i/ili prebivalište u Republici Hrvatskoj,
 • poduzetnika koji imaju žiro račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci.

6. IZNOS I OTPLATA KREDITA

Najniži i najviši iznos

Najniži iznos kredita je 10.000,00 kuna, a najviši 120.000,00 kuna.

Rok korištenja kredita

Kreditna sredstva HAMAG INVEST-a mogu se koristiti 30 dana od zaključenja ugovora o kreditu bez mogućnosti produljenja roka.

Ako kredit nije u cijelosti iskorišten, u otplatu se prenosi samo iskorišteni iznos kredita.

Krediti se odobravaju u kunama.

Poček

do 6 mjeseci

Poček podrazumijeva razdoblje u vijeku kredita za vrijeme kojeg korisnik kredita nije u obvezi otplate glavnice kredita, već je samo u obvezi plaćanja kamata.

Poček započinje prvim danom po isteku roka korištenja kredita, a završava danom koji označava početak razdoblja dospijeća prve rate kredita, s time da razdoblje ovisi o ugovorenoj dinamici otplate.

Rok otplate

do 5 godina uključujući i poček

Način otplate

Kredit se prenosi u otplatu na dan koji je ugovoren kao datum krajnjeg roka korištenja kredita, bez obzira na to kada je unutar dopuštenog roka kredit u cijelosti iskorišten.

Kredit se otplaćuje u jednakim kvartalnim ratama.

Prijevremena otplata moguća je uz prethodnu pisanu obavijest HAMAG INVEST-u, bez plaćanja naknade za prijevremeni povrat kredita.

7. KAMATE I DRŽAVNA POTPORA

Kamatna stopa je 0,99% godišnje, fiksna.

Efektivna kamatna stopa je 1,09%.

Obračun kamata obavlja se proporcionalnom metodom i naplaćuje kvartalno.

 

Poticajne kamatne stope i propisi o državnim potporama

Sukladno važećim propisima o potporama male vrijednosti (Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore) u okviru kreditnog programa „ Mikrokreditiranje – prvi korak u poduzetništvo“, potpora male vrijednosti dodjeljuje se krajnjim korisnicima kredita kroz poticajnu kamatnu stopu.

Potpora male vrijednosti predstavlja razliku između referentne kamatne stope koja se utvrđuje pojedinačno za svakog krajnjeg korisnika kredita i odobrene poticajne kamatne stope krajnjem korisniku kredita (efektivna kamatna stopa), a koja je u visini manjoj od referentne kamatne stope. Referentna kamatna stopa koja se primjenjuje u izračunu objavljena je na webu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja.

Potpora u obliku poticajne kamatne stope koja je niža od referentne kamatne stope za pojedinog krajnjeg korisnika kredita odobrava se sukladno važećim propisima o potporama male vrijednosti i može se odobriti samo onom krajnjem korisniku kredita koji već nije iskoristio najviši dopušteni iznos državne potpore za iste opravdane troškove, odnosno dopušteni iznos potpore male vrijednosti.

Mikro krediti temeljem ovog Otvorenog javnog poziva odobravaju se sukladno važećim propisima o potporama male vrijednosti (Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore) te su podnositelji prijave dužni uz prijavu priložiti Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti, koja je sastavni dio Skupne izjave.

Temeljem važećih propisa o potporama male vrijednosti (Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore) maksimalan iznos svih potpora male vrijednosti, koje poduzetniku mogu biti dodijeljene tijekom razdoblja od tri fiskalne godine ne smije biti veći od 200.000 eura, odnosno veći od 100.000 eura u slučaju poduzetnika koji obavlja djelatnost cestovnog prijevoza.

Bruto novčana protuvrijednost potpore unutar dodijeljenog mikro kredita računa se prilikom odobravanja svakog pojedinog mikro kredita. HAMAG INVEST prije odobravanja mikro kredita provjerava ukupni iznos dodijeljenih potpora male vrijednosti u protekle 3 fiskalne godine.

Prilikom dodjele potpore unutar mikro kredita, HAMAG INVEST poduzetnika pismeno obavješćuje o predviđenom iznosu potpore izraženom u obliku bruto novčane protuvrijednosti potpore, kao i tome da je riječ o potpori male vrijednosti, izričito se pozivajući na Uredbu Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore te navodeći njezin naziv i podatke u objavi u Službenom listu Europske unije.

8. NAKNADE

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva za krajnjeg korisnika

– 0,25% jednokratno na iznos odobrenog kredita

– naplaćuje se prije isplate kredita.

Naknada za prijevremenu otplatu kredita

Ne naplaćuje se.

9. INSTRUMENTI OSIGURANJA

Instrumenti osiguranja: zadužnice (zadužnica samog subjekta malog gospodarstva i zadužnica vlasnika (svaka na iznos odobrenog kredita), a u slučaju više vlasnika uzimaju se zadužnice svih vlasnika razmjerno njihovom udjelu u vlasništvu).

Vrijednost zadužnice mora biti najmanje u visini iznosa odobrenog kredita.

Sve troškove u svezi pribavljanja instrumenata osiguranja i provedbe osiguranja te brisanja i povrata provedenih osiguranja snosi korisnik kredita

10. NAČIN KREDITIRANJA I PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KREDIT

HAMAG INVEST provodi ovaj kreditni program izravnim kreditiranjem korisnika kredita.

Zahtjev za kredit podnosi i potpisuje subjekt malog gospodarstva putem propisanog obrasca Zahtjev za kredit, uz pripadajuće obvezne obrasce, koji su uz Zahtjev sastavni dio ovog Otvorenog javnog poziva:

 • Skupna izjava,
 • Dokumentacija uz zahtjev za mikro-kreditiranje.

Uz ispunjeni Zahtjev za kredit obavezno se prilaže i tražena dokumentacija koja je navedena u prilogu Dokumentacija uz Zahtjev za mikro-kreditiranje, te mora biti uvezena s numeriranim stranicama.

 Zahtjev za kredit se podnosi putem ispunjenog obrasca Zahtjev za kredit.

Prijava (Zahtjev za kredit s traženom dokumentacijom) se podnosi uvezena i numerirana unutar jedne omotnice Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo i investicije, isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu:

 

HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE

„Prijava na Otvoreni javni poziv – Mikro kreditiranje – prvi korak u poduzetništvo“

p.p. 213

10000 ZAGREB

Vanjska omotnica mora sadržavati i puno ime i adresu podnositelja prijave s vidljivim datumom i vremenom predaje pošiljke u poštanski ured. Datum i vrijeme na vanjskoj omotnici smatrat će se trenutkom podnošenja prijave na Otvoreni javni poziv.

Prijave poslane prije datuma i vremena otvaranja Javnog poziva neće se uzimati u razmatranje, kao niti prijave poslane po isteku Otvorenog javnog poziva.

Prijave koje na vanjskoj omotnici ne budu imale oznaku datuma i vremena predaje u poštanski ured, neće biti uzete u razmatranje.

11. POTREBNA DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLJA UZ ZAHTJEV ZA KREDIT

mikrokredititiranje 1

mikrokredititiranje 2mikrokreditiranje 3mikrokreditiranje 4

12. POSTUPAK OBRADE KREDITNOG ZAHTJEVA

Postupak obrade kreditnog zahtjeva sastoji se od sljedećih koraka:

 • Administrativna provjera – Zaprimanje, evidentiranje i provjera formalne ispravnosti zahtjeva,
 • Postupak odobravanja kredita.

Administrativna provjera

U slučaju nepotpunosti dokumentacije i/ili postojanja nedostataka u zahtjevu za kredit (bilo u odnosu na sam zahtjev, bilo u odnosu na potrebne priloge zahtjevu), kao i neudovoljavanju osnovnim uvjetima kreditnog programa za koji se podnositelj zahtjeva prijavio, HAMAG INVEST šalje Obavijest podnositelju zahtjeva s obrazloženjem da nije zadovoljio administrativnu provjeru.

Subjekti malog gospodarstva koji su zaprimili Obavijest o neudovoljavanju administrativnoj provjeri zbog dostavljanja nepotpune dokumentacije mogu se ponovno prijaviti.

 

Postupak odobravanja kredita

HAMAG INVEST donosi odluke o odobravanju kredita sukladno svojim metodologijama i procedurama rada.

Prilikom odobravanja kredita prednost imaju sljedeće kategorije poduzetnika:

 • Žene,
 • Mladi (osobe do 30 godina starosti),
 • Nezaposlene osobe (dokazuje se potvrdom HZZ-a o nezaposlenosti),
 • Osobe s invaliditetom (dokazuje se potvrdom o invaliditetu),
 • Osobe romske nacionalnosti,
 • Poduzetnici koji se bave proizvodnom djelatnošću,
 • Poduzetnici koji prema indeksu razvijenosti posluju na području I skupine jedinica lokalne samouprave (prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/2013)).

 

13. UVJETI I NAČIN KORIŠTENJA KREDITA

Ugovori o kreditu se sklapaju isključivo s registriranim gospodarskim (poslovnim) subjektima.

Nakon potpisivanja ugovora kredit se može koristiti ako su ispunjeni preduvjeti za korištenje kredita utvrđeni u ugovoru o kreditu te sljedeći preduvjeti:

 • Pribavljeni su i provedeni svi ugovoreni instrumenti osiguranja,
 • Plaćena je naknada za obradu kreditnog zahtjeva u skladu s ugovorom,
 • Investitor/korisnik kredita nema kod HAMAG INVEST-a dospjelih, a nepodmirenih obveza po bilo kojoj osnovi.

 

Isplata se obavlja na temelju pisanog i dokumentiranog zahtjeva korisnika kredita, a prije isplate sredstava obavlja se kontrola postavljenog zahtjeva za isplatu.

Sredstva kredita u pravilu se ne isplaćuju izravno korisniku kredita, već po njegovom nalogu HAMAG INVEST izravno isplaćuje sredstva kredita namjenski na žiro – račune dobavljača i izvođača radova, sukladno poslovnom planu. Dio kredita namijenjen ulaganju u kratkotrajnu imovinu, sukladno poslovnom planu, može se doznačiti izravno na žiro-račun subjekta malog gospodarstva.

Sukladno navedenom, prije isplate sredstava dobavljaču korisnik kredita je obvezan potpisati Izjavu korisnika kredita o suglasnosti uplate sredstava dobavljaču za svakog pojedinog dobavljača kojem se isplaćuju kreditna sredstva.

Kreditna sredstva se ne mogu isplatiti na blokirani žiro-račun.

14. OSTALE OBVEZE PO UGOVORU O KREDITU

Za vrijeme trajanja kreditnog odnosa do otplate kredita, pored navedenog u ugovoru o kreditu, korisnik kredita/krajnji korisnik kredita u obvezi su i sljedeće:

 • Dostavljati HAMAG INVEST-u temeljna godišnja financijska izvješća, a po pisanom zahtjevu HAMAG INVEST-a i drugu financijsku, poslovnu i ostalu dokumentaciju koju HAMAG INVEST zatraži,
 • Voditi poslovne knjige sukladno Zakonu o računovodstvu kad se steknu za to zakonski uvjeti,
 • Kod pripajanja nekom drugom društvu i/ili spajanja s drugim društvom, donošenja odluke o ukidanju društva i za bilo koju drugu sličnu statusnu promjenu potrebno je zatražiti prethodnu pisanu suglasnost HAMAG INVEST-a,
 • Kod svih promjena: u vlasničkoj strukturi, povezanim osobama, osobama ovlaštenima za zastupanje, sjedišta, promjeni računa i slično, odmah po njihovoj provedbi obavijestiti HAMAG INVEST,
 • O svakoj promjeni adrese dostave odmah pisanim putem izvijestiti HAMAG INVEST o novoj adresi dostave,
 • Ishoditi sve potrebne dozvole propisane važećim propisima Republike Hrvatske,
 • Dugotrajnu imovinu financiranu kreditom HAMAG INVEST-a zadržati u svom vlasništvu i posjedu do konačne otplate kredita te je održavati, popravljati, servisirati i obnavljati kako bi se održala u dobrom stanju u skladu sa svojom izvornom namjenom, osim ako HAMAG INVEST ne da svoju pisanu suglasnost za suprotno,
 • Izvijestiti HAMAG INVEST o svakom eventualnom znatnijem otuđenju ili daljnjem terećenju svoje imovine,
 • Ishoditi suglasnost HAMAG INVEST-a za dodatno zaduživanje u iznosu većem od 100.000 kuna,
 • U svom poslovanju postupati u skladu sa svim zakonskim i podzakonskim propisima, odlukama i uputama te naredbama i drugim aktima nadležnih tijela koji se odnose na njihovo poslovanje, zaštitu okoliša, zdravlje i zaštitu ljudi i imovine.

Po potpisivanju ugovora o kreditu korisnik kredita je dužan omogućiti predstavnicima HAMAG INVEST-a da u svakom trenutku imaju pravo na posjet lokaciji izvršenja projekta za čije izvršenje se odobrio kredit.

15. PRAVO NA KREDIT

HAMAG INVEST nema obvezu odobriti kredit po podnesenom zahtjevu za kredit.

16. PRAĆENJE I KONTROLA NAMJENSKOG KORIŠTENJA KREDITA, TE NADZOR

HAMAG INVEST odobrava namjenske kredite. Prihvatljiva namjena kredita utvrđena je u točki 2. ovog Javnog poziva.

U ugovoru o kreditu utvrđuje se namjena i pripadajući iznosi.

HAMAG INVEST ima pravo kontrole namjenskog korištenja kredita kod krajnjeg korisnika tijekom trajanja Ugovora o kreditu ili do povrata cjelokupnog iznosa glavnice uvećanog za pripadajuće kamate. Poduzetnik ne može bez suglasnosti HAMAG INVEST-a rashodovati nabavljenu imovinu koja je bila predmet odobravanja Ugovora o kreditu..

Korisnik kredita u obvezi je namjenski koristiti kredit, kao i dostaviti HAMAG INVEST-u dokumentaciju o iskorištenju kredita, temeljem čega HAMAG INVEST utvrđuje namjensko korištenje. Način dostave, kontrolu i vrstu dokumentacije o iskorištenju kredita propisuje HAMAG INVEST u ugovoru sa subjektom malog gospodarstva.

U slučaju nenamjenskog korištenja kredita HAMAG INVEST ima pravo otkazati ugovor o kreditu i zatražiti povrat cjelokupnog potraživanja po kreditu, uvećan za pripadajuću zakonsku zateznu kamatu.

Nadzor

U svrhu provođenja kontrole namjenskog korištenja sredstava HAMAG INVEST je ovlašten izvršiti provjeru korištenja odobrenih kredita obilaskom korisnika i njegovih poslovnih objekata, te  uvidom u dokumentaciju na temelju koje je odobren kredit.

Korisnicima kod kojih se prilikom kontrole utvrdi nenamjensko trošenje sredstava, bit će otkazan ugovor o kreditu te cijeli iznos kredita istovremeno dospijeva na naplatu, a korisnika će se uvrstiti na popis korisnika koji nisu namjenski koristili sredstva.

Ukoliko korisnici ne izvrše sve obveze preuzete Ugovorom o kreditu, Zahtjevom za kredit, ovim Otvorenim javnim pozivom i dokumentacijom koja je sastavni dio ovog Otvorenog javnog poziva ili ne izvrše povrat nenamjenski odnosno neopravdano iskorištenih sredstava, HAMAG INVEST ima pravo podnijeti na prisilnu naplatu zadužnicu.

17. RASKID ILI OTKAZ UGOVORA O KREDITU

HAMAG INVEST može otkazati ili raskinuti ugovor o kreditu u slučajevima koji su predviđeni Zakonom o obveznim odnosima (nenamjensko korištenje kredita, insolventnost korisnika kredita, prestanak pravne osobe, smrt korisnika i dr.), ugovorom o kreditu i sporazumom o osiguranju tražbine HAMAG INVEST-a, a i u svakom od sljedećih slučajeva:

 • Kašnjenja u ispunjenju (smatra se da je nastupilo kašnjenje u ispunjavanju obveza po kreditu u slučaju neplaćene 2 uzastopne rate kredita s pripadajućim kamatama) ili neispunjenja bilo koje obveze iz ugovora o kreditu,
 • Dostavljanja neistinite dokumentacije kod odobrenja kredita ili tijekom kreditnog odnosa,
 • Onemogućavanja obavljanja nadzora i namjenske kontrole korištenja kredita,
 • Povrede obveze obavještavanja o promjenama koje se upisuju u sudski i obrtni registar, karton deponiranih potpisa,
 • Nepridržavanja bilo koje obveze ili odredbe iz ugovora o kreditu ili ovog kreditnog programa ili nekorištenja sredstava kredita za ugovorene namjene i na način predviđen poslovnim planom.

HAMAG INVEST je ovlašten otkazati daljnje korištenje kredita, odnosno tražiti povrat danog, odnosno preostalog dijela kredita u slučaju otvaranja postupka predstečajne nagodbe, stečaja, redovne likvidacije, odnosno duže nelikvidnosti korisnika kredita.

 18. PRILOZI

Sastavni dijelovi ovog otvorenog javnog poziva su:

–        Zahtjev za kredit

–        Skupna izjava

–        Dokumentacija uz zahtjev za mikro-kreditiranje

19. ROK VAŽENJA KREDITNOG PROGRAMA

Kreditni program važi do 31. prosinca 2014. godine.

HAMAG INVEST će na svojim mrežnim stranicama (www.hamaginvest.hr) objaviti poduzetnike kojima su odobreni mikro krediti temeljem ovog Otvorenog javnog poziva.

ZA POMOĆ U PRIPREMI I SVE OSTALE INFORMACIJE OBRATITE NAM SE NA info@adria-bonus.com.

 

Komentari su zatvoreni.