E – IMPULS 2016 – Jačanje konkurentnosti mikro i malih poduzetnika u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga

N A T J E Č A J I - EU fondovi, N O V O S T I, Posredovanje pri zapošljavanju -> E – IMPULS 2016 – Jačanje konkurentnosti mikro i malih poduzetnika u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga

325737081ca6d17e36c1216cd588476d

E – IMPULS 2016

Jačanje konkurentnosti mikro i malih poduzetnika u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga

1.1    Namjena i cilj Poziva

Namjena: Poticanjeinvesticija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice.

Cilj: Jačanje konkurentnosti mikro i malih poduzetnika u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga.

1.2    Pokazatelji

Za uspješnu primjenu i praćenje postignuća, projekti trebaju doprinijeti sljedećim pokazateljima:

Tablica 1. Pokazatelji Poziva

Pokazatelj
Povećani prihod od prodaje
Udio privatnih sredstava u ukupnom ulaganju koja odgovaraju javnoj potpori (bespovratna sredstva)

 

1.3    Financijska alokacija

Temeljem OPKK-a u Državnom proračunu Republike Hrvatske iz EFRR-a osigurano je 250.000.000,00 HRK za razdoblje 2014. – 2020.

 

1.4    Vrste, iznos i intenziteti potpora

 

Iznos i intenziteti potpora

 1. Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti poduzeću prema veličini[1] iznosi:
 • malom poduzeću 65%
 • mikro poduzeću 85%.
 1. Ako poduzetnik obavlja cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu te druge
Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 30.000,00 HRK. Ukupni iznos potpore male vrijednosti ne može prijeći prag od 300.000,00 HRK.

 14659646-Set-of-Euro-banknotes-and-coins-isolated-on-white-background-Stock-Photo2           ZAHTJEVI ZA PRIJAVITELJE

                   

2.1    Prihvatljivost prijavitelja (Tko može sudjelovati?)

Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, prijavitelji moraju biti:

– pravne ili fizičke osobe koje su mikro i mali poduzetnici sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

– poduzetnici koji djeluju  u sektorima:

C Prerađivačka industrija, svi osim 12.0 Proizvodnja duhanskih proizvoda,  25.4 Proizvodnja oružja i streljiva,  30.4 Proizvodnja vojnih borbenih vozila

F Građevinarstvo: 43.2 Elektroinstalacijski radovi, uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i ostali građevinski instalacijski radovi,  43.3 Završni građevinski radovi,  43.9 Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla: 45.2 Održavanje i popravak motornih vozila

J Informacije i komunikacije

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti: 71.1 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje, 74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  74.1 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti i  74.2 Fotografske djelatnosti

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti: 81.3 Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

S Ostale uslužne djelatnosti: 95 Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo.

 

– poduzetnici koji imaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj prilikom podnošenja prijave

– poduzetnici koji su ispunili obveze povezane s plaćanjem dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonskim odredbama u RH, odnosno u zemlji kojoj su osnovani;

– poduzetnici koji imaju podmirene sve obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi;

– poduzetnici koji imaju koeficijent vlastitog financiranja manji ili jednak 35 %;

– poduzetnici koji su registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje godinu dana prije dana predaje projektne prijave ;

– poduzetnici koji imaju jednog zaposlenog na temelju sati rada u mjesecu koji prethodi mjesecu predaje projektne prijave;

 

2.2    Kriteriji za isključenje prijavitelja (Tko ne može sudjelovati?)

U okviru ovog Poziva, potpora se ne može dodijeliti:

 1. poduzetnicima u teškoćama; 
 2. poduzetnicima koji su u postupku predstečajne nagodbe  ili stečaja
 3. poduzetnicima koji nisu registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje godinu dana prije dana predaje projektne prijave[2];
 4. poduzetnicima koji su bili u blokadi ukupno više od 15 (petnaest) dana, od toga više od 5 (pet) dana u kontinuitetu, u proteklih 6 (šest) mjeseci prije dana predaje projektne prijave;

 

2.3    Zahtjevi koji se se odnose na sposobnost prijavitelja, učinkovito korištenje sredstava i održivost rezultata projekta

Prijavitelji moraju provesti projekt pravovremeno i u skladu sa zahtjevima utvrđenima u ovim Uputama.

Prijavitelji moraju imati stabilne i dostatne izvore financiranja.

fundingeu_logoWEBOUT-480x3003           OPĆI ZAHTJEVI POSTUPKA DODJELE

 

3.1    Prihvatljivost projekta

Kako bi bili prihvatljivi, projekti moraju udovoljavati sljedećim uvjetima:

 • rezultati projekta moraju imati ekonomski i društveni učinak u RH;
 • projektne aktivnosti moraju se odvijati u prihvatljivom sektoru;
 • provedba projekta ne smije započeti prije predaje projektne prijave MINPO-u;
 • rezultati ulaganja poduzetnika se moraju zadržati na mjestu ulaganja, najmanje 3 (tri) godine nakon završetka projekta.
 • trajanje projekta ne može biti duže od 18 (osamnaest) mjeseci od dana sklapanja ugovora;

 

Napomena: Prijavitelj preuzima rizik troškova nastalih u razdoblju između podnošenja projektne prijave i datuma odobrenja sredstava.

 

3.2    Prihvatljivost aktivnosti

Prihvatljivi troškovi

Troškovi vezani za ulaganja u materijalnu imovinu povezani s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice što uključuje:

 • nabavu novih strojeva, postrojenja i opreme za proizvodnju, obradu i preradu koje dovode do unaprjeđenja proizvodnje stvaranjem nove vrijednosti, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon
 • nabavu dijelova postrojenja i opreme kojom se proširuju proizvodni kapaciteti i/ili zaokružuje proizvodna linija, alata, radnih vozila i strojeva, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon,  ako su vezani uz projektne aktivnosti
 • nabavu mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata koji tvore smislenu i nedjeljivu tehnološku cjelinu, a koja je povezana s prihvatljivim projektnim aktivnostima
 • troškove  uređenja i opremanja objekta/radionice ukoliko se radi o prihvatljivim aktivnostima odnosno ukoliko isti uključuju preuređenje građevine tj. objekta/radionice koja je povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice
 • troškove informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta
 • troškove ulaganja u mjere energetske učinkovitosti, povezana sa svrhom projekta;

Troškovi vezani za ulaganja u nematerijalnu imovinu:

 • troškovi nabave patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva
 • troškovi vezani uz stručna osposobljavanja, strukovne izobrazbe, stjecanja novih znanja (know-how) ako su vezani uz projekt
 • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver)
Troškovi savjetodavnih usluga neophodnih za ulaganje:

 • usluge upravljanja projektom;
 • usluge provedbe javne nabave za potrebe projekta;
 • troškovi promidžbe i vidljivosti

Neprihvatljivi troškovi

 • kupnja ili zakup zgrada;
 • kupnja ili zakup zemljišta;
 • kupnja ili zakup polovne opreme;
 • nabava repromaterijala;
 • nabava vozila;
 • nabava vozila za upravljanje projektom;
 • amortizacija opreme nabavljene iz bespovratnih sredstava;

MH900157007

3.3    Horizontalne politike i druge politike Zajednice

Projekti trebaju biti usklađeni s ostalim politikama Zajednice[3]te zakonodavstvom Zajednice.

Tijekom provedbe projekta prijavitelj je dužan poduzeti odgovarajuće korake kako bi se spriječila svaka diskriminacija na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili seksualne orijentacije sukladno pozitivnim propisima.

Projekt također treba biti osmišljen u skladu s načelima održivog razvoja[4] i uravnoteženog regionalnog razvoja[5].

 

4           FINANCIJSKI ZAHTJEVI

 

4.1  Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta

Proračun mora biti realan i učinkovit tj. izdaci moraju biti dostatni za postizanje očekivanih rezultata, a cijene trebaju odgovarati tržišnim cijenama. Izdaci moraju ispunjavati propisane opće uvjete prihvatljivosti.

 

 5           ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

 

5.1    Cjelovitost projektne prijave

Prilikom predaje projektne prijave prijavitelj obavezno dostavlja sljedeće dokumente:

 • Obrazac 1. Prijavni obrazac A;
 • Obrazac 2. Izjava o usklađenosti s UZP-om s datumom ne starijim od 30 (trideset) dana prije datuma predaje projektne prijave, ovjerena pečatom i potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje te ovjerena od strane javnog bilježnika;
 • Obrazac 3. Skupna izjava;
 • Obrazac 4. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
 • Potvrda porezne uprave u izvorniku da je prijavitelj ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje ne starija od 30 (trideset) dana od datuma predaje projektne prijave ili važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta prijavitelja;
 • BON2/SOL2 sa stanjem na dan ne starijim od 10 (deset) dana od datuma predaje projektne prijave ili važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta prijavitelja.

 

Napomena:Dokumentacija koja zahtijeva potpis prijavitelja mora biti u izvorniku, ovjeren pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje.

 

 

5.2    Podnošenje projektne prijave

Projektne prijave podnose se u jednom zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom[6] od 15. srpnja 2016. godine, a najkasnije do 30. rujna 2016.  godine na adresu:

Ministarstvo poduzetništva i obrta

Ulica grada Vukovara 78

10 000 Zagreb

Projektna prijava podnosi se u jednom (1) primjerku na formatu A4 unutar jednog zatvorenog paketa/omotnice. Projektna prijava mora biti uvezana u neraskidivu cjelinu. Projektna prijava također mora biti podnesena u jednom (1) primjerku u elektroničkom formatu (DVD ili CD s oznakom R: CD/R, DVD/R.

Napomena:Glavni projekt s troškovnicima (ukoliko je primjenjivo), dostavlja se isključivo u .pdf formatu u jednom primjerku na zasebnom DVD ili CD s oznakom R: CD/R, DVD/R.

 

5.3    Rok za podnošenje projektne prijave

Poziv se vodi kao privremeni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 30. rujna 2016. godine.   

U slučaju potrebe za obustavljanjem ili zatvaranjem pokrenutog Poziva prije no što je predviđeno Uputama, na mrežnim stranicama www.strukturnifondovi.hr i www.poduzetnistvo.gov.hr bit će objavljena obavijest.

0647007_48

6. POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA

 

 • Ocjenjivanje kvalitete

Kvalitativna procjena projektne prijave izvršit će se sukladno kriterijima odabira utvrđenima u nastavku i detaljnije razrađenim u Prilogu 3. Postupak dodjele bespovratnih sredstava.

 

Kriteriji odabira

DA/NE pitanja

 1. Vrijednost za novac koju projekt nudi

 

 1. Financijska održivost projekta

 

 1. Provedbeni kapaciteti

 

 1. Dizajn i zrelost projekta

 

 1. Horizontalna pitanja (promicanje jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti/promicanje održivog razvoja)

 

 

BODOVI

 1. Doprinos projekta rješavanju specifičnih razvojih problema na određenom teritoriju

 

UKUPNO

 

 

 

Napomena:Kako bi projektna prijava udovoljila minimalnim kriterijima u fazi ocjenjivanja kvalitete, svi odgovori na navedena pitanja u kriterijima odabira moraju biti DA.

 

U modalitetu privremenog Poziva, nakon što su sve projektne prijave ocijenjene, Odbor priprema popis (prioritetna rang-lista) projektnih prijava u kojoj će biti naveden poredak projektnih prijava. 

 

Prioritetna i rezervna rang lista formira se samo za projektne prijave koje imaju sve odgovore DA a dodjela bodova organizirana je na sljedeći način:

Indeks razvijenosti

Bodovi

V skupina jedinica lokalne samouprave

3

IV skupina jedinica lokalne samouprave

5

III. skupina jedinica lokalne samouprave

8

II. skupina jedinica lokalne samouprave

15

I. skupina jedinica lokalne samouprave

20

Jedinice lokalne samouprave koje pripadaju brdsko-planinskom području ili jedinice lokalne samouprave na otocima i otočnim skupinama       

10

 

 

 

Bodovi navedeni u gornjoj tablici se ne kumuliraju. U slučaju da je mjesto ulaganja u jedinici koja zadovoljava više od jednog kriterija indeksa razvijenosti, u obzir se uzimaju bodovi koji su povoljniji za prijavitelja.

 • Sekundarni uvjet – Doprinos pokazateljima Poziva

U slučaju da dvije ili više projektne prijave imaju jednak broj bodova temeljem primarnog uvjeta,  prednost će se dati projektu koji je ostvario veća potaknuta ulaganja na način da ima veći omjer između privatnih sredstava ulaganja i traženog iznosa potpore za predmetno ulaganje. U slučaju da dvije ili više projektnih prijava još uvijek imaju jednak broj bodova, prednost će se dati prijavitelju koji je zatražio manji intenzitet potpore. Intenzitet potpore, za ovu potrebu,  se računa na sedmu decimalu.U slučaju da dvije ili više projektnih prijava i dalje imaju jednak broj bodova, prednost će se dati projektu koji je u prijavi iskazao veći broj neto otvorenih radnih mjesta sukladno propisanoj metodologiji izračuna.  

 MH9004328557           ODREDBE POVEZANE S PROVEDBOM PROJEKTA

7.1    Početak provedbe i razdoblje provedbe projekta

Provedba projekta ne smije započeti prije predaje projektne prijave u okviru Poziva ni završiti prije potpisa ugovora.

 

7.2    Postupci nabave

Kod pripreme natječajne dokumentacije, podnošenja projektnih prijava i tijekom provedbe projekata, korisnici se moraju pridržavati postupka nabave utvrđenoga natječajnom dokumentacijom.

7.3    Podnošenje zahtjeva za nadoknadom i povrat sredstava

Korisnik ima pravo zatražiti predujam podnošenjem najviše do 40% odobrenih bespovratnih sredstava po projektu.

Korisnik podnosi Zahtjev za nadoknadom sredstava (Izvješće o napretku) HAMAG-BICRO-u u roku od 15 (petnaest) dana od isteka svaka 3 (tri) mjeseca od sklapanja Ugovora.

 

7.4    Informiranje i vidljivost

Korisnik je dužan pridržavati se zahtjeva povezanih s informiranjem i vidljivošću navedenih u Ugovoru i njegovim prilozima. 

LOGO-HAEDER-2-copy

Komentari su zatvoreni.