E – IMPULS 2016 – NAJAVA NATJEČAJA

N O V O S T I, Posredovanje pri zapošljavanju -> E – IMPULS 2016 – NAJAVA NATJEČAJA

beating-the-street-or-how-to-make-money-in-stocks-1-300x223

E – IMPULS 2016

Jačanje konkurentnosti mikro i malih poduzetnika u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga

Namjena i cilj Poziva

Namjena: Poticanjeinvesticija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice.

Cilj: Jačanje konkurentnosti mikro i malih poduzetnika u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga.

Iznos i intenziteti potpora

 1. Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti poduzeću prema veličini[1] iznosi:
 • malom poduzeću 65%
 • mikro poduzeću 85%.
 1. Ako poduzetnik obavlja cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu te druge
Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 30.000,00 HRK. Ukupni iznos potpore male vrijednosti ne može prijeći prag od 300.000,00 HRK.

Prhvatljivost prijavitelja (Tko može sudjelovati?)

Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, prijavitelji moraju biti:

– pravne ili fizičke osobe koje su mikro i mali poduzetnici sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

– poduzetnici koji djeluju  u sektorima:

C Prerađivačka industrija, svi osim 12.0 Proizvodnja duhanskih proizvoda,  25.4 Proizvodnja oružja i streljiva,  30.4 Proizvodnja vojnih borbenih vozila

F Građevinarstvo: 43.2 Elektroinstalacijski radovi, uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i ostali građevinski instalacijski radovi,  43.3 Završni građevinski radovi,  43.9 Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla: 45.2 Održavanje i popravak motornih vozila

J Informacije i komunikacije

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti: 71.1 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje, 74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  74.1 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti i  74.2 Fotografske djelatnosti

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti: 81.3 Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

S Ostale uslužne djelatnosti: 95 Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo.

– poduzetnici koji imaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj prilikom podnošenja prijave

– poduzetnici koji su ispunili obveze povezane s plaćanjem dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonskim odredbama u RH, odnosno u zemlji kojoj su osnovani;

– poduzetnici koji imaju podmirene sve obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi;

– poduzetnici koji imaju koeficijent vlastitog financiranja manji ili jednak 35 %;

– poduzetnici koji su registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje godinu dana prije dana predaje projektne prijave ;

– poduzetnici koji imaju jednog zaposlenog na temelju sati rada u mjesecu koji prethodi mjesecu predaje projektne prijave;

 

Prihvatljivi troškovi

Troškovi vezani za ulaganja u materijalnu imovinu povezani s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice što uključuje:

 • nabavu novih strojeva, postrojenja i opreme za proizvodnju, obradu i preradu koje dovode do unaprjeđenja proizvodnje stvaranjem nove vrijednosti, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon
 • nabavu dijelova postrojenja i opreme kojom se proširuju proizvodni kapaciteti i/ili zaokružuje proizvodna linija, alata, radnih vozila i strojeva, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon,  ako su vezani uz projektne aktivnosti
 • nabavu mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata koji tvore smislenu i nedjeljivu tehnološku cjelinu, a koja je povezana s prihvatljivim projektnim aktivnostima
 • troškove  uređenja i opremanja objekta/radionice ukoliko se radi o prihvatljivim aktivnostima odnosno ukoliko isti uključuju preuređenje građevine tj. objekta/radionice koja je povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice
 • troškove informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta
 • troškove ulaganja u mjere energetske učinkovitosti, povezana sa svrhom projekta;
Troškovi vezani za ulaganja u nematerijalnu imovinu:

 • troškovi nabave patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva
 • troškovi vezani uz stručna osposobljavanja, strukovne izobrazbe, stjecanja novih znanja (know-how) ako su vezani uz projekt
 • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver)
Troškovi savjetodavnih usluga neophodnih za ulaganje:

 • usluge upravljanja projektom;
 • usluge provedbe javne nabave za potrebe projekta;
 • troškovi promidžbe i vidljivosti

Javite nam se info@adria-bonus.com kako bi na vrijeme pripremili Vaš projekt 

LOGO-HAEDER-2-copy

Komentari su zatvoreni.