PRIPREMA NATJEČAJA – Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona

N A T J E Č A J I - EU fondovi, N O V O S T I, Posredovanje pri zapošljavanju -> PRIPREMA NATJEČAJA – Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona

Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona

PRIPREMA NATJEČAJA

gosp zona

Natječaj je u pripremi i očekuje se njegova objava za mjesec – dva.Ove su informacije iz draft dokumenta e- savjetovanja (moguće su u objavi manje promjene).

U okviru ovog Poziva bespovratna sredstva će se dodijeliti projektima: izgradnje zajedničke infrastrukture postojećih poduzetničkih zona u kojima intenzitet aktivacije postojeće zone prema Detaljnom planu uređenja (u daljnjem tekstu: DPU ) prije proširenja  iznosi najmanje 33% raspoložive površine zone (izraženo u hektarima površine poduzetničke zone ) . Projekti se mogu odnositi na izgradnju zajedničke infrastrukture u neaktivnom dijelu postojeće zone i/ili u dijelu proširenja inicijalnog obuhvata zone prema novom DPU.

Pokazatelji koji će se ocjenjivati:

Najniži iznos bespovratnih sredstava:     200.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava:  2.000.000,00 HRK.

Najviši intenzitet sufinanciranja prihvatljivih izdataka za projekte koji se provode na području:

Jedinice lokalne samouprave razvrstane prema indeksu razvijenosti u:

Intenzitet sufinanciranja

1. i 2. skupinu

85%

3. skupinu

75%

4. skupinu

65%

5. skupinu

55%

Prihvatljive aktivnosti

 • · Aktivnosti ulaganja u izgradnju nove zajedničke infrastrukture u sklopu postojećih poduzetničkih zona (u neaktivnom dijelu postojeće zone) u kojima stupanj aktivacije postojeće zone iznosi <33% raspoložive površine zone (izraženo u hektarima površine poduzetničke zone).

 • · Aktivnosti ulaganja u izgradnju nove zajedničke infrastrukture u sklopu proširenja poduzetničkih zona (gdje dolazi do proširenja inicijalnog obuhvata zone prema novom DPU) u kojima stupanj aktivacije postojeće zone iznosi <33% raspoložive površine zone prije proširenja (izraženo u hektarima površine poduzetničke zone).

Zajednička infrastruktura poduzetničkih zona podrazumjeva energetsku infrastrukturu, komunalnu infrastrukturu, prometnu infrastrukturu,  komunikacijsku infrastrukturu i zelenu infrastrukturu.

 • · Aktivnosti upravljanja projektom u ime i za račun investitora, sukladno čl. 33. – 39. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15); Aktivnosti povezane s promidžbom i vidljivosti u skladu s poglavljem 5.7 Uputa.

 • · Revizija projekta u skladu s poglavljem 5.6. Uputa.

Neprihvatljive aktivnosti

 • · Aktivnosti ulaganja u infrastrukturu novih poduzetničkih zona, neaktivnih poduzetničkih zona i poduzetničkih zona u inicijalnoj aktivaciji sukladno definiciji u članku 9. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 093/2013).

 • · Aktivnosti ulaganja u rekonstrukciju infrastrukture postojećih poduzetničkih zona

 • · Aktivnosti ulaganja u postrojenja za proizvodnju energije (električne, toplinske isl.)

     Slijedeće kategorije izdataka smatraju se prihvatljivima:

prihvatljivi od 1. siječnja 2015.godine:

 • · priprema projektne dokumentacije sukladno  Zakonu o prostornom uređenju  (NN 153/13.) i Zakonu o gradnji (NN 153/13.) (prihvatljivi od 1. siječnja 2015.godine)

 • · troškovi pripreme natječajne dokumentacije koja se podnosi prilikom prijave projekta ulaganja (prihvatljivi od 1. siječnja 2015.godine)

 • · troškovi izrade natječajne dokumentacije (nabava u razdoblju provedbe projekta) (prihvatljivi od 1. siječnja 2015.godine);

 • · izrada provedbene dokumentacije (npr. izvedbeni projekt) (prihvatljivi od 1. siječnja 2015.godine)

prihvatljivi nakon podnošenja projektnog prijedloga:

 • · troškovi usluga upravljanja projektom sukladno čl. 33 – 39 Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15);

 • · stručni nadzor građenja;

 • · komunalni doprinos, cijene vodnih i energetskih priključaka, trošak uporabne dozvole;

 • · priprema zemljišta;

 • · krčenje zemljišta;

 • · troškovi gradnje zajedničke infrastrukture:

– energetska infrastruktura (struja, javna rasvjeta, plin, plinska pod stanica, priključci na javnu mrežu i/ili izgrađena trafostanica i drugi energetski priključci),

– komunalna infrastruktura (opskrba vodom, vodovodne i odvodne instalacije, kanalizacija i odvodnja-fekalna, oborinska, tehnološka, sustav pročišćavanja otpadnih voda, priključci na javnu mrežu i sl. ),

– prometna infrastruktura (pristupne ceste, ceste unutar poduzetničke zone,  parkirališta, utovarne rampe i drugo)

– komunikacijska infrastruktura (telefonska i internetska, radio, TV mreža)

– zelena infrastruktura

 • · troškovi povezani s uslugom revizije projekta čiji ukupno prihvatljivi troškovi projekta, kako su navedeni u odredbama Posebnih uvjeta Ugovora, premašuju 1.500.000,00 HRK (milijun i petstotinatisuća kuna) u skladu s točkom 5.6. ovih Uputa;

 • · Troškovi u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti, u skladu s točkom 5.7. ovih Uputa.

Projektni prijedlog treba sadržavati sljedeće dokumente u traženom formatu i redoslijedu:

REDNI BROJ

DOKUMENT

OBVEZNO

(da ili ako je primjenjivo)

REFERENCA

1.

Prijavni obrazac A

da

Obrazac 1. (Obrazac je dostupan za popunjavanje u elektroničkom formatu na: https://esif-wf.mrrfeu.hr )

2.

Investicijska studija

da

Obrazac 2.

3.

Izjava o usklađenosti s UZP-om

da

Obrazac 3. (ovjeren pečatom prijavitelja koji je potpisala ovlaštena osoba)

4.

Infrastrukturna komponenta projekta

da

Obrazac 4.

5.

Izjava o dodijeljenim sredstvima za infrastrukturu zona

ako je primjenjivo

Obrazac 5.

6.

BON2/SOL2 u izvorniku sa stanjem na dan ne starijim od 5 dana od datuma projektnog prijedloga ili važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta prijavitelja

da

Dostavlja prijavitelj

7.

Potvrdu porezne uprave u izvorniku da je  prijavitelj ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje ne stariju od 30 dana od datuma predaje projektnog prijedloga ili važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta prijavitelja

da

Dostavlja prijavitelj

       

Tablica:  Kriteriji odabira i maksimalan broj bodova

Kriteriji odabira

Maksimalan broj bodova

1. Vrijednost za novac koju projekt nudi

30

2. Održivost projekta

30

3. Provedbeni kapaciteti

9

4. Dizajn i zrelost projekta

15

5. Horizontalna pitanja (promicanje jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti/promicanje održivog razvoja)

8

6. Doprinos projekta ujednačenom regionalnom razvoju

8

UKUPNO

100

Projektni prijedlog kumulativno mora ostvariti sljedeće kriterije kako bi bila upućena u sljedeću fazu postupka dodjele:

 • · za kriterij Vrijednost za novac koju projekt nudi

 minimalno 15 bodova,

 • · za kriterij Održivost projekta minimalno 15 bodova,

 • · za kriterij Provedbeni kapaciteti minimalno 4 boda,

 • · za kriterij Dizajn i zrelost projekta minimalno 6 bodova,

 • · Ukupni potreban minimalni zbroj od 66 bodova.

 LOGO footer 14

Poreč, 23.1.2017.

Komentari su zatvoreni.