Gradnja i opremanje reciklažnih dvorišta – najava natječaja

N A T J E Č A J I - EU fondovi, N O V O S T I, Posredovanje pri zapošljavanju -> Gradnja i opremanje reciklažnih dvorišta – najava natječaja

Reciklaž

Gradnja i opremanje reciklažnih dvorišta

*najava natječaja*

 

 u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta

 

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13) propisuje obvezu JLS-ovima o osiguravanju funkcioniranja jednog ili više reciklažnih dvorišta na svom području ovisno o broju stanovnika.

 

U modalitetu trajnog poziva se vrši provjera kvalitativnih aspekata projektnih prijedloga i udovoljavanja pozivom utvrđenog kvalitativnog minimuma (praga), bez međusobne usporedbe projektnih prijedloga, po načelu prvenstva prema datumu i vremenu podnošenja pojedinog projektnog prijedloga.

 

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave Republike Hrvatske.

 

Prihvatljive projektne aktivnosti su sljedeće:

– građevinski radovi na objektu reciklažnog dvorišta,

– nadzor građevinskih radova,

– nabava opreme za prikupljanje onih vrsta otpada koje su operateri reciklažnih dvorišta dužni zaprimiti

– aktivnosti  promidžbe i vidljivosti,

– informativno-obrazovne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom za javnost,

– ostale aktivnosti potrebne do upisa reciklažnog dvorišta u očevidnik reciklažnih dvorišta.

 

Raspoloživa bespovratna sredstva osigurana iz Kohezijskog fonda (KF), za dodjelu u okviru ovog Poziva iznose maksimalno 127.500.000,00 kuna.

  

Najniža i najviša dopuštena ukupna vrijednost prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva je sljedeća:  

– najniži iznos 500.000,00 kuna (petstotisućakuna) bez PDV-a

– najviši iznos 4.500.000,00 kuna (četiriipolmilijunakuna) bez PDV-a.

 

Najveći ukupni intenzitet iznosa bespovratnih sredstava za financiranje aktivnosti po pojedinačnom projektnom prijedlogu iznosi 85% od ukupno prihvatljivih troškova projekta.

 

Prijavitelj (korisnik) u trenutku predaje projektnog prijedloga mora posjedovati važeću građevinsku dozvolu za izgradnju reciklažnog dvorišta.

 

Prijavna dokumentacija:

– Obrazac za prijavu, opći dio (A) – ispunjava se elektronički u MIS-u ( https://esif-wf.mrrfeu.hr ),

– Obrazac za prijavu, posebni dio (B),

– Obrazac pojednostavljene financijske analize,

– Izjava Prijavitelja o istinitosti podataka i ispunjavanju ostalih preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele bespovratnih sredstava

– Mišljenje nadležne institucije da zahvat nema utjecaja na ekološku mrežu

– Rješenje nadležne institucije o ocjeni o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš

Zemljišno-knjižni izvaci iz kojih je vidljivo vlasništvo odnosno pravo građenja na lokaciji, odnosno dokaz da je Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom/Ministarstvu državne imovine podnesen zahtjev za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa,

Važeća pravomoćna građevinska dozvola,

– Situacija iz glavnog arhitektonskog projekta u PDF formatu,

– Izvod iz katastarskog plana u PDF formatu,

– Dokument kojim Prijavitelj dokazuje da ima osigurana vlastita sredstva za provedbu projekta.

 

LOGO footer 14

Komentari su zatvoreni.