Natječaj za bespovratna sredstva za usluge za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

N A T J E Č A J I - EU fondovi, N O V O S T I -> Natječaj za bespovratna sredstva za usluge za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE OBJAVILO NATJEČAJ ZA PODMJERU 7.4.1. PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA

Usluge za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

NATJEČAJ

za provedbu podmjere 7.4. » Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu « – provedba tipa operacije 7.4.1. » Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu « .

 

1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 17. Pravilnika o provedbi Mjere M07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«, iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine, broj 71/2016, 15/2017 i 17/2017) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu tipa operacije 7.4.1. » Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu «.

Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr), Ministarstva poljoprivrede, Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) (www.ruralnirazvoj.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) (www.apprrr.hr).

2. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici su korisnici sukladno članku 18. Pravilnika, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim Natječajem.

3. PRIHVATLJIVI PROJEKTI/OPERACIJE I OPĆI TROŠKOVI

 

(1)    Prihvatljivi projekti/operacije su projekti/operacije sukladno članku 19. Pravilnika.

(2)    Prihvatljivi opći troškovi su opći troškovi sukladno članku 24. Pravilnika.

(3)    Lista prihvatljivih troškova sastavni je dio ovog natječaja (Prilog II).

 

4. IZNOS I UDIO POTPORE

(1)    Sredstva javne potpore iznose ukupno 50.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

(2)    Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet tipa operacije 7.4.1. » Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu «.

(3)    Intenzitet javne potpore po projektu/operaciji određen je člankom 17. stavak 3., točke a), b) i c) te stavkom 4. istog članka Pravilnika.

(4)    Najniži i najviši iznos vrijednosti projekta/operacije za koji korisnik može podnijeti Zahtjev za potporu propisan je člankom 17. stavcima 5. i 6. Pravilnika.

(5)    Najniži i najviši iznos javne potpore koji korisnik može tražiti propisan je člankom 17. stavcima 7. i 8. Pravilnika.

(6)    Najniži i najviši iznos prihvatljivih troškova po projektu/operaciji propisan je člankom 17. stavcima 9. i 10. Pravilnika.

 

5. NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU

(1)    Kao preduvjet za sudjelovanje u Natječaju korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika) kako bi Agencija za plaćanja korisniku dodijelila korisničko ime i zaporku kojima se prijavljuje u AGRONET sustav (u daljnjem tekstu: AGRONET). Vodič za upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu dostupan je na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(2)    Zahtjev za potporu korisnik podnosi u elektronskom obliku putem AGRONET-a. Detaljne upute za podnošenje Zahtjeva za potporu nalaze se u Pravilniku, a postupak podnošenja putem AGRONET-a pojašnjen je u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za tip operacije 7.4.1. » Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu «, koji je dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(3)    Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu korisnici su obavezni učitati u AGRONET dokumentaciju propisanu Prilogom III. ovoga Natječaja koja je njegov sastavni dio.

(4)    Po završetku elektronskog popunjavanja Zahtjeva za potporu u AGRONET-u, korisnik je dužan ispisati, ovjeriti pečatom i potpisati te dostaviti ovjerenu Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu preporučenom pošiljkom s povratnicom ili neposredno do roka propisanog u točki 8. ovog Natječaja, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika napisanom na poleđini, s precizno naznačenim datumom i vremenom (datum, sat, minuta, sekunda), s naznakom: „NATJEČAJ ZA PODMJERU 7.4. » Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu « – provedba tipa operacije 7.4.1. » Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu «“ na sljedeće adrese ovisno o lokaciji ulaganja:

 

Lokacija ulaganja na području Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije:

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

Podružnica u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Ljudevita Gaja 2

43000 Bjelovar

Tel: 043/638-755, 043/638-756, 043/638-760

 

Lokacija ulaganja na području Primorsko-goranske, Istarske, Ličko-senjske i Karlovačke županije:

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

Podružnica u Primorsko-goranskoj županiji

Frana Kurelca 8

51000 Rijeka

Tel: 051/688-545, 051/561-199

 

Lokacija ulaganja na području Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske, Šibensko-kninske i Zadarske županije:

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

Podružnica u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Mažuranićevo šetalište 24b

21000 Split

Tel: 021/682-835, 021/682-837

 

Lokacija ulaganja na području Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije:

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

Podružnica u Osječko-baranjskoj županiji

Europske avenije 5

31000 Osijek

Tel: 031/445-464, 031/445-465

Lokacija ulaganja na području Grada Zagreba, Zagrebačke, Varaždinske, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke i Međimurske županije:

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

Podružnica u Zagrebačkoj županiji

Ulica grada Vukovara 70/VI

10126 Zagreb

Tel: 01/6446-299, 01/6446-300

(5)     Korisnici koji su obveznici provedbe postupka javne nabave u skladu s propisima koji uređuju postupak javne nabave, dokumentaciju iz provedenog postupka javne nabave dostavljaju najkasnije u roku od 8 mjeseci nakon sklapanja Ugovora o financiranju sukladno članku 29. stavku 7. Pravilnika. Popis dokumentacije naveden je u Prilogu IV Natječaja.

(6)     Korisnici koji nisu obveznici provedbe postupka javne nabave i korisnici koji provode postupak nabave čija je procijenjena vrijednost ispod praga primjene propisa koji uređuju postupak javne nabave, ponude prikupljene sukladno članku 28. Pravilnika dostavljaju najkasnije u roku od 8 mjeseci nakon sklapanja Ugovora o financiranju, sukladno članku 28. stavku 11. Pravilnika. Popis dokumentacije naveden je u Prilogu IV Natječaja.

(7)     Nakon provedbe svih postupaka nabave sukladno člancima 28. i 29. Pravilnika, dokumentacija iz Priloga IV Natječaja dostavlja se istovremeno na CD-u/DVD-u na adresu:

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

Sektor za ruralni razvoj

Ulica grada Vukovara 269d

10000 Zagreb

 

6. NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA ISPLATU PREDUJMA

(1)    Korisnik nakon što Odluka o dodjeli sredstava postane pravomoćna može podnijeti Zahtjev za isplatu predujma do 50 posto odobrenih sredstava javne potpore.  Zahtjev za isplatu predujma podnosi se u elektronskom obliku putem AGRONET-a. Način podnošenja Zahtjeva za isplatu predujma pojašnjen je i u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za tip operacije 7.4.1. » Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu «, koji je dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(2)    Prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu predujma korisnici su obavezni učitati u AGRONET svu dokumentaciju propisanu Prilogom V. ovoga Natječaja koja je njegov sastavni dio.

(3)    Po završetku elektronskog popunjavanja Zahtjeva za isplatu predujma u AGRONET-u, korisnik je dužan ispisati, ovjeriti štambiljem i potpisati Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za isplatu predujma. Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za isplatu predujma s valjanom Bankarskom garancijom/Zadužnicom u stopostotnoj vrijednosti zatraženog predujma, u izvorniku, u papirnatom obliku, dostavlja se preporučenom poštom s povratnicom ili neposredno u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika napisanom na poleđini, s naznakom: „NATJEČAJ ZA PODMJERU 7.4. » Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu « – provedba tipa operacije 7.4.1. » Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu « na adresu:

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

Sektor za ruralni razvoj

Služba za odobrenje isplata

Ulica grada Vukovara 269d

10000 Zagreb

 

7. NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA ISPLATU

(1)        Korisnik je nakon završenog projekta dužan dostaviti Zahtjev za isplatu u elektronskom obliku putem AGRONET-a. Način podnošenja Zahtjeva za isplatu pojašnjen je i u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za tip operacije 7.4.1. » Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu « koji je dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(2)         Prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu korisnici su obavezni učitati u AGRONET svu dokumentaciju propisanu Prilogom VI. ovoga Natječaja koja je njegov sastavni dio.

(3)        Po završetku elektronskog popunjavanja Zahtjeva za isplatu u AGRONET-u, korisnik je dužan ispisati, ovjeriti štambiljem i potpisati Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za isplatu s priloženim računima u izvorniku u papirnatom obliku, koje korisnik dostavlja preporučenom poštom s povratnicom ili neposredno, najkasnije 24 mjeseci od datuma izdavanja Odluke o dodjeli sredstava , u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika napisanom na poleđini, s naznakom: „EPFRR – PODMJERA: 7.4./OPERACIJA: 7.4.1., ZAHTJEV ZA ISPLATU – ne otvarati“  na adresu:

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

Sektor za ruralni razvoj

Služba za odobrenje isplata

Ulica grada Vukovara 269d

10000 Zagreb

(4)         Način podnošenja Zahtjeva za isplatu, postupak obrade i donošenje odluka propisan je člancima 38.-40. Pravilnika.

 

8. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

(1)        Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 18. travnja 2017. do 18. svibnja 2017.

(2)        Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu iz točke 5. stavak 4. ovoga Natječaja počinje teći od  18. travnja 2017. do 18. svibnja 2017.

 

Upiti u vezi s odredbama natječaja se postavljaju isključivo putem web forme sa mrežne stranice www.ruralnirazvoj.hr i to od dana objave natječaja do dana kada započinje rok za podnošenje Potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu iz stavka 2. ove točke. Samo odgovori na upite koji su postavljeni putem navedene web forme u periodu roka za podnošenje potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu iz stavka 2. ove točke, se smatraju službenim.

LOGO footer 14

 

Komentari su zatvoreni.