PROMJENE PRAVILNIKA ZA POLJOPRIVREDNIKE – PODMJERA 4.1. PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA

N O V O S T I, Posredovanje pri zapošljavanju -> PROMJENE PRAVILNIKA ZA POLJOPRIVREDNIKE – PODMJERA 4.1. PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA

PROMJENE PRAVILNIKA ZA POLJOPRIVREDNIKE – PODMJERA 4.1. PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA

Ključne novosti u Pravilniku za Podmjeru 4.1.

Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju pripremili su prijedlog Pravilnika o provedbi Podmjere 4.1 –„Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“, kojim su znatno pojednostavljene procedure, s ciljem olakšavanja i ubrzavanja povlačenja bespovratnih sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Prijedlog pravilnika se od 6. ožujka nalazi u javnoj raspravi putem portala e-savjetovanje. U raspravu se mogu uključiti svi zainteresirani dionici, a rok za dostavu komentara je 21. ožujka.

Neke od najvažnijih izmjena su:

Kriteriji odabira više nisu sastavni dio Pravilnika jer ih ne donosi ministar poljoprivrede putem Pravilnika, već ih odobrava Odbor za praćenje Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Kriteriji odabira će biti sastavni dio Uputa za korisnike koje se objavljuju prije natječaja.

Popis dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za potporu također više neće biti naveden u Pravilniku, s obzirom da bi moguće izmjene zakonodavstva (zaštita okoliša, gradnja itd.) mogle dovesti do potrebe dostavljanja dokumentacije koja ne bi bila navedena u Pravilniku.  

Ovakvim su pristupom izbjegnute zahtjevne procedure mogućih čestih izmjena Pravilnika, koje bi zasigurno dovele do odstupanja od Planom predviđenih termina objave natječaja.  

Novi Pravilnik sadrži jasno razgraničene uvjete prihvatljivosti korisnika, troškova i projekta te su jasno definirani uvjeti za isključenje korisnika.

Intenzitet potpore sada se ograničava na najviše 70% od vrijednosti ukupnih prihvatljivih troškova projekta, a  jednom korisniku može biti odobren samo jedan zahtjev za potporu. Sljedeći zahtjev za potporu unutar istog tipa operacije korisnik može podnijeti tek nakon podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

Korisniku kojemu je odobren zahtjev za potporu iz operacije 4.1.1, a prijavio je projekt i u tipu operacije 4.1.2. isti će biti odobren automatizmom, uz uvjet da je prošao prag prolaznosti. 

 

PODNOŠENJE I OBRADA ZAHTJEVA ZA POTPORU

Po novim bi se pravilima zaprimljeni Zahtjevi za potporu obrađivali u dvije faze.

U 1. se fazi predviđa dostava dokumentacije kojom se dokazuju uvjeti prihvatljivosti korisnika i projekta. Na ovaj se način uvelike smanjuje administrativni pritisak na potencijalne korisnike – podnositelje zahtjeva za potporu.

Nakon zaprimanja svih zahtjeva, Agencija za plaćanja formira rang listu zahtjeva za potporu na temelju traženih procijenjenih iznosa potpore te ostvarenog broja bodova, kojeg  sukladno kriterijima odabira u ovoj fazi izračunava sustav na temelju onoga što je sam podnositelj zahtjeva naveo u svom zahtjevu.

U obradu se uzimaju sve prijave koje se na rang listi nalaze u rasponu od najmanje 120% do najviše 150% od dostupnih/raspoloživih sredstava predviđenih za taj natječaj.

Za taj broj prijava Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu, odnosno provjeru uvjeta prihvatljivosti korisnika i projekta te provjeru broja bodova prema kriterijima odabira.

Korisnike čiji zahtjevi za potporu budu pozitivno ocijenjeni u prvoj fazi postupka dodjele potpore, a za koje postoje raspoloživa sredstva predviđena natječajem, Agencija za plaćanja poziva na sklapanje ugovora o financiranju.  Ovim činom završava 1. faza obrade zahtjeva.

U 2. se fazi provodi postupak nabave, nakon čega korisnik podnosi i drugi dio zahtjeva za potporu te dostavlja ostalu dokumentaciju propisanu natječajem (poslovni plan, građevinske dozvole, studije vezane uz procjene utjecaja na okoliš i drugu potrebnu dokumentaciju).

Predviđeno je kako ukupno razdoblje obrade prijave neće trajati duže od 120 dana, u što nije uračunato vrijeme između faze 1. i faze 2., odnosno vrijeme potrebno za provedbu postupka prikupljanja ponuda.

Nakon administrativne kontrole drugog dijela zahtjeva za potporu u kojoj se provjeravaju prihvatljivost troškova projekta, opravdanost dostavljenih troškova te ekonomske i financijske održivosti korisnika/projekta, korisnik može dobiti Odluku o odbijanju ili Odluku o dodjeli sredstava.

Ovakvim postupanjem znatno se smanjuje opterećenje potencijalnih korisnika, ali i cijelog sustava, budući samo korisnici koji su odabrani u 1. fazi postupka dodjele potpore prikupljaju i podnose cjelokupnu dokumentaciju, dok su u prijašnjim natječajima svi podnositelji morali prilikom podnošenja zahtjeva za potporu podnijeti potpunu dokumentaciju. Nerijetko se događalo i da iznimno kvalitetni projekti budu odbijeni zbog nedostavljanja nekog manje bitnog dokumenta već prilikom prijave na natječaj. Sada postoji mogućnost dopune / ispravka / obrazloženja na zahtjev Agencije za plaćanja.

 

SADRŽAJ I OBJAVA NATJEČAJA

Novim sustavom se predviđa i raspisivanje natječaja po sektorima, vrsti i/ili veličini korisnika, visini i intenzitetu potpore te predmetu zajedničkog projekta.  Uvodimo i mogućnost izmjene natječaja i to najkasnije do isteka roka za podnošenje zahtjeva za potporu.

Novost je i uvođenje pokazatelja ostvarenja, s pomoću kojih će se utvrđivati postizanje zadanih ciljeva svakog pojedinačnog projekta.

O svim ostalim bitnim informacijama vezanim uz pojedini natječaj, javnost, odnosno potencijalni korisnici bit će upoznati prije objave natječaja, u sklopu Uputa za korisnike, dok će detaljne upute u vezi s prijavom, način i rokovi podnošenja zahtjeva za potporu bit će objavljeni u natječaju. 

Prije objave natječaja Ministarstvo poljoprivrede će organizirati radionice za potencijalne korisnike i njihove predstavnike, a novina je u Pravilniku i jasno definiranje rokova i načina za postavljanje pitanja i odgovaranja na njih.  

Po uzoru na ovaj Pravilnik upravo se mijenja i Pravilnik o provedbi podmjere 4.2, a ovakva ili slična načela primijenit će se i na većini ostalih Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja.

Podnošenje zahtjeva za potporu za 1. (prvi) natječaj prema novom Pravilniku za Podmjeru 4.1., tip operacije 4.1.1 počinje 30 dana od dana objave natječaja koja se očekuje 18. travnja 2017. godine.

LOGO footer 14

 

Komentari su zatvoreni.