Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada

N O V O S T I -> Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada

Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada

Referentni broj: KK.06.3.1.04

 DB3K9eMUMAEpVeI

Objavljen je poziv za sanaciju i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada KK.06.3.1.04. Predmet ovog Poziva je sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada koja su prestala s radom, odnosno aktivnim korištenjem, a nakon sanacije i zatvaranja na njima se više ne planira odlagati otpad.

 

 1. 1.     Raspoloživa sredstva po prijavitelju

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz KF-a koja mogu biti dodijeljena za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva kako slijedi:

 • najniži iznos 1.875.000,00 kuna

 • najviši iznos 30.000.000,00 kuna.

 

 1. 2.         Predviđeni intenzitet potpore

Iznos bespovratnih sredstava KF-a po pojedinačnom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog poziva iznosi maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine), sukladno čl. 23, st. 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

 Ne-zagađuj-okoliš-400x228

 1. 3.     Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti trebaju izravno biti vezane uz sanaciju i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada, a glavne projektne aktivnosti navedene su kako slijedi:

 • radovi na sanaciji i zatvaranju odlagališta sukladno ishođenom pravomoćnom aktu na temelju kojeg mogu započeti građevinski radovi (izvedba građevinskih i drugih radova – pripremnih, zemljanih, konstrukterskih, instalaterskih, završnih te ugradnja građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja);

 • usluge stručnog nadzora građenja;

 • usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II);

 • tehnička pomoć za upravljanje projektom (angažiranje tvrtki koje će biti zadužene za poslove upravljanja i administraciju projektom te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom).

 • aktivnosti promidžbe i vidljivosti (sukladno točki 6.7. Uputa).

Obaveza Prijavitelja je sadržajno i podatkovno uskladiti Obrazac za prijavu, opći dio (A) i Obrazac za prijavu, posebni dio (B). Projektni prijedlog treba sadržavati sljedeće dokumente u traženom formatu i redoslijedu:

 1. Ispunjeni Obrazac za prijavu, opći dio (A), koji je sastavni dio ovog Poziva – ispunjava se u MIS-u [Obrazac 1][1]

 2. Ispunjeni Obrazac za prijavu, posebni dio (B), koji je sastavni dio ovog Poziva [Obrazac 2];

 3. Tablični prikaz financijske analize [Obrazac 3];

 4. Izjava Prijavitelja [Obrazac 4] (izvornik),

 5. Rješenje nadležnog tijela o prihvatljivosti zahvata na okoliš i/ili Rješenje da za predmetni zahvat sanacije nije potrebno provesti novi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš na temelju provedenog postupka Ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (preslike);

 6. Mišljenje nadležnog tijela o ispravnoj primijeni zahtjeva Direktive 2011/92/EU vezanih uz postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš ili postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (preslika);

 7. Izvadak iz Studije utjecaja na okoliš u dijelu koji se odnosi na analizu varijantnih rješenja, ukoliko su u Studiji ista razmatrana (u PDF-u na DVD/CD-u);

 8. Potvrdu/Izjavu nadležnog tijela za praćenje područja Natura 2000 kojom se potvrđuje da planirani zahvat sanacije nema značajan utjecaj na ekološku mrežu (preslika);

 9. Dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima za katastarske čestice u obuhvatu zahvata sanacije odlagališta odnosno zemljišno–knjižni izvadak u kojem je upisano pravo vlasništva ili  pravo građenja (preslika);

 10. Glavni projekt sanacije odlagališta u elektroničkom formatu (u PDF-u na DVD/CD-u);

 11. Pravomoćni akt na temelju kojeg se može započeti građenje odnosno građevinski radovi na sanaciji odlagališta (preslika);

 12. Potpisana izjava kojom Prijavitelj potvrđuje da će najkasnije do početka provedbe projekta osigurati iz vlastitih i/ili drugih izvora (svime što ne predstavlja sredstva iz ESI fondova) sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih izdataka projekta te maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava koji mogu biti dodijeljeni za financiranje prihvatljivih izdataka u okviru ovog Poziva, te neprihvatljivih projektnih troškova (izvornik);

 13. Izjava Prijavitelja je li obveznik u sustavu PDV-a (izvornik).

Podnošenje projektnog prijedloga (trajni otvoreni poziv) dozvoljeno do 31. prosinca 2018. godine. Za pripremu Obrasca A i Obrasca B, te za sve duge usluge u pripremi projekta i upravljanju projekta nudimo naše usluge.

 projekti-fondova

Za sve dodatne informacije obratite nam se na Adria Bonus d.o.o., info@adria-bonus.com ili 0911 255 055.

  


 

Komentari su zatvoreni.