DO 2 MIL EUR ZA PROIZVODNJU

N A T J E Č A J I - EU fondovi, N O V O S T I -> DO 2 MIL EUR ZA PROIZVODNJU

IZGRADNJA I OPREMANJE PROIZVODNIH KAPACITETA MSP

2341---SLAGALICA-ZUPCANICI--3

Cilj: Poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a koji djeluju u identificiranim prihvatljivim djelatnostima poticanjemulaganja u kapacitete MSP, kroz početna ulaganja[1] u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica.

Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i  učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.

U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti projektimapočetnih ulaganja povezanim sa:

– osnivanjem nove poslovne jedinice,

– proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice,

– diversifikacijom proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili

– temeljitom promjenom u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice.

sredstava razmjerno neostvarenom udjelu pokazatelja sukladno Prilogu 12. Pravila o financijskim korekcijama.

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 750.000,00 HRK. Ukupni iznos državne potpore i potpore male vrijednosti (vidi točku 1.5.) ne može prijeći prag od 15.000.000,00 HRK.

 

Iznos i intenziteti potpora

A) Regionalne potpore

 1. Regionalne potpore, dodjeljuju se za početno ulaganje[2].
 2. Intenzitet regionalne potpore izračunava se sukladno Karti regionalnih potpora RH i Zaključku Vlade Republike Hrvatske (KLASA: 022-03/14-07/145, URBROJ: 50301-05/05-14-2 od 24. travnja 2014. godine) te iznosi 35% za srednje poduzetnike i 45% za mikro i male poduzetnike.
 3. Iznos potpore (maksimalni iznos potpore) iz stavka 1. po ovom Pozivu ne može prijeći prag od 15.000.000,00 HRK.
 4. Korisnik potpore mora osigurati financijski doprinos od najmanje 25% prihvatljivih troškova iz vlastitih izvora ili vanjskim financiranjem, u obliku oslobođenom od bilo kakvih javnih sredstava.

B) Potpore zasavjetodavne usluge u koristMSP-ova

1.  Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-a mogu se dodijeliti isključivo pod uvjetom da su izravno povezane s projektom za koji se dodjeljuje regionalna potpora.

2. Intenzitet potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova.

3. Iznos potpore (maksimalni iznos potpore) iz stavka 1. po ovom Pozivu ne može prijeći prag od 1.000.000,00 HRK po poduzetniku po projektu.

C) Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima

 1. Potpore za sudjelovanje na sajmovima mogu se dodijeliti isključivo pod uvjetom da su izravno povezane s projektom za koji se dodjeljuje regionalna potpora.
 2. Intenzitet potpore MSP-u za sudjelovanje na sajmovima ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova.
 3. Iznos potpore (maksimalni iznos potpore) iz stavka 1. po ovom Pozivu ne može prijeći prag od 1.000.000,00 HRK.

D) Potpore za usavršavanje

 1. Potpore za usavršavanje, mogu se dodijeliti isključivo pod uvjetom da su izravno povezane s projektom za koji se dodjeljuje regionalna potpora.
 2. Potpore se ne mogu dodijeliti za usavršavanje koje korisnici provode radi osiguravanja sukladnosti s obveznim nacionalnim normama o usavršavanju.
 3. Potpore za usavršavanje dodijelit će se u sljedećim intenzitetima:

a)   za srednja poduzeća 60% prihvatljivih troškova, odnosno  70% prihvatljivih troškova ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju;

b)  za mala i mikro poduzeća 70% prihvatljivih troškova.

 1. Iznos potpore (maksimalni iznos potpore) iz stavka 1. po ovom Pozivu ne može prijeći prag od 1.000.000,00 HRK.

73a78962028196c094ccb763c121ce51-factory-clip-art

 1. 1.   

1.1.  Prihvatljivost prijavitelja

a) C Prerađivačka industrija (izuzev skupina koje su isključene u točki 2.3.[3])

b) J Informacije i komunikacije (osim odjeljaka koji su isključeni u točki 2.3.)

 

Nije prihvatljiv:

 1. prijavitelju koji nije registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje godinu dana prije dana predaje projektnog prijedloga[4];
 2. prijavitelju koji nemaju niti jednog zaposlenog na temelju sati rada u 2017.godini;
 3. prijavitelju koji ne može iskazati pozitivan EBITDA (poslovni prihod – poslovni rashod + amortizacija) prema godišnjem financijskom izvješću u 2017. godini;
 4. prijavitelju koji nema minimalni udio kapitala i rezervi[5]u pasivi 15% prema godišnjem financijskom izvješću u 2017. godini;
 5. prijavitelju koji je u teškoćama kako je definirano u članku 2., točki 18. Uredbe (EU)  br. 651/2014;
 6. u slučaju da je prijavitelj ili osobe ovlaštene po zakonu za zastupanje proglašen krivim zbog teškog profesionalnog propusta;

Nepridržavanje zahtjeva koji se odnose na sposobnost Prijavitelja za učinkovito korištenje sredstava i zahtjeva povezanih s trajnošću, smatrat će se kršenjem Ugovora te je moguće od Prijavitelja/Korisnika zatražiti povrat sredstava.

 

1.2.   Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena?

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva, koje su detaljnije pojašnjene u točki  2.8.1. Prihvatljive kategorije troškova, su:

 1. Ulaganje u materijalnu imovinu
 2. Ulaganje u nematerijalnu imovinu
 3. Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti
 4. Sudjelovanje na sajmovima
 5. Usavršavanje
 6. Priprema Prijavnog obrasca, Investicijske studije, Proračuna projekta
 7. Uvođenje grijanja i hlađenja
 8. Promidžba i vidljivost

1.3.  Prihvatljive kategorije troškova

Vrsta potpore Aktivnost Prihvatljivi troškovi

Regionalne potpore

Ulaganje u materijalnu imovinu

 • priprema zemljišta;
  krčenje zemljišta;
  trošak gradnje, rekonstrukcije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele;
 • trošak održavanja i /ili preuređenja, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele
  komunalni doprinos, cijene vodnih i energetskih priključaka;
 • trošak uporabne dozvole;
  nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila i strojeva, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač;
 • troškovi montaže opreme i strojeva ukoliko su prikazani na istom računu  s nabavljenom opremom te predstavljaju sastavni dio nabave opreme;
 • ulaganja u mjere energetske učinkovitosti, povezana sa svrhom projekta;
 • nabava mjernih uređaja povezanih s projektom;
  troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta;
 • nabava materijalne imovine putem zakupa ako zakup materijalne imovine ima oblik financijskog leasinga i sadržava obvezu korisnika potpore na kupnju imovine nakon isteka ugovora o zakupu.

Ulaganje u nematerijalnu imovinu

 • nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva;
 • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver) ako udovoljavaju čl. 7. Programa državnih potpora.

Potpore za savjetodavne usluge

 u korist MSP-ova

Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti

 • usluge upravljanja projektom;
 • usluge stručnog nadzora građenja;
 • usluge  izrade izvedbenog projekta gradnje;
 • usluge izrade dokumentacije za nabavu;
 • usluge revizije za verifikaciju troškova projekta, do maksimalnog iznosa od 75.000,00 kn prihvatljivih troškova.

Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima

Sudjelovanje na  sajmovima

 • najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu ili izložbi s ciljem predstavljanja proizvoda koji je nastao kao rezultat investicije za koju je odobrena potpora.

Potpore za usavršavanje

Usavršavanje

Svi troškovi usavršavanja moraju biti izravno povezani s projektom 

 • troškovi predavača, za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u obuci;
 • troškovi savjetodavnih usluga povezanih s projektom usavršavanja;
 • troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, poput putnih troškova, troškova materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme ako se upotrebljavaju isključivo za usavršavanje;
 • najniži nužni troškovi smještaja za polaznike usavršavanja koji su radnici s invaliditetom;
 • troškovi osoblja polaznika usavršavanja i opći neizravni troškovi (administrativni troškovi, najam, režije) za sate koje polaznici usavršavanja provedu u usavršavanju.

Potpore male vrijednosti

(de minimis)

Grijanje i hlađenje

 • troškovi vezani  za implementaciju sustava grijanja i hlađenja  (postrojenja, uređaji zajedno sa dodatnim dijelovima potrebnim za implementaciju sustava za proizvodnju energije za grijanje i hlađenje objekta).

Promidžba
i vidljivost

 • troškovi promidžbe i vidljivosti kojima se objavljuje sufinanciranje projekta od strane EU

 

 

Priprema natječajne dokumentacije

 • troškovi pripreme dokumentacije projektnog prijedloga – Prijavnog obrasca, Investicijske studije, Proračuna projekta

 

6a00d8341ccad453ef01b7c75eafce970b

1.4.  Horizontalna načela

Prijavitelji su obavezni pridržavati se zakonskih odredbi (navedenih u poglavlju 1.1. Uputa) koje predstavljaju minimalne zahtjeve pri provedbi horizontalnih politika

Promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca i zabrana diskriminacije 

Pristupačnost za osobe s invaliditetom 

Održivi razvoj 

 

3.     KAKO SE PRIJAVITI

 1. 3.   

3.1.   Izgled i sadržaj projektnog prijedloga

Projektni prijedlog predaje se na temelju ovih Uputa, koristeći obrasce koji su sastavni dio ovog Poziva. Projektni prijedlozi, odnosno sva dokumentacija tražena ovim Uputama izrađuju se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Dokumentacija izdana od strane nadležnih tijela drugih država mora biti prevedena na hrvatski te ovjerena od strane sudskog tumača.

 

 

Projektni prijedlog treba sadržavati sljedeće dokumente:

Dokument Obvezno (da ili ne) Referenca
Prijavni obrazac[6] Da Obrazac 1. Prijavni obrazac
Dodatna dokumentacija za prijavu
Investicijska studija Da Obrazac 2. Investicijska studija
Proračun projekta Da Obrazac 3. Proračun projekta
Izjava prijavitelja o usklađenosti s UZP-om Da Obrazac 4.  Izjava o usklađenosti s UzP
Skupna Izjava Da Obrazac 5.  Skupna izjava
Infrastrukturna komponenta projekta Da, ukoliko je primjenjivo Obrazac 6. Infrastrukturna komponenta projekta (uključujući sve popratne dokumente vezane za infrastrukturnu komponentu projekta)
Financijska konstrukcija projekta Da Obrazac 7.  Financijska konstrukcija projekta (uključujući  neobvezujuće pismo namjere banke i/ili Izjavu prijavitelja da privatno sufinanciranje namiruje iz vlastitih sredstava)
Izjava o korištenim potporama Da Obrazac 8. Izjava o korištenim potporama za prijavitelja
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti Prethodno donošenju Odluke o financiranju Obrazac 9. Izjava o korištenim  potporama male vrijednosti za prijavitelja i pojedinačno za svako povezano poduzeće koje se smatra “jednim poduzetnikom”
Potvrda porezne uprave u izvorniku da je prijavitelj ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje ne starija od 30 (trideset) dana od datuma predaje projektne prijave ili važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta prijavitelja Da

 

 

3.2.  Podnošenje projektnog prijedloga

Projektni prijedlog predaje se u jednom zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom[7] od 01. ožujka 2018. godine, a najkasnije  do 29. lipnja 2018. godine na sljedeću adresu:

 

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb

 

Kriteriji temeljem kojih se ocjenjuje vrijednost svakog projektnog prijedloga povezani su s određivanjem vrijednosti za novac koju projekt nudi, održivosti projekta, sposobnosti prijavitelja da provede projekt, kvalitetu izrade i izvodljivosti, horizontalna pitanja te doprinos projekta uravnoteženom regionalnom razvoju na lokalnom nivou.

 

Kriteriji odabira

Maksimalan broj bodova

 1. Vrijednost za novac koju projekt nudi

29

 1. Financijska održivost projekta

16

 1. Provedbeni kapaciteti

16

 1. Dizajn i zrelost projekta

16

 1. Horizontalna pitanja (promicanje jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti/promicanje održivog razvoja)

3

 1. Doprinos projekta rješavanju specifičnih razvojnih problema na određenom teritoriju

20

UKUPNO

100

 

 

 

Projektni prijedlog kumulativno mora ostvariti sljedeće kriterije kako bi bila upućena u sljedeću fazu postupka dodjele:

 • za kriterij Vrijednost za novac koju projekt nudi minimalno 12 bodova,
 • za kriterij Financijska održivost projekta minimalno 6 bodova,
 • za kriterij Provedbeni kapaciteti minimalno 8 bodova,
 • za kriterij Dizajn i zrelost projekta minimalno 8 bodova,
 • minimalni ukupni zbroj od 70 bodova.

Za više informacija obratite se na zuf@adria-bonus.com ili na telefon 0911 255 055

Poreč, 11.11.2017.

LOGO footer 14 

Komentari su zatvoreni.