BESPOVRATNA SREDSTVA ZA PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA DO 3 MIL EUR

N O V O S T I -> BESPOVRATNA SREDSTVA ZA PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA DO 3 MIL EUR

studenacki_sir15-270815

BESPOVRATNA SREDSTVA ZA PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA DO 3 MIL EUR

 

Operaciju 4.2.1. – Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima obuhvaća u stvari predstavlja operaciju koja podržava preradu poljoprivrednih proizvoda a odnosi se na:

1) Natječaj za mikro, male i srednje korisnike

2) Natječaj za velike korisnike

Svrha obaju natječaja je povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje.

Prihvatljivi korisnici ovih natječaja su:
a) fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, uključujući početnike,
b) fizičke i pravne osobe
upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru,
c) proizvođačke organizacije
priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Iznos potpore za sektor prerade mesa i mlijeka je od 15.000 EUR do 3.000.000 EUR, za ostale sektore od 15.000 EUR do 2.000.000 EUR, dok početnici mogu ostvariti najviši iznos potpore od 200.000 EUR.

Prihvatljivi troškovi su:

a)     prihvatljivi opći troškovi

b)     prihvatljivi nematerijalni troškovi i

c)     prihvatljivi materijalni troškovi.

Nematerijalni troškovi

Prihvatljivi nematerijalni troškovi su:

a) kupnja ili razvoj računalnih programa

b) kupnja prava na patente i licence

c) zaštita autorskih prava

d) registracija i održavanje žigova i

e) ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem.

 

Materijalni troškovi

(1) Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje u tipu operacije 4.2.1 su:

a) ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje:

i. objekata za poslovanje s mlijekom i preradom mlijeka s pripadajućom opremom i unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, uključujući rashladnu opremu za sirovo mlijeko

ii. objekata za klanje, rasijecanje, hlađenje, preradu (mesa, jaja) i pripadajuće skladištenje s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom

iii. centara (sabirališta) za sakupljanje i preradu otpada, ostataka iz poljoprivredne proizvodnje i nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom

iv. objekata za preradu voća, povrća, grožđa (osim za proizvodnju vina), aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja, cvijeća i gljiva s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom uključujući preradu ostataka iz proizvodnje

v. objekata za preradu maslina, komine masline s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom

vi. objekata za preradu žitarica, uljarica i industrijskog bilja te njihovih ostataka s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom

vii. objekata za preradu, punjenje i pakiranje pčelinjih proizvoda s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom

viii. objekata za preradu ostalih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom

ix. ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade

x. objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda

xi. objekata za obradu otpadnih voda u preradi i trženju, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom i

xii. laboratorija za vlastite potrebe korisnika koji su u funkciji djelatnosti prerade

b) kupnja gospodarskih vozila, poljoprivrednih strojeva i opreme

c) kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova), ako se ulaganje provodi sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja, uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine i/ili

d) prilagodba novouvedenim standardima sukladno članku 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

(2) U slučaju samostalnih ulaganja u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje objekata iz stavka 1. točke a) podtočaka x. i xii. ovoga članka takav trošak smatra se prihvatljivim isključivo pod uvjetom da je korisnik registriran za preradu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

(3) Trošak ulaganja u kupnju gospodarskih vozila, poljoprivrednih strojeva i opreme iz točke b) ovoga članka prihvatljiv je isključivo u kombinaciji s nekim od ulaganja iz točke a) ovoga članka. Iznimno, prihvatljiv je trošak samostalnog ulaganja u kupnju gospodarskih vozila s rashladnim uređajima.

(4) Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje u tipu operacije 4.2.2 su:

a) građenje/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za:

i. proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom

ii. prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa) s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe

iii. obradu, preradu i skladištenje supstrata za organsku gnojidbu s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe, i/ili

b) nabava strojeva za transport i primjenu supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom, za vlastite potrebe.

(5) Prihvatljiv materijalni trošak za sufinanciranje u oba tipa operacija je i stjecanje objekata, gospodarskih vozila, poljoprivrednih strojeva i opreme kroz financijski leasing do iznosa tržišne vrijednosti imovine i to samo rate leasinga koje su plaćene do trenutka podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, pod uvjetom da korisnik postane vlasnik predmeta leasinga do trenutka podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

(6) Kod višegodišnjih ugovora o financijskom leasingu posljednji zahtjev za isplatu može se podnijeti najkasnije 5 (pet) godina od realizacije financijskog leasinga, ali ne kasnije od 1. rujna 2023. godine, pod uvjetom da korisnik postane vlasnik predmeta leasinga do trenutka podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

(7) Lista prihvatljivih troškova bit će objavljena uz pojedini natječaj i sadržavat će sve materijalne troškove primjenjive za pojedini natječaj.

 

Prihvatljivi opći troškovi su:

a)     troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i

b)     troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.

Opći troškovi prihvatljivi su do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su:

a)     troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 1% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti

b)     troškovi pripreme i/ili provedbe projekta prihvatljivi u iznosu do 1% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 10.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti i

c)     troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u točkama a) i b) ovoga stavka i gornje granice od 10% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

PRILOG 1

OPERACIJA 4.2.1

MIKRO, MALI I SREDNJI PODUZETNICI

***DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE PRVOG DIJELA ZAHTJEVA ZA POTPORU

 

I. OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA SVE KORISNIKE
1. Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore Pojašnjenje: Predložak Plana nabave/Tablice troškova i izračuna potpore* potrebno je popuniti sukladno uputama u prilogu tablice. U svrhu podnošenja prvog dijela zahtjeva za potporu korisnik popunjava samo prvi dio – Plan nabave. Predložak se preuzima iz AGRONET-a, prilikom popunjavanja Zahtjeva za potporu te se popunjen učitava u Zahtjev za potporu. PREUZETI PREDLOŽAK DOKUMENTA, POPUNITI GA I UČITATI U AGRONET
2. Potvrda Porezne uprave iz koje je vidljivo da korisnik ima podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske, ne starija od 30 dana na dan podnošenja Zahtjeva za potporu i ovjerena od strane Porezne uprave Pojašnjenje: Potvrda porezne uprave iz koje je razvidno da korisnik ima podmirene odnosno uređene (regulirane) financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske obvezna je za sve korisnike. UČITATI DOKUMENT U AGRONET
3. BON-2, ne stariji od 30 dana na dan podnošenja Zahtjeva za potporu  Pojašnjenje: BON-2 mora biti za žiro-račun koji je korisnik naveo u evidenciji korisnika za isplatu potpore. Korisnik ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON2/SOL2 obrasca. UČITATI DOKUMENT U AGRONET
4. Glavni projekt i/ili Tipski projekt za koji je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja donijelo Rješenje o tipskom projektu  (uključujući  troškovnik projektiranih radova kao sastavni dio Glavnog projekta/Tipskog projekta), ovjeren i potpisan od strane ovlaštenog projektanata      i Tehnološki projekt koji sadrži opis ulaganja i proizvodnog procesa, postojeće i planirane kapacitete objekta (gdje je primjenjivo), izrađen, potpisan i ovjeren od strane osobe odgovarajuće struke.

 

Napomena: Bitno je da Tehnološki projekt sadrži podatke koji su potrebni za bodovanje na kriteriju odabira “Prioritetni sektor”.

 

U slučaju da Glavni/Tipski projekt ne sadrži troškovnik projektiranih radova, Troškovnik projektiranih radova potrebno je izraditi i priložiti ga uz Glavni/Tipski projekt. Troškovnik projektiranih radova mora biti izrađen, potpisan i ovjeren od strane ovlaštenog projektanta

 

Pojašnjenje: Potrebno dostaviti u slučaju:

–         građenja (izgradnja novog/rekonstrukcija postojećeg objekta za koje je sukladno Zakonu o gradnji i Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima potrebno izraditi projektnu dokumentaciju) i opremanja objekta

–        građenja (izgradnja novog/rekonstrukcija postojećeg objekta za koje je sukladno Zakonu o gradnji i Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima potrebno izraditi projektnu dokumentaciju), kada je predmet ulaganja u zahtjevu za potporu samo opremanje objekta, a građenje korisnik finanacira vlastitim sredstvima, odnosno građenje nije predmet zahtjeva za potporu.

 

U slučaju ulaganja u građenje građevina i radova koji se sukladno Zakonu o gradnji i Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima mogu izvoditi bez Glavnog projekta potrebno je u AGRONET učitati Izjavu potpisanu i ovjerenu od strane ovlaštenog projektanta, kojom se isto potvrđuje. Izjava mora glasiti na predmetno ulaganje i pozivati se na odgovarajući članak, stavak i točku Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima.

 

–        u slučaju ulaganja samo u opremanje postojećeg objekta (bez građenja sukladno zakonu o gradnji i Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima) – potrebno je učitati u AGRONET samo Tehnološki projekt.

–        u slučaju ulaganja samo u gospodarsko vozilo, nije potrebno učitati ništa od navedene dokumentacije.

 

Projektna dokumentacija/Izjava ovlaštenog projektanta mora se odnositi na prijavljeno ulaganje, lokaciju koja je predmet zahtjeva za potporu. UČITATI DOKUMENTE U AGRONET

5. BON 1 za prethodnu financijsku godinu Pojašnjenje:Prilaže korisnik koji je obveznik poreza na dobiti ako želi ostvariti bodove temeljem pokazatelja „Koeficijent obrta ukupne imovine“. Korisnik koji i bez bodova po tom kriteriju ostvaruje ukupni broj bodova 7 ili veći sukladno Prilogu 12 ovog natječaja ne treba dostavljati BON 1 obrazac. UČITATI DOKUMENT U AGRONET
6. Potvrda o upisu u Registar poreznih obveznika, ne starija od 30 dana na dan podnošenja Zahtjeva za potporu, izdana i ovjerena od strane Porezne upravePojašnjenje: Odnosi se na korisnika fizičku osobu OPG/obrt. Korisnik-nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik obrta mora biti upisan u Registar poreznih obveznika najmanje godinu dana prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu. U Potvrdi mora biti naveden datum kada je Korisnik-nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik obrta upisan u RPO.  

 

UČITATI DOKUMENT U AGRONET

II. OBVEZNA FINANCIJSKA DOKUMENTACIJA  (UČITATI DOKUMENTE U AGRONET)
1. Obveznici poreza na dohodak koji porez plaćaju temeljem podataka iz poslovnih knjiga: 

 • Rekapitulacija primitaka i izdataka za 2016. godinu
 • Popis dugotrajne imovine na 31.12.2016. godine
 • Godišnja prijava poreza na dohodak za 2016. godinu

 

Obveznici poreza na dohodak koji porez plaćaju paušalno: 

 • Knjiga prometa na kraju 2016. godine
 • Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak
 • Evidencija o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda (za 2016. godinu) – ako su prodavali vlastite poljoprivredne proizvode

 

 

Obveznici poreza na dobit:

 • GFI-POD za prethodnu financijsku godinu (2016.) à Napomena: Korisnik ne učitava dokument, Agencija za plaćanja pribavlja dokument od FINA-e
 • Popis dugotrajne imovine na 31.12.2016. godine

 

Proizvođačke organizacije koje su osnovane kao udruge:

 • Financijski izvještaj neprofitnih organizacija za prethodnu financijsku godinu

 

Proizvođačke organizacije koje su osnovane u 2017.:

 • Izjava o datumu osnivanja potpisana i ovjerena od korisnika (podatak o datumu osnivanja mora biti u skladu s datumom upisa u sudski registar ili drugi odgovarajući registar ako je primjenjivo)

 

2. Poslovni plan* u cijelosti popunjen u skladu s pripadajućim uputama i pojašnjenjima**Pojašnjenje: u slučaju kada vrijednost ukupno prihvatljivih troškova projekta iznosi više od 200.000 kn korisnik je obvezan priložiti poslovni plan. PREUZETI PREDLOŽAK DOKUMENTA, POPUNITI GA I UČITATI U AGRONET
III. DODATNA DOKUMENTACIJA ZA BODOVANJE ZAHTJEVA ZA POTPORU
1. Izjava o veličini poduzećaPojašnjenje: Predložak Izjave o veličini poduzeća potrebno je popuniti sukladno uputama u prilogu. Predložak se preuzima iz AGRONET-a, prilikom popunjavanja Zahtjeva za potporu te se popunjen učitava u Zahtjev za potporu. PREUZETI PREDLOŽAK DOKUMENTA, POPUNITI GA I UČITATI U AGRONET
2. Imenik članova zadruge/Popis članova proizvođačke organizacijePojašnjenje: Ako je korisnik zadruga potrebno je učitati u AGRONET Imenik članova zadruge.Ako je korisnik proizvođačka organizacija potrebno je popuniti predložak “Popis članova proizvođačke organizacije”* i učitati ga u AGRONET.  Predložak se preuzima iz Zahtjeva za potporu u AGRONET-u.

UČITATI DOKUMENT/POPUNJENI PREDLOŽAK U AGRONET

3. Pravomoćna Građevinska dozvola izdana od strane središnjeg ili upravnog tijela nadležnog za upravne poslove graditeljstva i prostornog uređenja/Glavni projekt Pojašnjenje: U svrhu ostvarivanja bodova na kriteriju odabira “Spremnost projekta”:  

–        Ako korisnik prijavljuje ulaganje u građenje (izgradnja novog objekta/rekonstrukcija postojećeg objekta) za koje je sukladno Zakonu o gradnji potrebno ishoditi Građevinsku dozvolu, a korisnik je istu ishodio prije podnošenja prvog dijela Zahtjeva za potporu, u tom slučaju u svrhu ostvarivanja bodova na ovom kriteriju odabira potrebno je učitati u AGRONET pravomoćnu Građevinsku dozvolu.

 

–        Ako korisnik prijavljuje ulaganje u građenje (izgradnja novog objekta/rekonstrukcija postojećeg objekta) za koje je sukladno Zakonu o gradnji potrebno ishoditi Glavni projekt i Građevinsku dozvolu, ali korisnik još uvijek istu nije ishodio, potrebno je učitati u AGRONET Glavni projekt ( dokument i pojašnjenje za Glavni projekt navedeni su u PRILOGU 1 Natječaja –poglavlju I. “OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA SVE KORISNIKE”)

 

 

Građevinska dozvola mora biti pravomoćna, odnositi se na predmetno ulaganje te mora glasiti na korisnika. Lokacija ulaganja iz Građevinske dozvole koja je navedena u Zahtjevu za potporu mora biti u skladu s lokacijom ulaganja prijavljenom u zahtjevu za potporu.

4. Rješenje/Mišljenje o provedenom postupku/potrebi provedbe procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu izdano od središnjeg ili upravnog tijela nadležnog za zaštitu okoliša i prirode temeljem važećih propisa iz područja zaštite okoliša i prirodePojašnjenje: Ako je korisnik prije podnošenja prvog dijela Zahtjeva za potporu sukladno Prilogu 9. ishodio odgovarajući dokument isti je potrebno učitati u svrhu ostvarivanja bodova na kriteriju “Spremnost projekta”.UČITATI DOKUMENT U AGRONET
5. Tablica “Zaposlenici”Pojašnjenje: U svrhu ostvarivanja bodova na kriteriju odabira “Ulaganje doprinosi stvaranju novih radnih mjesta” korisnik u poslovnom planu /tablici “ZAPOSLENICI” mora dokazati da će projektom (prijavljenim ulaganjem) biti očuvana radna mjesta i/ili novostvorena nova radna mjesta.U slučaju kada je vrijednost ukupno prihvatljivih troškova projekta manja od 200.000 kn ili jednaka 200.000 kn potrebno je popuniti tablicu “ZAPOSLENICI”* (predložak unutar Zahtjeva za potporu u AGRONET aplikaciji) i učitati ju u zahtjev za potporu u AGRONET-u.

PREUZETI PREDLOŽAK TABLICE, POPUNITI GA I UČITATI U AGRONET

6. FADN Izvješće za poljoprivredno gospodarstvo za prethodnu financijsku godinu izdan od strane Savjetodavne službe Pojašnjenje:Odnosi se na obveznike paušalnog poreza na dohodak ili one koji sukladno članku 29., stavku 3. Zakona o porezu na dohodak (NN 115/16) nisu obveznici poreza na dohodak, a koji su dobrovoljno odabrani za sudjelovanje u FADN istraživanju za godinu koja prethodi prijavi na Natječaj. Za takve korisnike kriterij odabira “Ekonomičnost ukupnog poslovanja” se izračunava na slijedeći način:  Ekonomičnost ukupnog poslovanja = (Ukupni prihodi – ukupni troškovi + amortizacija)/ ukupni prihodi *100NAPOMENA: Korisnici koji su u FADN sustavu moraju najkasnije mjesec dana prije planiranog datuma prijave na natječaj zatražiti od Savjetodavne službe da se njihovi podaci prikupe i obrade kako bi korisnik mogao na vrijeme dobiti potrebno izvješće. UČITATI DOKUMENT U AGRONET
7. Dokumentacija kojom se dokazuje da se projektom uvodi novi /inovativni proizvod/ tehničko-tehnološki procesPojašnjenje:  Ako korisnik projektom koji je predmet zahtjeva za potporu uvodi inovativni proizvod/ tehničko-tehnološki proces, potrebno je u AGRONET učitati sljedeću dokumentaciju:

 • Dokaz o priznanju patenta izdan od nadležne institucije i/ili
 • Dokaz o nagradi na sajmovima inovacija (domaćim i stranim) i/ili
 • Dokaz o zaštićenom intelektulanom vlasništvu izdan od nadležne institucije ili postoji objašnjena strategija zaštite intelektualnog vlasništva

 

Priznati patent/ nagrade/zaštićeno intelektulano vlasništvo/objašnjena strategija zaštite intelektulanog vlasništva mora se odnositi na proizvod/ tehničko-tehnološki proces koji je predmet projekta (ulaganja) prijavljenog u zahtjevu za potporu.

 • U zahtjevu za potporu potrebno je navesti koji je to inovativni proizvod/ tehničko-tehnološki proces te obrazložiti na koji način je isti inovativan i povezan s projektom (ulaganjem) prijavljenim u zahtjevu za potporu.

 

Ako korisnik projektom koji je predmet zahtjeva za potporu uvodi novi  proizvod/ tehničko-tehnološki proces:

 • U zahtjevu za potporu i u radnim listovima “Struktura i dinamika proizvodnje” i “Struktura i dinamika EPFRR proizvodnje” korisnik mora dokazati da je prijavljeno ulaganje u zahtjevu za potporu vezano uz proizvodnju novog proizvoda u skladu s pojašnjenjem iz kriterija odabira za predmetni kriterij. Uvođenje novog proizvoda/tehničko-tehnološkog procesa, u skladu s pojašnjenjem iz kriterija odabira za predmetni kriterij, korisnik dokazuje detaljnim obrazloženjem u zahtjevu za potporu.

 

Predložak Tablica “Struktura i dinamika proizvodnje i EPFRR proizvodnje”* preuzeti, popuniti i učitati u AGRONET (Zahtjev za potporu). U slučaju kada je vrijednost ukupno prihvatljivih troškova projekta veća od 200.000 kn, predmetne tablice korisnik popunjava u poslovnom planu te ih ne treba zasebno prilagati.

Predložak Tablica “Struktura i dinamika EPFRR proizvodnje”* preuzeti, popuniti i učitati u AGRONET (Zahtjev za potporu).

IV. Potpisana Potvrda o podnošenju prvog dijela Zahtjeva za potporu**Pojašnjenje: Nakon postupka popunjavanja/učitavanja propisane dokumentacije u prvi dio Zahtjeva za potporu u AGRONET-u korisnik treba odabrati opciju »PODNESI ZAHTJEV«. Nakon toga se pojavljuje link »Preuzmi« u stupcu pod nazivom »Zahtjev« putem kojeg korisnik preuzima/sprema/ispisuje Potvrdu o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu. Potvrdu o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu potrebno je ispisati i potpisati i dostaviti preporučenom pošiljkom ili osobno u podružnicu Agencije za plaćanja, ovisno o lokaciji ulaganja. Dokument se dostavlja kao original u fizičkom obliku.
V. *Predlošci se također mogu naći i na stranici www. apprrr.hr – kartica “Ruralni razvoj/Mjera 4-Ulaganja u fizičku imovinu” unutar dokumenta “PREDLOŠCI_4.2.1.ZIP”
VI. **NAPOMENA: Obvezna dokumentacija za koju nije moguća dopuna
VII. *** NAPOMENA: U slučaju potrebe Agencija za plaćanja tijekom administrativne obrade Zahtjeva za potporu zadržava pravo zatražiti od korisnika dokument koji nije propisan Natječajem.

PRILOG 2

OPERACIJA 4.2.1

MIKRO, MALI I SREDNJI PODUZETNICI

*DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE DRUGOG DIJELA ZAHTJEVA ZA POTPORU

 

1. Rješenje/Mišljenje o provedenom postupku/potrebi provedbe procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu izdano od središnjeg ili upravnog tijela nadležnog za zaštitu okoliša i prirode temeljem važećih propisa iz područja zaštite okoliša i prirode

 

Pojašnjenje: Ako je korisnik prije podnošenja prvog dijela Zahtjeva za potporu sukladno Prilogu 9. ishodio odgovarajući dokument isti je potrebno učitati u svrhu ostvarivanja bodova na kriteriju “Spremnost projekta”.

U slučaju da je korisnik učitao navedeni dokument u prvom dijelu Zahtjeva za potporu nije potrebno ponovno učitavati isti.

UČITATI DOKUMENT U AGRONET2.Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore

 

Pojašnjenje: Predložak Plana nabave/Tablice troškova i izračuna potpore potrebno je popuniti sukladno uputama u prilogu tablice. Korisnik nastavlja popunjavati isti Plan nabave/tablicu troškova i izračuna potpore koji je učitao u prvom dijelu zahtjeva za potporu. U svrhu podnošenja drugog dijela zahtjeva za potporu popunjava se samo drugi dio odnosno Tablica troškova i izračuna potpore.

POPUNJENI PREDLOŽAK DOKUMENTA UČITATI U AGRONET3.Ugovor o najmu sklopljen na rok od najmanje 10 godina računajući od trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu

 

Pojašnjenje: U slučaju opremanja postojećeg objekta koji nije u vlasništvu korisnika. Lokacija ulaganja navedena u Ugovoru mora biti u skladu s lokacijom ulaganja koju će korisnik navesti navedenom u Zahtjevu za potporu. Ugovor o najmu mora biti sklopljen između korisnika i vlasnika objekta koji je kao vlasnik upisan u zemljišne knjige.

UČITATI DOKUMENT U AGRONET4.Zahtjev za ishođenje Mišljenja o usklađenosti dokumentacije s propisima Uprave nadležne za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede s prijemnim štambiljem Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane

 

Pojašnjenje: U slučaju ulaganja u građenje objekta za poslovanje s hranom životinjskog porijekla i u slučaju prenamjene postojećih objekata.

UČITATI DOKUMENTE U AGRONET5.Mišljenje o usklađenosti dokumentacije s propisima od strane Uprave nadležne za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede kod ulaganja u građenje objekta za poslovanje s hranom životinjskog porijekla

Pojašnjenje: U slučaju ako je korisnik ishodio Mišljenje o usklađenosti dokumentacije s propisima od strane Uprave nadležne za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede.

UČITATI DOKUMENTE U AGRONET6.Akt kojim se odobrava građenje prema Zakonu o gradnji izdan od strane središnjeg ili upravnog tijela nadležnog za upravne poslove graditeljstva i prostornog uređenja

 

Pojašnjenje: Ukoliko korisnik prijavljuje ulaganje u građenje (izgradnja novog objekta/rekonstrukcija postojećeg objekta) za koje je sukladno Zakonu o gradnji i Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima potrebno ishoditi Građevinsku dozvolu. U slučaju opremanja postojećih objekata prihvatljivi su i sljedeći dokumenti: Uporabna dozvola, Rješenje o izvedenom stanju ili Potvrda izvedenog stanju, Potvrda o dostavljenom završnom izvješću nadzornog inženjera.

U slučaju ulaganja u građenje građevina i radova koji se sukladno Zakonu o gradnji i Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima mogu izvoditi bez Akta kojim se odobrava građenje potrebno je u AGRONET učitati Izjavu potpisanu i ovjerenu od strane ovlaštenog projektanta, kojom se isto potvrđuje. Izjava mora glasiti na predmetno ulaganje i pozivati se na odgovarajući članak, stavak i točku Zakona o gradnji/ Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima. Oznaka pravomoćnosti obavezna je za sljedeće dokumente: Rješenje o uvjetima građenja, Rješenje za građenje, Građevinska dozvola, Uporabna dozvola i Rješenje o izvedenom stanju.

Lokacija ulaganja koja je navedena kao lokaciju ulaganja u Zahtjevu za potporu mora odgovarati lokaciji ulaganja iz akta kojim se odobrava građenje/Izjave projektanta/drugog odgovarajućeg dokumenta kojim se dokazuje legalnost građevine.

U slučaju ulaganja u građenje, dokument mora glasiti na korisnika.

 

U slučaju da je korisnik učitao navedene dokumente izdane od upravnog tijela nadležnog za upravne poslove graditeljstva I prostornog uređenja u prvom dijelu Zahtjeva za potporu nije potrebno ponovno učitavati isti.

UČITATI DOKUMENT U AGRONET7.Dokumentacija za neobveznike javne nabave te obveznike javne nabave kada provode nabave ispod propisanih pragova7.1Sažetak izbora ponuda

Pojašnjenje: Sažetak izbora ponuda izrađuje se za svako ulaganje veće od 35.000,00 kn (bez PDV-a) za koje se traži potpora, a za koje je korisnik putem objavljenog Poziva za prikupljanje ponuda zaprimio više od jedne ponude. Upute za izradu Sažetka izbora ponuda i ogledni primjerak mogu se naći u Uputi za prikupljanje ponuda i provođenje postupaka jednostavne nabave, na stranici www.apprrr.hr kartica “Ruralni razvoj/Mjera 4/Podmjera 4.2.”.

Ponude za ulaganja veća od 35.000,00 kn bez PDV-a moraju biti izdane nakon datuma objave Poziva za prikupljanje ponuda putem Portala ponuda u AGRONET-u.

 

 

UČITATI DOKUMENT U AGRONET7.2Ponude za predmete nabave vrijednosti do 35.000,00 kuna (bez PDV-a), opće troškove i nabavu zemljišta/objekata

 

Pojašnjenje: Kod određivanja vrijednosti predmeta nabave iznosi se zbrajaju kada ih realizira jedan ponuditelj, bez obzira na njihovu prirodu (oprema, rad ili usluge), u okviru jedne operacije, te u slučaju kada jedan ponuditelj daje više ponuda čija je zbirna vrijednost veća od 35.000,00 kuna (bez PDV-a), primjenjuju se odredbe za predmete nabave vrijednosti veće od 35.000,00 kuna (bez PDV-a).

Detaljne upute mogu se naći u Uputi za prikupljanje ponuda i provođenje postupaka jednostavne nabave, na stranici www.apprrr.hr kartica “Ruralni razvoj/Mjera 4 / Podmjera 4.2.”

Za nabavu zemljišta/objekata umjesto ponude može se dostaviti predugovor/ugovor o kupoprodaji nekretnina

Ponude moraju biti važeće na dan zaprimanja u Agenciju za plaćanja, osim za nastali trošak za koji korisnik mora imati odgovarajući račun/Ugovor o kupoprodaji nekretnine.

UČITATI DOKUMENTE U AGRONET7.3Za ponude koje nisu izdane na hrvatskom ili engleskom jeziku: prijevod i ovjera od strane sudskog tumača

Pojašnjenje: Tražena dokumentacija mora biti na hrvatskom ili engleskom jeziku i latiničnom pismu. Dokumentacija izdana na drugim stranim jezicima mora biti prevedena na hrvatski jezik te ovjerena od strane sudskog tumača.

UČITATI DOKUMENT U AGRONET7.4Elaborat procjene tržišne vrijednosti nekretnine, ovjeren od ovlaštenog sudskog vještaka

Pojašnjenje: U slučaju nabave zemljišta/objekata

UČITATI DOKUMENT U AGRONET8.Dokumentacija vezana uz provođenje postupak javne nabave8.1Dokumentacija u slučajevima kad se provodi postupak javne nabave:

I. Nakon sklapanja Ugovora o financiranju, korisnik može[1] dostaviti:

1. Nacrt dokumentacije o nabavi sa svim prilozima

2. Odluku naručitelja o imenovanju članova stručnog povjerenstva za javnu nabavu

3. Važeći certifikat iz područja javne nabave za najmanje jednog člana stručnog povjerenstva za javnu nabavu

4. Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa sukladno Zakonu o javnoj nabavi

5. Popis osoba koje su sudjelovale u izradi dokumentacije o nabavi

II. Dokumentacija koja se dostavlja nakon dovršetka postupka javne nabave na prilikom podnošenja drugog dijela zahtjeva za potporu:

1. Poziv na nadmetanje/Obavijest o nadmetanju iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina Republike Hrvatske i/ili Službenog lista Europske unije (u slučaju nabave velike vrijednosti);

2. Dokumentacija o nabavi te sva moguća dodatna dokumentacija sa svim prilozima i eventualnim izmjenama/dopunama (ako je primjenjivo);

3. Odluka naručitelja o imenovanju članova stručnog povjerenstva za javnu nabavu;

4. Certifikat iz područja javne nabave za najmanje jednog ovlaštenog predstavnika naručitelja koji je imenovan za člana stručnog povjerenstva za javnu nabavu;

5. Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa sukladno Zakonu o javnoj nabavi za sve predstavnike naručitelja;

6. Popis osoba koje su sudjelovale u izradi dokumentacije o nabavi

7. Poziv na dostavu inicijalnih ponuda (u slučaju natjecateljskog postupka uz pregovore, pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave) sa dokazom o dostavi/zaprimanju od strane ponuditelja (ako je primjenjivo);

8. Poziv na dijalog (u slučaju natjecateljskog dijaloga) (ako je primjenjivo);

9. Zaprimljeni upiti gospodarskih subjekata i danih pojašnjenja sa dokazima o zaprimanju/dostavi (ako je primjenjivo);

10. Ispravak – Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama (ako je primjenjivo);

11. Svi dokazi zaprimanja dokumentacije od strane gospodarskih subjekata (npr. dokaz zaprimanja poziva na dostavu inicijalnih ponuda, poziva na dijalog, dokaz zaprimanja Odluke o odabiru) (ukoliko je primjenjivo);

12. Upisnik o zaprimanju elektronički dostavljenih ponuda;

13. Upisnik o zaprimanju odvojenih dijelova ponude;

14. Zapisnik o otvaranju ponuda;

15. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda s prilozima;

16. Odluka o odabiru s dokazom o dostavi Odluke o odabiru svim ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave;

17. Sklopljeni ugovor s odabranim ponuditeljem;

18. Sve zaprimljene ponude;

19. Obavijest o dodjeli ugovora;

20. Obavijest o izmjenama ugovora tijekom njegova trajanja (ako je primjenjivo);

21. Žalba i rješenje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (ukoliko je primjenjivo).

UČITATI DOKUMENTE U AGRONET9.OBVEZNA FINANCIJSKA DOKUMENTACIJA  **

Pojašnjenje: Dokumentacija se prilaže u slučaju kada vrijednost ukupno prihvatljivih troškova projekta iznosi više od 200.000 kuna, odnosno u slučaju kada je korisnik bio obvezan izraditi poslovni plan 

Pojašnjenje: Dokumentacija se prilaže u slučaju kada vrijednost ukupno prihvatljivih troškova projekta iznosi više od 200.000 kuna, odnosno u slučaju kada je korisnik bio obvezan izraditi poslovni plan 

 

 • Dokaz o postojanju vlastitih sredstava

Uputa: Korisnik koji je u izvorima financiranja u tablici “Struktura i dinamika ulaganja i izvori financiranja nakon postupka prikupljanja ponuda” prikazao da će financirati projekt (ili dio projekta) vlastitim sredstvima, dužan je dostaviti dokaze o postojanju vlastitih sredstava (npr. dokaz o posjedovanju depozita, dionica ili drugog odgovarajućeg dokumenta koji potkrjepljuje postojanje likvidne imovine) u iznosu najmanje 50% od ukupnog iznosa prikazanih vlastitih sredstava.

 

 • Dokaz o postojanju vanjskih izvora financiranja

Uputa: Korisnik koji u izvorima financiranja u tablici “Struktura i dinamika ulaganja i izvori financiranja nakon postupka prikupljanja ponuda” prikazao da će financirati projekt (ili dio projekta) predujmom Agencije za plaćanja/kreditom/zajmom/leasingom, dužan je dostaviti pismo namjere ili izjavu kreditne/financijske institucije ili vjerovnika s jasno naznačenim slijedećim podacima: identifikacijom klijenta i projekta/objekta leasinga/zajma, iznosom kredita/zajma ili iznosom financiranja, rasponom kamatnih stopa i naknada za obradu kredita/financijskog leasinga/zajma; počekom i dinamikom otplate kredita/leasinga/zajma. Navedeni dokument(i) mora(ju) pokriti ukupni iznos planiranih izvora financiranja iz kredita/zajma/leasinga.   

 

 • Struktura i dinamika ulaganja i izvori financiranja nakon postupka prikupljanja ponuda

Uputa:  Priložiti tablicu “Struktura i dinamika ulaganja i izvori financiranja nakon postupka prikupljanja ponuda” (predložak preuzeti u AGRONET-u ili na web stranici Agencije za plaćanja) koja moraju usklađena s Planom nabave/izračunom troškova u dijelu “FAZA II TABLICA TROŠKOVA I IZRAČUNA POTPORE”.10.Potpisana Potvrda o podnošenju drugog dijela Zahtjeva za potporu. **

Pojašnjenje: Nakon postupka popunjavanja/učitavanja propisane dokumentacije u drugi dio Zahtjeva za potporu u AGRONET-u korisnik treba odabrati opciju »PODNESI ZAHTJEV«. Nakon toga se pojavljuje link »Preuzmi« u stupcu pod nazivom »Zahtjev« putem kojeg korisnik preuzima/sprema/ispisuje Potvrdu o podnošenju drugog dijela zahtjeva za potporu. Potvrdu o podnošenju drugog dijela zahtjeva za potporu potrebno je ispisati i potpisati i dostaviti preporučenom pošiljkom ili osobno u podružnicu Agencije za plaćanja u koju je korisnik predao prvi dio zahtjeva za potporu.

Dokument se dostavlja kao original u fizičkom obliku. *NAPOMENA: U slučaju potrebe Agencija za plaćanja tijekom administrativne obrade Zahtjeva za potporu zadržava pravo zatražiti od korisnika dokument koji nije propisan Natječajem. **NAPOMENA: Obvezna dokumentacija za koju nije moguća dopuna

 

Za sve dodatne informacije molim da nam se obratite na zuf@adria-bonus.com ili na telefon 091 1255 055.


[1] Primjenjuje se kada korisnik želi dostaviti nacrt dokumentacije o nabavi u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na pregled i neobvezujući pisanu preporuku. Način slana nacrta dokumentacije bit će propisan Natječajem.

 

Komentari su zatvoreni.