SAŽETAK PRAVILNIKA O PODMJERI 6.2.1. “POTPORA ULAGANJU U POKRETANJE NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA”

N A T J E Č A J I - EU fondovi, N O V O S T I, Posredovanje pri zapošljavanju -> SAŽETAK PRAVILNIKA O PODMJERI 6.2.1. “POTPORA ULAGANJU U POKRETANJE NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA”

596_1

SAŽETAK PRAVILNIKA O PROVEDBI TIPA OPERACIJE 6.2.1. “POTPORA ULAGANJU U POKRETANJE NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA”

30.11.2017. JE OBJAVLJEN NOVI PRAVILNIK ZA PODMJERU 6.2. KOJI UZ OSTALE POLJOPRIVREDNE DJELATNOSTI OBUVAĆA I RURALNI TURIZAM.

OČEKUJE SE DA ĆE NATJEČAJ ZA TU PODMJERU BITI OBJAVLJEN VEĆ U PROSINCU2017.H.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika

Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) biti upisani u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu

b) u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu pripadaju ekonomskoj poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 eura

c) biti u rangu mikro ili malog poduzeća

d) imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu

e) kod podnošenja Zahtjeva za potporu ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON 2/SOL 2 obrasca

f) poduzetnik u teškoćama nije prihvatljivi korisnik

g) pravne osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje

h) kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti najmanje godinu dana prije datuma podnošenja Zahtjeva za potporu

i) kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (izuzev umirovljenika)

Prilikom podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu te tijekom pet godina nakon datuma konačne isplate korisnici moraju ispunjavati uvjete prihvatljivosti korisnika iz prethodnog stavka točke a), b), e), f), g) i h) te dodatno:

a) nositelj diversificirane djelatnosti mora imati plaćene doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivredne djelatnosti ili dopunske (diversificirane) djelatnosti koja je predmet projekta

b) korisnik/nositelj diversificirane djelatnosti mora imati prebivalište/sjedište u jedinici lokalne samouprave u čijem se naselju provodi ulaganje

c) ostati član/zaposlenik poljoprivrednog gospodarstva ili diversificirane djelatnosti i baviti se djelatnošću za koju je ostvario potporu.

Uvjeti prihvatljivosti projekta

Projektom se uspostavlja nova nepoljoprivredna djelatnost za koju do podnošenja Zahtjeva za potporu nije izdano i nije u postupku donošenja rješenje/odobrenje za obavljanje djelatnosti od nadležnog tijela.

Projekti se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva.

Korisnik mora izraditi i provesti poslovni plan za pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu

Prihvatljivi sektori iz članka 10. moraju biti u skladu sa strateškim razvojnim dokumentima jedinice lokalne samouprave odnosno LAG-ova.

Aktivnosti u sektoru turizma u ruralnim područjima su prihvatljiva samo u naseljima razvrstanim u razrede »C« i »D« i ostalim nerazvrstanim naseljima u skladu s nadležnim propisima koji uređuju navedene razrede.

U sektoru prerade/trženja, izlazni proizvod prerade/predmet trženja mora biti proizvod koji nije obuhvaćen Prilogom I Ugovora.

Provođenje aktivnosti iz poslovnog plana ne smije započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu.

ruraltourismniches

Poslovni plan

Korisnik je dužan izraditi poslovni plan.

U poslovnom planu korisnik mora dokazati financijsku i ekonomsku održivost projekta.

Korisnik u poslovnom planu obavezno mora definirati način dostizanja jednog od dva cilja:

a) uspostavu nove djelatnosti uz očuvanje postojećih radnih mjesta ili

b) uspostavu nove djelatnosti uz stvaranje novih radnih mjesta

Provedba aktivnosti i ostvarenje cilja prikazanih u poslovnom planu moraju biti realizirani u razdoblju od najviše tri godine od sklapanja ugovora o financiranju, a financijska i ekonomska održivost projekta moraju biti dokazane u razdoblju od deset godina.

Provedbu aktivnosti navedenih u poslovnom planu korisnik mora započeti u roku od tri mjeseca od datuma sklapanja Ugovora o financiranju.

Prihvatljivost aktivnosti

 Prihvatljive su aktivnosti nabava roba, radova i usluga potrebnih za uspostavu djelatnosti iz članka 10. poput građenja, rekonstrukcije i/ili opremanja objekata, nabava vozila ili plovila, nabava kratkotrajne imovine, licenci ili patenata i slično, aktivnosti pripreme projektne dokumentacije, upravljanja projektom i slično.

Potencijalna ograničenja u kvaliteti, cijeni ili količini za nabavu roba, radova ili usluga iz stavka 1. ovog članka, biti će definirana Natječajem.

Neprihvatljive aktivnosti

Aktivnosti vezane uz hotele, planinarske domove, lovačke domove, učeničke domove studentske domove, barove, objekte jednostavnih usluga nisu prihvatljive u ovoj operaciji.

Prihvatljivi sektori

Prihvatljivi sektori su:

1. sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje

2. sektor pružanja usluga u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati:

a) usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima

b) usluge u društvenim djelatnostima

c) intelektualne usluge

3. sektor tradicijskih i umjetničkih obrta, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje

4. sektor turizma u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje

Broj projekata po korisniku

Potpora za tip operacije 6.2.1. može se dodijeliti istom korisniku/nositelju aktivnosti diversifikacije odnosno istom poljoprivrednom gospodarstvu samo jednom u cijelom programskom razdoblju 2014. – 2020.

Korisnici/nositelji aktivnosti diversifikacije u tipu operacije 6.2.1. mogu podnijeti Zahtjev za potporu za tip operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« nakon izvršene konačne isplate potpore za projekt iz tipa operacije 6.2.1..

Visina potpore

Visina potpore po korisniku iznosi 50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti preračunato za mjesec u kojem je objavljen natječaj.

Kriteriji odabira

Kriteriji odabira primjenjuju se na sve Zahtjeve za potporu, a bit će sastavni dio natječaja.

Podnošenje Zahtjeva za potporu

Zahtjev za potporu podnosi se putem AGRONET-a sukladno odredbama natječaja.

Korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika) kako bi podnio Zahtjev za potporu.

Isplata potpore

Isplata potpore vrši se sukladno odobrenim Zahtjevima za isplatu.

Način, uvjeti i rokovi podnošenja Zahtjeva za isplatu bit će propisani natječajem, a Zahtjev za isplatu podnosi se dva puta u razdoblju od najviše 3 godine kako slijedi:

a) isplata prve rate u iznosu od 50% ukupno odobrene javne potpore nakon odluke o dodjeli potpore i započetih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu

b) isplata druge/zadnje rate slijediti nakon provedenih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu.

(4) Prije konačne isplate Agencije za plaćanja će provesti posjet projektu i kontrolu.

Agencija za plaćanja na terenu provodi kontrolu aktivnosti kroz redovne kontrole: kontrolu prije isplate i ex-post kontrolu tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja.

Osim redovnih kontrola, navedenih u stavku 1. ovoga članka kontrole na terenu mogu se provoditi u bilo kojem trenutku tijekom postupka dodjele potpore, ukoliko je to potrebno.

Za dodatne informacije obratite nam se na zuf@adria-bonus.com ili 052 431 566 / 0911 255 055.

Direktor

Stevo Žufić

LOGO footer 14

 

Komentari su zatvoreni.