NATJEČAJ ZA RURALNI TURIZAM I OSTALE NEPOLJOPRIVREDNE DJELATNOSTI

N O V O S T I -> NATJEČAJ ZA RURALNI TURIZAM I OSTALE NEPOLJOPRIVREDNE DJELATNOSTI

Informacija – sažetak natječaja za Podmjeru 6.2.1

1.    UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva. Svaki korisnik mora u zahtjevu za potporu definirati nositelja diversificirane djelatnosti.

Ako je organizacijski oblik korisnika OPG – nositelj diversificirane djelatnosti može biti nositelj ili član OPG-a, koji se mora diversificirati sukladno Pravilniku o dopunskim djelatnostima Korisnik/nositelj diversificirane djelatnosti mora zadovoljiti uvjete prihvatljivosti propisane Pravilnikom i ovim Natječajem.

Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a)       biti upisani u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu

b)      pripadaju ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 eura

c)       imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu

d)      kod podnošenja Zahtjeva za potporu ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON 2/SOL 2 obrasca

e)       poduzetnik u teškoćama nije prihvatljivi korisnik

f)        pravne osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje

g)       kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti

h)      kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose) po bilo kojoj osnovi.

 

Prilikom podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu te tijekom pet godina nakon datuma konačne isplate korisnici moraju ispunjavati uvjete prihvatljivosti korisnika pod a), b), e), f), g) i h) te dodatno:

a)       nositelj diversificirane djelatnosti mora imati plaćene doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivredne djelatnosti ili dopunske (diversificirane) djelatnosti koja je predmet projekta

b)      korisnik/nositelj diversificirane djelatnosti mora imati prebivalište/sjedište u jedinici lokalne samouprave u čijem se naselju provodi ulaganje

c)       ostati član/zaposlenik poljoprivrednog gospodarstva ili diversificirane djelatnosti i baviti se djelatnošću za koju je ostvario potporu.

2.    UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA

Projektom se uspostavlja nova nepoljoprivredna djelatnost za koju do podnošenja Zahtjeva za potporu nije izdano i nije u postupku donošenja rješenje/odobrenje za obavljanje djelatnosti od nadležnog tijela.

Projekti se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva.

Korisnik mora izraditi i provesti poslovni plan za pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu.

Prihvatljivi sektori moraju biti u skladu sa strateškim razvojnim dokumentima jedinice lokalne samouprave odnosno LAG-ova.

Aktivnosti u sektoru turizma u ruralnim područjima su prihvatljiva samo u naseljima razvrstanim u razrede „C“ i „D“ i ostalim nerazvrstanim naseljima u skladu s nadležnim propisima koji uređuju navedene razrede.

U sektoru prerade/marketinga, izlazni proizvod prerade/predmet marketinga mora biti proizvod koji nije obuhvaćen Prilogom I Ugovora, marketing se mora odnositi na predmet prerade.

Provođenje aktivnosti iz poslovnog plana ne smije započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu osim aktivnosti pripreme dokumentacije te troškova kupnje zemljišta/objekata, koje nisu nastale prije 1. siječnja 2014. godine.

3.    UVJETI PRIHVATLJIVOSTI AKTIVNOSTI

Prihvatljive su aktivnosti nabava roba, radova i usluga potrebnih za uspostavu djelatnosti kao što su građenje, rekonstrukcija i/ili opremanje objekata, troškovi kupnje zemljišta/objekata, nabava strojeva, opreme, vozila ili plovila, nabava kratkotrajne imovine, licenci ili patenata i slično, aktivnosti vezane uz edukacije, sudjelovanje na sajmovima te promotivne aktivnosti vezane uz projekt, kao i aktivnosti pripreme projektne dokumentacije.

 

Aktivnosti vezane uz gradnju, opremanje i rekonstrukciju, nabavu strojeva, opreme, vozila i plovila, isključujući troškove pripreme projektne dokumentacije, moraju činiti najmanje 70% ukupne vrijednosti iznosa potpore od čega troškovi kupnje zemljišta/objekata mogu iznositi najviše do 10% prihvatljivog iznosa potpore

 • prihvatljiva je kupnja plovila i vozila najmanje EURO 5 norme
 • kod aktivnosti izgradnje/rekonstrukcije i opremanja stambenih i ugostiteljskih građevina najviši prihvatljivi iznosi troškova u svrhu pravdanja potpore nalaze se na kraju ove informacije

Aktivnosti pripreme projektne dokumentacije su:

 • izrada projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata
 • usluge stručnjaka za izradu poslovnog plana
 • usluge stručnjaka za podnošenje Zahtjeva za potporu

Navedene aktivnosti pripreme projektne dokumentacije mogu iznositi najviše 10% ukupne vrijednosti potpore.

 

Neprihvatljive aktivnosti su aktivnosti vezane uz hotele, planinarske domove, lovačke domove, učeničke domove, studentske domove, barove i objekte jednostavnih usluga.

4.    PRIHVATLJIVI SEKTORI

Prihvatljivi sektori su:

 

a)     sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje

b)     sektor pružanja usluga u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati:

–        usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima

–        usluge u društvenim djelatnostima

–        intelektualne usluge

c)     sektor turizma u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje

d)     sektor tradicijskih i umjetničkih obrta, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje

 

Korisnici/nositelji aktivnosti diversifikacije u tipu operacije 6.2.1. mogu podnijeti Zahtjev za potporu za tip operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ nakon izvršene konačne isplate potpore za projekt iz tipa operacije 6.2.1.

Jedan korisnik može podnijeti jednu prijavu za jedan dozvoljeni sektor.

5.    VISINA POTPORE

Visina potpore po korisniku iznosi 375.575,00 HRK.

 

6.    ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 12. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 23. travnja 2018. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu počinje teći od 12. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 23. travnja 2018. godine do 12:00 sati.

 

7.    POSTUPAK DODJELE POTPORE

Postupak dodjele potpore predstavlja sveobuhvatni postupak odobravanja koji se sastoji od:

–        zaprimanja zahtjeva za potporu

–        rangiranja zaprimljenih zahtjeva za potporu

–        administrativne kontrole zahtjeva za potporu (provjera uvjeta prihvatljivosti korisnika i projekta, financijske i ekonomske održivosti projekta te dodjela bodova sukladno kriterijima odabira)

–        izdavanje Odluke o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu i/ili Odluke o odbijanju zahtjeva za potporu i/ili Obavijesti o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog nedostatnosti sredstava i

–        ugovaranja.

 

8.    POSLOVNI PLAN

Korisnik je dužan izraditi poslovni plan sukladno predlošku koji će bit sastavni dio Zahtjeva za potporu. Poslovni plan treba biti izrađen u skladu s uputama i pojašnjenjima u Zahtjevu za potporu – dio »POSLOVNI PLAN« i predlošku u excel formatu pod nazivom »POSLOVNI PLAN« koji je potrebno u cijelosti popuniti sukladno pripadajućim uputama i učitati u zahtjev za potporu.

Korisnik u poslovnom planu obavezno mora definirati način dostizanja jednog od dva cilja:

a)     uspostavu nove djelatnosti uz očuvanje postojećih radnih mjesta ili

b)     uspostavu nove djelatnosti uz stvaranje novih radnih mjesta

U poslovnom planu korisnik obavezno mora definirati aktivnosti koje planira provesti u svrhu pokretanja diversificirane djelatnosti i procijenjeni iznos troška aktivnosti.

Obveznici PDV-a prikazuju troškove aktivnosti bez iskazanog poreza, dok korisnici koji nemaju pravo na odbitak PDV-a prikazuju troškove aktivnosti s istim.

Prihvatljive aktivnosti u poslovnom planu moraju biti prikazane u ukupnom iznosu od najmanje koliko je određena visina potpore po korisniku za tip operacije 6.2.1.

Troškovi aktivnosti za koje se traži potpora moraju biti realno prikazani. Realnost troškova korisnik mora dokazati u zahtjevu za potporu (npr. predponude, ponude, katalozi, oglasi, elaborat procjene vrijednosti nekretnine, izvori s web-a i slično).

Ako ukupni zbroj troškova aktivnosti nakon umanjenja bude iznosio manje od visine potpore, zahtjev za potporu će se odbiti.

 

U poslovnom planu korisnik mora dokazati financijsku i ekonomsku održivost projekta.

Podaci navedeni u poslovnom planu podložni su provjerama nadležnih institucija i nakon isplate sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (u daljnjem tekstu: EPFRR) u periodu od pet godina nakon konačne isplate potpore.

9.    RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

Provedbu aktivnosti navedenih u poslovnom planu korisnik mora započeti u roku od tri mjeseca od datuma sklapanja Ugovora o financiranju.

Provedba aktivnosti i ostvarenje cilja prikazanih u poslovnom planu mora biti realizirana u razdoblju od najviše 36 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o financiranju, a u iznimnim i opravdanim situacijama može se produžiti za najviše 12 mjeseci.

O svakom produženju trajanja provedbe projekta Agencija za plaćanja odlučuje individualno te o tome donosi Odluku.

Nakon konačne isplate, korisnik je u obvezi najmanje narednih pet godina baviti se djelatnošću za koju je ostvario potporu.

Korisniku nije dopušteno mijenjati svrhu, namjenu i vrstu aktivnosti za koje mu je Agencija za plaćanja odobrila sredstva.

 

10. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ISPLATU

Zahtjev za isplatu podnosi se dva puta u razdoblju od najviše 3 godine kako slijedi:

 

a)     isplata prve rate u iznosu od 50% ukupno odobrene javne potpore nakon Ugovora o financiranju i započetih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu

b)     isplata druge/zadnje rate slijedi nakon provedenih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu.

 

Korisnik prilikom podnošenja svakog Zahtjeva za isplatu mora imati podmirene/regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

 

11. PROVJERE UPRAVLJANJA PROJEKTOM

Nakon potpisivanja Ugovora o financiranju, Agencija za plaćanja će pratiti postižu li projekti utvrđene ciljeve i aktivnosti kako bi se osiguralo provođenje ugovora o financiranju u skladu s ugovornim odredbama.

Provjere upravljanja projektom, provedene od strane Agencije za plaćanja, uključuju:

 • Provjera statusa provedbe projekta,
 • Provjera poštivanja zahtjeva za informiranje i vidljivost,
 • Kontrola na terenu,
 • Posjet lokaciji aktivnosti,
 • Ex-post provjere trajnosti projekta, rezultata i ciljeva.

U svrhu praćenja provedbe aktivnosti, korisnik je obvezan dostavljati Agenciji za plaćanja Izvještaj o napretku svakih šest mjeseci, računajući od dana sklapanja Ugovora o financiranju.

 

12.POVRAT SREDSTAVA

 

Agencija za plaćanja donosi Odluku o povratu sredstava nakon izvršene isplate potpore ako:

 

–        se korisnik isključuje iz daljnje dodjele sredstava sukladno točki  8. ovog Natječaja u kojoj su propisani uvjeti za isključenje korisnika nakon što mu je dio sredstava isplaćen ili

–        korisnik podnese Zahtjev za odustajanje nakon što mu je dio sredstava isplaćen ili

–        korisniku se donese Odluka o odbijanju Zahtjeva za isplatu za drugu ratu ili

–        korisnik ne podnese konačni Zahtjev za isplatu do roka navedenog u Ugovoru o financiranju ili

–        se naknadnom administrativnom kontrolom i/ili kontrolom na terenu utvrdi nepravilnost ili

–        se naknadnom administrativnom kontrolom i/ili kontrolom na terenu utvrdi administrativna pogreška.

 

13.INFORMIRANJE I VIDLJIVOST

Korisnik je obvezan pridržavati se zahtjeva povezanih s informiranjem i vidljivošću. Korisnik se posebno obvezuje poduzeti sve potrebne korake kako bi objavio činjenicu da EU sufinancira projekt, a relevantne informacije vezane uz informiranje i vidljivost propisane su u Prilogu 5 natječaja.

KLJUČNI PRILOZI U FAZI PRIJAVE:

 

PRILOG 1

OPERACIJA 6.2.1

Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti

***DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

I. OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA SVE KORISNIKE
1. Izračun ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva, izdan od Savjetodavne službe nakon objave natječaja te potpisan od službenika Savjetodavne službePojašnjenje: Izračun ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva nužan je za utvrđivanje prihvatljivosti korisnika, odnosno dokazivanje ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva. Izračun ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva obvezan je za sve korisnike.  Mora biti potpisan od strane službenika Savjetodavne službe, izdan nakon objave Natječaja.

UČITATI DOKUMENT U AGRONET

2. Izjava o veličini poduzeća Pojašnjenje: Izjavu o veličini poduzeća obvezni su popuniti svi organizacijski oblici poljoprivrednog gospodarstva: OPG, obrt, trgovačko društvo, zadruga). Predložak Izjave o veličini poduzeća potrebno je popuniti sukladno uputama u prilogu. Predložak se preuzima iz AGRONET-a, prilikom popunjavanja Zahtjeva za potporu te se popunjen učitava u Zahtjev za potporu.

PREUZETI PREDLOŽAK DOKUMENTA, POPUNITI GA I UČITATI U AGRONET

3. Potvrda Porezne uprave iz koje je vidljivo da korisnik ima podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske, ne starija od 30 dana na dan podnošenja Zahtjeva za potporu i ovjerena od strane Porezne uprave Pojašnjenje: Potvrda porezne uprave iz koje je razvidno da korisnik ima podmirene odnosno uređene (regulirane) financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske obvezna je za sve korisnike.

UČITATI DOKUMENT U AGRONET

4. BON-2/SOL-2, ne stariji od 30 dana na dan podnošenja Zahtjeva za potporuPojašnjenje: U slučaju da je korisnik fizička osoba koja nema otvoren poslovni račun, već žiro račun fizičke osobe te sukladno tome od strane banke nije u mogućnosti ishoditi obrazac BON-2/SOL-2, prihvatljiv je dokument izdan od banke koji sadrži sve potrebne podatke za provjeru kriterija.

BON-2 mora biti za žiro-račun koji je korisnik naveo u evidenciji korisnika za isplatu potpore.Korisnik ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON-2/SOL-2.

UČITATI DOKUMENT U AGRONET

5. Potvrda o upisu u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti, ne starija od od 30 dana na dan podnošenja Zahtjeva za potporu, izdana i ovjerena od strane Porezne upravePojašnjenje: Odnosi se na korisnika fizičku osobu OPG/obrt. Korisnik-nositelj poljoprivrednog gospodarstva/ vlasnik obrta mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti na dan podnošenja zahtjeva za potporu. U Potvrdi mora biti naveden datum kada je Korisnik – nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik obrta upisan u RPO po osnovi samostalne djelatnosti.

UČITATI DOKUMENT U AGRONET

6. Poslovni plan* u cijelosti popunjen u skladu s pripadajućim uputama i pojašnjenjima**PREUZETI PREDLOŽAK DOKUMENTA, POPUNITI GA I UČITATI U AGRONET
7. U svrhu opravdivosti iznosa pojedinog troška aktivnosti, u zahtjev za potporu je na to predviđeno mjesto potrebno učitati odgovarajući dokument (predponuda, ponuda, sken iz kataloga, elaborate procjene tržišne vrijednosti nekretnine, link na izvor s web-a i slično)UČITATI DOKUMENTE U AGRONET
8. Ako je jedna od aktivnosti kupnja plovila i/ili vozila potrebno je učitati tehničku specifikacijuUČITATI DOKUMENT U AGRONET
9. Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e – radna knjižica) ne starija od 30 dana na dan podnošenja zahtjeva za potporu za: 

 • osobu ovlaštenu za zastupanje ako je korisnik pravna osoba
 • nositelja/odgovornu osobu poljoprivrednog gospodarstva ako je korisnik fizička osoba (OPG, obrt)

Pojašnjenje:

Za korisnika – pravnu osobu E-radna knjižica na nositelja diversificirane djelatnosti iz koje je razvidno da je nositelj diversificirane aktivnosti zaposlenik korisnika.  

Za korisnika – fizičku osobu E-radna knjižica na nositelja poljoprivrednog gospodarstva iz koje je razvidno da nositelj PGa plaća doprinose za zdravstveno I mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi

UČITATI DOKUMENT U AGRONET

10. Preslika osobne iskaznice korisnikaPojašnjenje:

Ako je korisnik OPG potrebno je učitatii važeću osobnu iskaznicu za nositelja OPG-a.

Ako je korsinik obrt potrebno je učitati važeću osobnu iskaznicu za vlasnika obrta.

Ako je korisnik pravna osoba potrebno učitatii važeću osobnu iskaznicu za odgovornu osobu u pravnoj osobi.

Osobna iskaznica mora biti važeća na dan podnošenja Zahtjeva za potporu. Potrebno je učitati presliku obje stranice osobne iskaznice. Skenirana preslika osobne iskaznice učitava se u AGRONET prilikom popunjavanja Zahtjeva za potporu.

UČITATI DOKUMENT U AGRONET

11. Preslika osobne iskaznice nositelja diversificirane djelatnostiPojašnjenje:

Osobna iskaznica mora biti važeća na dan podnošenja Zahtjeva za potporu. Potrebno je učitati presliku obje stranice osobne iskaznice. Skenirana preslika osobne iskaznice učitava se u AGRONET prilikom popunjavanja Zahtjeva za potporu.

UČITATI DOKUMENT U AGRONET

II. OBVEZNA FINANCIJSKA DOKUMENTACIJA (UČITATI DOKUMENTE U AGRONET)
1. Obveznici poreza na dohodak koji porez plaćaju temeljem podataka iz poslovnih knjiga:

 • Pregled poslovnih primitaka i izdataka za 2017. godinu (Obrazac P-PPI)
 • Popis dugotrajne imovine na 31.12.2017. godine (Obrazac DI)
 • Godišnja prijava poreza na dohodak za 2017. godinu (Obrazac DOH)

 

Obveznici poreza na dohodak koji porez plaćaju paušalno:

 • Knjiga prometa na kraju 2017. godine (Obrazac KPR)
 • Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak u 2017. godini (Obrazac PO-SD)

Obveznici poreza na dobit:

 • Godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu (Obrazac GFI-POD)
 • Popis dugotrajne imovine na 31.12.2016. godine (Obrazac DI)

 

NAPOMENA: Obveznici poreza na dobit koji su predali izvještaje u ovoj godini, obvezni su učitati Obrazac GFI-POD i Obrazac DI za 2017. godinu. 

 

Obveznici poreza na dobit koji su bili u statusu mirovanja 2017. godine:

 • Izjava o neaktivnosti sukladno članku 20. stavku 7. Zakona o računovodstvu ovjerena od FINA-e (ili potvrda FINA-e da je zaprimila predmetnu izjavu od korisnika za prethodnu financijsku godinu)

 

III. DODATNA DOKUMENTACIJA ZA BODOVANJE ZAHTJEVA ZA POTPORU (UČITATI DOKUMENT/E U AGRONET)
1. •             diploma na nositelja ili člana OPG-a – nositelja divesrificirane aktivnosti/odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva – podnositelja zahtjeva za potporu

 • Završen preddiplomski ili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine

 

Bodove ostvaruje korisnik OPG ako nositelj ili član OPG-a – nositelj diversificirane djelatnosti posjeduje Diplomu.

Bodove ostvaruje korisnik pravna osoba/obrt ako odgovorna osoba u pravnoj osobi (osoba ovlaštena za zastupanje)/vlasnik/suvlasnik obrta – podnositelj zahtjeva za potporu posjeduje Diplomu.

 

ili

 • dokaz o položenom majstorskom ispitu iz poslova koji su povezani s projektom za koji se prijavljuje

Bodove ostvaruje korisnik OPG ako nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva – nositelj diversificirane aktivnosti posjeduje majstorski ispit iz poslova koji su povezani s projektom za koji se prijavljuje

 

Bodove ostvaruje korisnik pravna osoba/obrt ako odgovorna osoba u pravnoj osobi (osoba ovlaštena za zastupanje)/vlasnik/suvlasnik obrta – podnositelj zahtjeva za potporu posjeduje majstorski ispit iz poslova koji su povezani s projektom za koji se prijavljuje

 

ili

 

 • ugovor o radu iz kojeg je vidljivo radno iskustvo iz poslova koji su povezani s projektom koji se prijavljuje u trajanju od minimalno 2 godine i
  • svjedodžba srednje škole

Bodove ostvaruje korisnik OPG ako nositelj ili član OPGa – nositelj diversificirane aktivnosti posjeduje Svjedodžbu srednje škole i Ugovore o radu iz kojih je vidljivo radno iskustvo iz poslova koji su povezani s projektom koji se prijavljuje u trajanju od minimalno 2 godine

 

Bodove ostvaruje korisnik pravna osoba/obrt ako odgovorna osoba u pravnoj osobi (osoba ovlaštena za zastupanje)/vlasnik/suvlasnik obrta-podnositelj zahtjeva za potporu posjeduje Svjedodžbu srednje škole i Ugovore o radu iz kojih je vidljivo radno iskustvo iz poslova koji su povezani s projektom koji se prijavljuje u trajanju od minimalno 2 godine

IV. Potpisana Potvrda o podnošenju Zahtjeva za potporu**Pojašnjenje: Nakon postupka popunjavanja/učitavanja propisane dokumentacije u Zahtjev za potporu u AGRONET-u korisnik treba odabrati opciju »PODNESI ZAHTJEV«. Nakon toga se pojavljuje link »Preuzmi« u stupcu pod nazivom »Zahtjev« putem kojeg korisnik preuzima/sprema/ispisuje Potvrdu o podnošenju zahtjeva za potporu. Potvrdu o podnošenju zahtjeva za potporu potrebno je ispisati i potpisati i dostaviti preporučenom pošiljkom ili osobno u podružnicu Agencije za plaćanja, ovisno o lokaciji aktivnosti. Dokument se dostavlja kao original u fizičkom obliku.
V. * Predlošci se također mogu naći i na stranici www. apprrr.hr – kartica “Ruralni razvoj/Mjera 6-Razvoj poljoprivrednih gospodarstava I poslovanja” unutar dokumenta “PREDLOŠCI_6.2.1.ZIP”
VI. **NAPOMENA: Obvezna dokumentacija za koju nije moguća dopuna
VII. *** NAPOMENA: U slučaju potrebe Agencija za plaćanja tijekom administrativne obrade Zahtjeva za potporu zadržava pravo zatražiti od korisnika dokument koji nije propisan Natječajem.

PRILOG 4

KRITERIJ ODABIRA ZA TIP OPERACIJE 6.2.1.

Bodovi

A

EKONOMSKI KRITERIJI

Najviše 40 % 

1.

Doprinos aktivnosti iz poslovnog plana na očuvanju/stvaranju novih radnih mjesta

15%

Za novostvorena radna mjesta – najmanje 2 novozaposlena (uključujući samozapošljavanje) ili zapošljavanje osobe s invaliditetom

15

Za novostvorena radna mjesta – najmanje 1 novozaposleni (uključujući samozapošljavanje)

10

Očuvana postojeća radna mjesta

5

2.

Dužina upisa poljoprivrednog gospodarstva  u Upisnik poljoprivrednika prije podnošenja Zahtjeva za potporu

10%

 

 

> 10 godina

10

od 5 do 10 godina

8

od 1 do 5 godina

6

3.

Veličina gospodarstva SO (eura)

15%

15.000- 30.000

15

8.000 – 14.999

13

4.000 –7.999

10

1.000 -3.999

8

B

SEKTORSKI KRITERIJI

Najviše 20%

sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda

20

sektor pružanja usluga u ruralnim područjima

15

sektor turizma u ruralnom području

10

sektor tradicijskih i umjetničkih obrta

5

C

KRITERIJ LOKACIJE ULAGANJA

Najviše 20%

Indeks razvijenosti jedinice lokalne samouprave u kojoj se provode aktivnosti iz poslovnog plana

20%

 

Ulaganje na području JLS-a koje pripada 1. ili 2. skupini

20

Ulaganja na području JLS-a koje pripada 3. ili 4. skupini + JLS-ovi na otocima i brdsko-planinskom području koji su razvrstani u 5. ili 6. skupinu

15

Ulaganja na području JLS-a koje pripada 5. ili 6. skupini + JLS-ovi na otocima i brdsko-planinskom području koji su razvrstani u 7. ili 8. skupinu

10

Ulaganja na području JLS-a koje pripada 7. ili 8. skupini

5

D

HORIZONTALNI KRITERIJI

Najviše 20%

1.

Utjecaj aktivnosti iz poslovnog plana na okoliš

5%

 

Aktivnosti iz poslovnog plana imaju pozitivan utjecaj na okoliš

5

2.

Utjecaj ulaganja na ranjive skupine

5%

 

Aktivnosti iz poslovnog plana uključuju i ranjive skupine[1]

5

3.

Stručna sprema i radno iskustvo nositelja/odgovorne osobe poljoprivrednog  gospodarstva ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva nositelj aktivnosti

10%

preddiplomski ili preddiplomski i diplomski sveučilišni studijintegrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

specijalistički diplomski stručni studij

stručni studij u trajanju od najmanje tri godine

10

majstorski ispit iz poslova koji su povezani s projektom za koji se prijavljuje

10

srednja škola i 2 godine radnog iskustva u poslovima povezanim s projektom[2]

6

NAJVEĆI BROJ BODOVA

100%

PRAG PROLAZNOSTI

40%

 

PRILOG 6

Najviši iznos prihvatljivih troškova za aktivnost izgradnje/rekonstrukcije i opremanja stambenih i ugostiteljskih građevina

Maksimalni iznosi prihvatljivih troškova ( HRK ) bez PDV-a

Izgradnja plivačkih bazena po m2

3.900,00

Izgradnja stambene/ugostiteljske građevine po m2

5.200,00

Opremanje stambene građevine po m2

1.040,00

Rekonstrukcija stambene građevine po m2

2.500,00

 

Stevo  Žufić,    dipl.oecc.

Adria     Bonus     d. o. o.

Poreč,    Partizanska   13

Tel. 00385 (0) 52 431566

Mobitel    0911  255  055

www.adria-bonus.com

 Komentari su zatvoreni.