RURALNI TURIZAM – Bespovratna sredstva 70% troškova projekta ili do 200.000 EUR

N A T J E Č A J I - EU fondovi, N O V O S T I -> RURALNI TURIZAM – Bespovratna sredstva 70% troškova projekta ili do 200.000 EUR

Vila Rosa vizualiz 2

RURALNI TURIZAM – Bespovratna sredstva 70%  troškova projekta ili do 200.000 EUR

 

Za ruralni turizam (i druge nepoljoprivredne djelatnosti) objavljen je prijedlog Pravilnika za operaciju 6.4.1. koji je na e- savjetovanju. Pozivamo Vas da se uključite sa prijedlozima i primjedbama.

Priprema se, dakle, natječaj koji bi mogao biti negdje 8-9.mj. 2018.

Bespovratna sredstva 70% od prihvatljivih troškova projekta ili maksimalno 200.000 EUR. Idealno za kuće za odmor i slične veće projekte.

Ključno je ocijeniti da li zadovoljavate uvijete za prijavu i ako da ključno je u što ranijoj fazi krenuti u pripremu projekta.

Stojimo Vam na raspolaganju za dodatne informacije i za zajednički rad na pripremi projekta.

U nastavku pročitajte osnovne informacije o uvjetima iz pravilnika koji je još u e-savjetovanju i druge informacije.

 

Operacija 6.4.1. – Pravilnik u proceduri e – savjetovanja

Osnovne natuknice o uvjetima  za prijavu

RURALNI TURIZAM I OSTALO

 • Ø Uključite se što više u e-savjetovanje kako bi se popravio pravilnik jer ima dosta ograničenja
 • Ø Očekujem natječaj negdje 8-9 mj. 2018 kada je sada još e – savjetovanje
 • Ø Obuhvaća ruralni turizam i druge nepoljoprivredne djelatnosti (NPR. KUĆE ZA ODMOR, kampove, ugostiteljske objekte, izletničke punktove, sportsko-rekreacijske centre za turizam i sl.)
 • Ø Bespovratna sredstva 70% najviše do 200.000 EUR

 

Uvjeti:

 • Korisnik OPG/Gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje 12 mjeseci prije prijave
 • Korisnik mora imati rješenje/odobrenje za nepoljoprivrednu djelatnost, dakle i za ruralni turizam prije prijave (mora se već baviti time) što znači da se nepoljoprivrednim  projektom RAZVIJA  djelatnost koja je već započela
 • Korisnik mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti najmanje godinu dana prije prijave
 • Ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva mora biti najmanje 2000 EUR, korisnik ne smije biti u blokadi i ne smije biti u poteškoćama, te mora imati izmirene porezne obveze
 • Pravne osobe moraju imati najmanje 1 zaposlenika na diversificiranoj djelatnosti za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje
 • OPG/Obrt mora imati najmanje 1 zaposlenika na poljoprivrednom gospodarstvu kojemu se plaćaju doprinosi za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po osnovi poljoprivrede ili diversificirane djelatnosti
 • Korisnik mora imati prebivalište u JLS (sjedište) u čijem se naselju provodi projekt
 • Umjetno stvaranje uvjeta neće se tolerirati
 • Cilj projekta mora biti očuvanje postojećih radnih mjesta ili otvaranje novih radnih mjesta
 • Projekt se ne smije provoditi u naseljima iznad 5000 stanovnika i u naseljima razvrstanim u turističke razrede A i B
 • Korisnik mora imati glavi projekt – građevinsku dozvolu
 • Dokumentacija za prijavu objaviti će se tek u natječaju
 • Opći troškovi obuhvaćaju i projektante, nadzor i izradu poslovnog plana (2% od prihvatljivih troškova) i pripremu dokumentacije (2% od prihvatljivih troškova), sve ukupno do 10% i sve se financira kao i ostali dio projekta sa 70%
 • Korisnici koji provode projekt u Operaciji 6.2.1. ne mogu dok ne završe taj projekt prijaviti 6.4.1.
 • Isplata bespovratnih sredstava je u dvije rate
 • Kriteriji odabira (bodovanje) nažalost objavljuje se tek u natječaju
 • Postupak dodjele potpore provodi se u dvije faze
 • Za provedbu projekta propisani su postupci nabave (nešto kao javna nabava) nakon odobrenja projekta (prije toga su samo načelne ponude i sl. kako bi se što preciznije utvrdila investicijska vrijednost
 • Razdoblje provedbe projekta je do 5 godina (???)

Cilj ove informacije :

–         Svaki klijent treba sagledati realne mogućnosti participacije na budućem natječaju

–         Klijenti koji smatraju da mogu davati primjedbe na e-savjetovanju trebali bi to učiniti jer će se možda pravilnik malo poboljšati (ja sam dao više stranica primjedbi)

–         Klijenti koji su spremni za pripremu mogu odmah otpočeti sa pripremama

–         Početak za zajedničke aktivnosti na pripremama je zaključenje ugovora sa Adria Bonus d.o.o. (koji još nisu zaključili ugovor)

Za sve dodatne informacije obratite mi se na zuf@adria-bonus.com ili 0911 255 055.

 

Poreč, 4.4.2018.

Adria Bonus Consulting POREČ

Stevo Žufić dipl.oecc.

LOGO HAEDER-2 copy

Komentari su zatvoreni.