Potpora za ULJARE – OTVOREN NATJEČAJ DO 21.9.2018.

N A T J E Č A J I - EU fondovi, N O V O S T I -> Potpora za ULJARE – OTVOREN NATJEČAJ DO 21.9.2018.

 

 maslinovo-ulje

NATJEČAJ ZA ULJARE – PODMJERA 4.2.2.

 

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA

 

Prihvatljivi:

fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I

fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog

zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih

proizvođačke organizacije

 

Pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje.

Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik obrta mora biti upisan u Registar poreznih obveznika najmanje godinu dana prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu te mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose).

 

Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

 

Poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik u okviru ovog Natječaja.

Korisnik ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON2/SOL2 obrasca.

 

Korisnici koji su obveznici poreza na dobit u prethodnom razdoblju (izuzev proizvođačkih organizacija priznatih u 2017. ili 2018. godini te korisnika početnika koji u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu ne posjeduju financijske izvještaje), moraju u skladu s kriterijima i financijskim pokazateljima iz Priloga 13 ovoga Natječaja ostvariti najmanje 6 bodova.

 

U slučaju zajedničkog projekta, svi gore navedeni uvjeti prihvatljivosti korisnika odnose se i na nositelja i na sve partnere u zajedničkom projektu. Napomena: Sve promjene uvjeta prihvatljivosti korisnika nastale nakon objave ovog Natječaja nisu prihvatljive.

 prerada-maslina-ulje-coll

U sklopu ovog Natječaja prihvatljivi su projekti za ulaganja u objekte za proizvodnju ulja od:

a) maslina

b) tikva (buča) uljarica i

c) voća uključujući koštice (sjemenke) grožđa.

 

Prihvatljivi troškovi su:

a) prihvatljivi opći troškovi

b) prihvatljivi nematerijalni troškovi i

c) prihvatljivi materijalni troškovi

 

Prihvatljivi opći troškovi su:

a) troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i

b) troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.

 

Opći troškovi prihvatljivi su do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su:

a) troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 37.500,00 kuna

 

b) troškovi pripreme dokumentacije prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 75.000,00 kuna i

c) troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u točkama a) i b) i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo

 

Projekt mora ostvariti planirane pokazatelje. Pokazatelji provedbe projekta su kvantitativno iskazani podaci o provedbi projekta kojima se mjeri ostvarenje cilja projekta. Korisnik u svom zahtjevu za potporu mora navesti pokazatelje, koji će postati sastavni dio ugovora o financiranju.

U slučaju da korisnik ne ostvari planiranu razinu pokazatelja navedenih u zahtjevu za potporu, Agencija za plaćanja ima pravo korisniku odrediti financijsku korekciju ili od korisnika zatražiti izvršenje povrata dijela isplaćene potpore razmjerno neostvarenom udjelu pokazatelja, u skladu s Prilogom 8 ovog Natječaja. U slučaju ostvarenja najmanje 80,00 % zadanih pokazatelja, provedba projekta smatrat će se uspješnom. Ako se projektom ostvari manje od 79,99 % zadanih pokazatelja Agencija za plaćanja može korisniku odrediti financijsku korekciju u skladu s Prilogom 8 ovog Natječaja. Pokazatelj se dokazuje na temelju podataka koje korisnik unosi u radni list „Zaposlenici“ (u Poslovnom planu).

 

Vrijednost potpore po projektu iznosi od 15.000 EUR do 400.000 EUR.

Najviša vrijednost potpore po projektu za korisnike početnike iznosi do 200.000 EUR. Početnik je korisnik koji u trenutku objave natječaja posluje u djelatnosti prerade kraće od dvije godine.

 

Vrijednost potpore ne može biti veća od zbroja vrijednosti prometa ostvarenog kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu. Korisnici čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 200.000 EUR kao i korisnici koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga mogu ostvariti potporu do najviše 200.000 EUR.

Kod obveznika poreza na dohodak vrijednost prometa jednaka je iznosu ukupnih primitaka, dok je kod obveznika poreza na dobit vrijednost prometa jednaka iznosu ukupnih prihoda.

Promet ostvaren u protekle tri godine kontrolirat će se iz službenih financijskih izvješća ili iz poslovnih knjiga koje je, prema sili zakona, korisnik obvezan voditi.

 

Intenzitet potpore po projektu iznosi 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

 

Korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika) kako bi podnio zahtjev za potporu. Korisnik upisom u Evidenciju korisnika dobiva pristupne podatke, odnosno korisničko ime i zaporku, kojima se prijavljuje u AGRONET sustav (u daljnjem tekstu: AGRONET).

 

Korisnik podnosi prvi dio zahtjeva za potporu u roku propisanom u točki 8.3 ovog Natječaja. Dokumentacija koju korisnik mora dostaviti/učitati u prvom dijelu zahtjeva za potporu propisana je u Prilogu 1 ovog Natječaja.

Drugi dio zahtjeva za potporu korisnik je dužan podnijeti nakon sklapanja ugovora o financiranju u roku propisanom u točki 8.3 ovog Natječaja i ugovorom o financiranju. Dokumentacija koju korisnik mora dostaviti/učitati u drugom dijelu zahtjeva za potporu propisana je u Prilogu 2 ovog Natječaja.

Zahtjev za potporu korisnik popunjava u elektroničkom obliku putem AGRONET-a.

 

Rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu:

Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 23. srpnja 2018. godine od 12:00 sati do 21. rujna 2018. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu počinje teći od 23. srpnja 2018. godine od 12:00 sati do 21. rujna 2018. godine do 12:00 sati.

Rok za podnošenje drugog dijela zahtjeva za potporu:

Drugi dio zahtjeva za potporu podnosi se na način opisan u točki 8.2 ovog Natječaja, najkasnije u roku od 8 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju.

masline3010

Obratite nam se za dodatne informacije.

 

Stevo  Žufić,    dipl.oecc.

Adria     Bonus     d. o. o.

Poreč,    Partizanska   13

Tel. 00385 (0) 52 431566

Mobitel    0911  255  055

www.adria-bonus.com

LOGO HAEDER-2 copy

Komentari su zatvoreni.