Objavljen je natječaj tipa operacije 4.2.2. » Korištenje obnovljivih izvora energije«

N A T J E Č A J I - EU fondovi, N O V O S T I -> Objavljen je natječaj tipa operacije 4.2.2. » Korištenje obnovljivih izvora energije«

Objavljen je natječaj za provedbu Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« – provedba tipa operacije 4.2.2. » Korištenje obnovljivih izvora energije«

 oie

Svrha Natječaja je povećanje učinkovitog korištenja energije.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore (u daljnjem tekstu: potpora) na ovom Natječaju iznosi 200.000.000,00 HRK.

Prihvatljivi korisnici su:

  • mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014:
  • fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru o Europskoj uniji (u daljnjem tekstu: Prilog I. Ugovoru), prije objave Natječaja, uključujući početnike
  • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I.

Pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev početnika koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik obrta mora biti upisan u Registar poreznih obveznika najmanje godinu dana prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu te mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose).

  • Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.
  • Poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik u okviru ovog Natječaja.
  • Korisnik ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON2/SOL2 obrasca.

Specifični uvjeti prihvatljivosti:

Postrojenje za proizvodnju električne ili električne i toplinske energije koje koristi obnovljive izvore energije na poljoprivrednom gospodarstvu mora:

a) imati instaliranu snagu manju ili jednaku priključnoj snazi poljoprivrednog gospodarstva,

b) imati planiranu godišnju proizvodnju električne i/ili toplinske energije postrojenja manju ili jednaku godišnjoj potrošnji poljoprivrednog gospodarstva.

 Prihvatljivi troškovi su:

a)     prihvatljivi opći troškovi

– troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i

– troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.

-Opći troškovi prihvatljivi su do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta

b)     prihvatljivi nematerijalni troškovi

c)      prihvatljivi materijalni troškovi

lp1

lp2

Vrijednost potpore po projektu iznosi od 15.000 EUR do 400.000 EUR.

Najviša vrijednost potpore po projektu za korisnike početnike iznosi do 200.000 EUR.

Vrijednost potpore ne može biti veća od zbroja vrijednosti prometa ostvarenog kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu. Korisnici čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 200.000 EUR kao i korisnici koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga mogu ostvariti potporu do najviše 200.000 EUR.

Prijaviti se možete od 23. srpnja 2018. godine od 12:00 sati do 21. rujna 2018. godine do 12:00 sati.

Za dodatne informacije i suradnju javite nam se na broj telefona 052/431-566, ili na e-adrese: zuf@adria-bonus.com i nina@adria-bonus.com.

Komentari su zatvoreni.