Otvoren je natječaj za Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala

N A T J E Č A J I - EU fondovi, N O V O S T I -> Otvoren je natječaj za Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala

Ne-zagađuj-okoliš-400x228

Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala – otvoren je natječaj

Kod poziva: KK.06.3.1.12

Verzija poziva: 1

Fond: Kohezijski fond

Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Status: Otvoren

Datum objave: 22.05.2019 10:29:46

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 23.05.2019 11:00:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 30.06.2020 23:59:59

Nadležno tijelo: MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

Obavijesti

Svrha ovog Poziva: Cilj ovog Poziva je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave (JLS) u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za izgradnju i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada iz komunalnog otpada – otpadnog papira i kartona, te reciklabilnog komunalnog otpada (otpadna plastika, otpadni metal, a kad je to prikladno i druge vrste otpada koje su namijenjene recikliranju (npr. otpadni tekstil, otpadno drvo i sl.)). Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje uključuje projektiranje, građevinske radove i nadzor radova, opremanje sortirnica tehničku pomoć za upravljanje projektom te aktivnosti promidžbe i vidljivosti.

Predmet ovog Poziva: Predmet ovog Poziva je izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada (otpadni papir, karton) i reciklabilnog otpada (otpadna plastika, metal i tekstil) s javnih površina, kod korisnika usluge te iz reciklažnih dvorišta. Sukladno PGO RH (poglavlje 3.1.2 Sustav odvojenog prikupljanja komunalnog otpada), postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica) je građevina za gospodarenje otpadom namijenjena razvrstavanju, mehaničkoj obradi i skladištenju odvojeno prikupljenog komunalnog otpada. Realizacijom ovog poziva pridonijeti će se povećanju stope recikliranja odvojeno prikupljenog otpada.

Ukupna bespovratna sredstava: 350.000.000,00 kn

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 50.000.000,00 kn

Iznos bespovratnih sredstava Kohezijskog fonda (KF) po projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi maksimalno 85,0000000 % od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: Jedinice lokalne samouprave

Područja: Zaštita prirode i okoliša

Sažetak: 1.Cilj poziva Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga (Poziv) je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti izgradnje i/ili opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala. Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala predstavlja Cilj 1.2. kojeg je potrebno postići do 2022., a određen je PGO RH (NN 03/17) . Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada (sortirnica) izravan je doprinos provedbi Mjere 1.2.2. iz PGO RH, koja uz izgradnju novih uključuje i opremanje sortirnica, povećanje kapaciteta i unaprjeđenje tehnologije postojećih postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, stakla, plastike i dr. 2. Ukupno raspoloživa sredstva iz Kohezijskog fonda (KF) predviđena za ovaj Poziv iznose 350.000.000,00 kuna. 3.Raspoloživa sredstva po prijavitelju Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz KF-a koja mogu biti dodijeljena za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva kako slijedi: -najniži iznos 1.000.000,00 kuna-najviši iznos 50.000.000,00 kuna. 4.Predviđeni intenzitet potpore Iznos bespovratnih sredstava KF-a po pojedinačnom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog poziva iznosi maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta. 5.Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine), sukladno čl. 28, st. 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom. 6.Prihvatljive aktivnosti: -priprema projektne dokumentacije potrebne za prijavu projektnog prijedloga, -priprema i provedba postupaka javne nabave radova, usluga i roba za gradnju postrojenja za sortiranje sukladno pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli, -građenje i/ili opremanje postrojenja za sortiranje koje uključuju izvedbu građevinskih, strojarskih, elektrotehničkih, obrtničkih i svih drugih radova potrebnih za stavljanje postrojenja u funkciju (pripremni, zemljani, instalaterski i završni radovi, te ugradnja građevnih proizvoda, uređaja, opreme i postrojenja) sukladno pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli kao i neophodne aktivnosti propisane zakonom u svrhu ishođenja uporabne dozvole za građevinu, -priključenje na komunalnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe postrojenja za sortiranje, -stručni nadzor građevinskih radova, -projektantski nadzor, -usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II), -tehnička pomoć za upravljanje projektom (angažiranje tvrtki koje će biti zadužene za poslove upravljanja i administraciju projektom te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom), -aktivnost informiranja, promidžbe i vidljivosti projekta. 7.Geografska ograničenja Projektne aktivnosti moraju se provoditi na području Republike Hrvatske. 8.Administrativni podaci Dodjela bespovratnih sredstava iz ovog poziva se vrši kroz otvoreni postupak u modalitetu trajnog poziva. Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od sljedećeg dana od dana objave ovog Poziva na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova i u sustavu eFondovi, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 30. lipnja 2020. godine. Postupak dodjele započinje po zaprimanju prvog(ih) projektnog prijedloga, a istječe danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima, a kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva. Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku. Projektni prijedlozi poslani na način različit od gore navedenog (npr. poštom, faksom ili elektroničkom poštom) ili dostostavljeni na druge adrese bit će automatski isključeni.

post_img_rd

Obrasci:

Prilozi:

Upute za prijavitelje:

Javite nam se radi dodatnih pitanja i dogovora za prijavu zuf@adria-bonus.com ili 052 431 566

 

LOGO HAEDER-2 copy

 

Komentari su zatvoreni.