OBJAVLJEN JE NATJEČAJ ZA OPERACIJU 6.2.1. – RURALNI TURIZAM I DR.

N A T J E Č A J I - EU fondovi, N O V O S T I -> OBJAVLJEN JE NATJEČAJ ZA OPERACIJU 6.2.1. – RURALNI TURIZAM I DR.

 

OBJAVLJEN JE NATJEČAJ ZA OPERACIJU 6.2.1.  – RURALNI TURIZAM I DR.cil583_81

za provedbu Podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ – provedba tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu

Od 4. lipnja 2020. godine od 12:00 sati do 4. kolovoza 2020. godine do 12:00 sati

 

Visina1 javne potpore

Fiksni iznos 50.000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama

Europska unija sudjeluje sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela

       

Rok provedbe 24 mjeseci od sklapanja ugovora o financiranju.

Prihvatljive su aktivnosti potrebne za pokretanje nove djelatnosti (samo početnici koji se do sada na poljoprivrednom gospodarstvu nisu bavili nepoljoprivrednom djelatnošću).

Cjelokupni iznos projekta (prihvatljivih aktivnosti) mora biti jednak ili veći od 50.000 EUR (371.975,00 HRK)

gite_rural_toscane

Kriteriji odabira definirani su u posebnom prilogu i po grupama izgledaju kako slijedi

–          Zapošljavanje do 20 bodova

–          Dužina upisa poljoprivrednog gospodarstva do 10 bodova

–          Veličina poljoprivrednog gospodarstva do 15 bodova

–          Sektori (prerada i  marketing 25, usluge na ruralnom područku 20, turizam 15 i tradicijski obrti jadni samo 10

–          Lokacija prema razvijenosti JLS od 2  – 10 bodova

–          Utjecaj na okoliš 5 boova

–          Utjecaj na ranjive skupine 5 bodova

–          Stručna sprema nositelja do 10 bodova

Najveći broj bodova 100 a minimum prolaznosti 40 bodova.

 Fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu

 U sektoru ruralnog turizma, sektoru prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda, sektoru tradicijskih i umjetničkih obrta korisnik, ni njegova povezana poduzeća, kao ni fizičke osobe u svojstvu nositelja/članova OPG-a, vlasnika obrta, odgovorne osobe u pravnoj osobi, ne smiju biti registrirani odnosno imati rješenje/odobrenje/drugi odgovarajući akt u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za nijednu djelatnost unutar sektora za koji traži potporu ili moraju podnijeti izjavu danu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da se u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu ne bavi djelatnošću za koju se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ne izdaje ni jedan od navedenih akata.

 Korisnik pri podnošenju Zahtjeva za potporu mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 eura.

Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

Korisnik može podnijeti zahtjev za potporu za jedan od navedenih sektora:

a) prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje

b) usluge u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati:

-usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima (isključujući uslugu cestovnog prijevoza tereta za najamninu ili naknadu)

-usluge u društvenim djelatnostima

-intelektualne usluge

c) tradicijski i umjetnički obrti, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje

d) turizam u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje, isključujući:

– ugostiteljske objekte iz skupine »Barovi« (izuzev kušaonice, kleti, konobe i krčme koji su prihvatljivi iz skupine »Barovi«)

– ugostiteljske »Objekte jednostavnih usluga«

– hotele, planinarske domove, lovačke domove, učeničke domove i studentske domove.

Projekti se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika

Ulaganja u smještajne kapacitete u sektoru turizma u ruralnim područjima nisu prihvatljiva u naseljima navedenim u Prilogu 7. ovoga Natječaja.

5f85f76c086d281d1518f0d36e9b9abc

Prihvatljive su aktivnosti:

– građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija objekata)

– opremanje objekata

– kupnja zemljišta/objekata

– kupnja strojeva i opreme

– kupnja gospodarskog vozila i plovila u sektoru turizma i pružanja usluga koji će služiti za obavljanje djelatnosti

– kupnja živih životinja u sektoru turizma

– edukacije vezane za prijavljenu djelatnost

– promotivne aktivnosti vezane uz prijavljenu djelatnost

– izrada projektne dokumentacije (projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata, usluge stručnjaka za izradu poslovnog plana i dokumentacije)

Aktivnosti vezane za fizičku imovinu (aktivnost izgradnje, rekonstrukcije, opremanja objekata, kupnje zemljišta/objekata, kupnje strojeva, opreme, vozila i plovila, isključujući izradu projektne dokumentacije) nakon svođenja na opravdane iznose/maksimalne iznose moraju činiti najmanje 70% ukupne vrijednosti iznosa potpore.

Naknada za usluge Adraia Bonus (Adria Edu):

14.000,00 kn za pripremu i prijavu

5.000,00 kn za provedbu projekta

Naknada se plaća ako projekt bude prošao na natječaju i ako se zaključi Ugovor o financiranju.

Za više informacija javite se na tel. 0911 255 055 ili na mail zuf@adria-bonus.com.

LOGO HAEDER-2 copy

 

 

 

 

Komentari su zatvoreni.