Posredovanje pri zapošljavanju

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Adria Bonus d.o.o. kao agencija registrirana za posredovanje u zapošljavanju u nastavku ovih općih uvjeta navodi se kao AGENCIJA.

Ovim uvjetima poslovanja utvrđuju se  uvjeti i način obavljanja djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju.

Djelatnost u svezi sa zapošljavanjem smatra se i posredovanje za obavljanje poslova i usluga bez zasnivanja radnog odnosa što je pretežita djelatnost AGENCIJE.

Oglašavanje ponuda i potražnje za obavljanje poslova i usluga putem tiska i elektroničkih medija, koju objavu zatraže tražitelji zaposlenja odnosno poslodavci bez poduzimanja drugih aktivnosti usmjerenih na spajanje ponude i potražnje ne smatra se posredovanjem pri zapošljavanju no AGENCIJA će po potrebi obavljati i te poslove.

Ovi Opći uvjeti su sastavni dio ugovora o posredovanju u traženju koje AGENCIJA zaključuje s naručiteljem posredovanja.

Ovi Opći uvjeti su također sastavni dio ugovora o posredovanju AGENCIJA zaključuje sa  tražiteljem zaposlenja.

AGENCIJA će upoznati s ovim Općim uvjetima naručitelje posredovanja i tražitelje zaposlenja.

Subjekt naručitelj posredovanja

Naručitelj posredovanja je poslovni klijent s kojim AGENCIJA agencija zaključuje ugovor o posredovanju u traženju.

Tražitelji zaposlenja

Tražitelj zaposlenja/kandidat je svaka fizička osoba koja je svojevoljno prema AGENCIJA iskazala interes za traženje .

Naše usluge

Usluge agencije su slijedeće:

Posredovanje pri zapošljavanju obuhvaća povezivane tražitelje zaposlenja ili agencija ili državnih tijela koje u ime tražitelja posla i davatelja posla (poslodavca)

Cijene usluga  biti će sa poslodavcem ili drugim subjektom u ugovornom odnosu utvrđene u fiksnim iznosima u kn ili EUR.

AGENCIJA će voditi evidenciju o osobama koje traže zaposlenje, poslodavcima koji traže zaposlenike, traženim radnicima i zaposlenim radnicima.

Dokumentaciju o posredovanju AGENCIJA će dati na uvid samo poslodavcu za kojeg su posredovale, odnosno tražitelju zaposlenja u dijelu koji se odnosi na njega.

Pored razloga predviđenih u ugovoru o posredovanju u traženju i odabiru kandidata zaključenom s naručiteljem posredovanja i ugovoru o posredovanju pri zapošljavanju zaključenom s tražiteljem zaposlenja, posredovanje pri zapošljavanju uvijek prestaje i u sljedećim slučajevima: istekom ili prekidom poslovne suradnje AGENCIJA s naručiteljem posredovanja, odustajanjem naručitelja poslovanja ili tražitelja zaposlenja od posredovanja, ili ako tražitelj zaposlenja sklopi ugovor o radu ili ostvari drugi oblik poslovne suradnje sa bilo kojom osobom ili ostvari oblik samozapošljavanja ili vlastitu poslovnu aktivnost.

Postupak traženja zaposlenika

U postupku traženja AGENCIJA će primijeniti sve raspoložive načine traženja potencijalnih kandidata sukladno ugovoru s naručiteljem poslovanja i zakonu.

Ugovor o radu i sve administrativne poslove vezane za zaposlenja djelatnika poslodavac (naručitelj posredovanja) direktno zaključuje sa zaposlenikom, odnosno za istoga obavlja sve potrebne administrativne poslove potrebne za njegovo zaposlenje sukladno pripisima i potrebama djelatnika i samoga poduzeća naručitelja (poslodavca).

Osim samoga posredovanja AGENCIJA za naručitelja po posebnom dogovoru može obavljati i druge poslove u vezi zapošljavanja.

Radi izbjegavanja svake dvojbe, AGENCIJA kao posrednik pri zapošljavanju ni u kojem slučaju ne nastupa, te se ne smatra poslodavcem u odnosu prema tražiteljima zaposlenja.

AGENCIJA, kao posrednik pri zapošljavanju, ne zaključuje s tražiteljima zaposlenja ugovore o radu, već isključivo djeluje kao posrednik pri zapošljavanju tražitelja zaposlenja kao radnika kod naručitelja posredovanja kao poslodavca. Sa tražiteljem zaposlenja AGENCIJA komunicira neposredno ili preko druge komercijalne agencije za zapošljavanje ili nadležne državne institucije nadležne za zapošljavanje.

Naručitelj posredovanja, na temelju vlastite prosudbe i radnji koje u tom smislu poduzima, samostalno donosi odluku o odabiru tražitelja zaposlenjas kojim namjerava sklopiti ugovor o radu. AGENCIJA ne sudjeluje u sastavljanju i skapanju ugovora o radu, niti bilo kojeg drugog oblika poslovne suradnje tražitelja zaposlenja i naručitelja posredovanja. Takvi ugovori o radu ili drugi odgovarajući ugovori ne mogu stvoriti prava niti nametnuti obveze AGENCIJI kao posredniku pri zapošljavanju, te isti proizvode međusobna prava i obveze isključivo između tražitelja zaposlenja i naručitelja posredovanja kao poslodavca.

AGENCIJA ne preuzima nikakve obveze prema tražitelju zaposlenja u slučaju odustajanja od strane naručitelja posredovanja.

Naknada za usluge i troškovi

AGENCIJA usluge posredovanja pri zapošljavanju naplaćuje od naručitelja posredovanja.

AGENCIJA ne naplaćuje svoje usluge od tražitelja zaposlenja.

Tražitelj zaposlenja/kandidat samostalno snosi svoje troškove  kao što su: putni troškovi, troškovi ovjere i prijevoda dokumentacije, dolazak na intervjue, razgovore ili testiranja, mogući gubitak radne dnevnice i drugo, osim ako nije drugačije unaprijed ugovoreno.

Korištenje sobnih podataka

AGENCIJA u tijeku postupka posredovanja prikuplja osobne i druge podatke te o njima vodi evidenciju, obrađuje ih i razmjenjuje s propisima ili ugovorom ovlaštenim osobama. Tražitelj zaposlenja slanjem osobnih podataka putem on-line formulara ili pismenih upitnika te potvrdom prihvaćanja uvjeta poslovanja i uvjeta za obradu i raspolaganje osobnim podacima potvrđuje kako je upoznat da AGENCIJA ima legitimni interes koristiti njegove osobne podatke u svrhu provođenja postupka posredovanja pri zapošljavanju.

AGENCIJA osobne podatke tražitelja zaposlenja prosljeđuje zainteresiranim naručiteljima posredovanja u skladu sa važećim Zakonom o tržištu rada, odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR) i drugim propisima.

Osobni podaci koji se prikupljaju i ako se prikupljaju mogu uključivati: ime i prezime, datum rođenja, adresu prebivališta ili boravišta, OIB, zvanje, stručnu spremu, željenu visinu osobnog dohotka, radno iskustvo, ocjene rada, preporuke, osobne podatke utvrđene propisima o evidencijama u području rada, podatke o školovanju i određenim specijalističkim znanjima i sl.

Tražitelj zaposlenja ima pravo na pristup i pravo na ispravak osobnih podataka putem elektroničke pošte: info@adria-bonus.com. AGENCIJA će nakon 180 dana od dana prijema, brisati sve podatke o tražiteljima posla. U tom roku tražitelj zaposlenja nema pravo na brisanje podataka iz razloga što AGENCIJA ima zakonom propisanu obvezu predaje izvještaja Ministarstvu rada i mirovinskog sustava.

Dokumentaciju o posredovanju AGENCIJA može dati na uvid samo naručitelju posredovanja, a tražitelju zaposlenja samo u dijelu koji se odnosi na njega.

 

Ovi Opći uvjeti objavljeni su 28.2.2022. godine na web stranicama AGENCIJE u momentu objave.

ADRIA BONUS D.O.O.

PRTIZANSKA 13

52 440 POREČ

OIB 317 56 846 138

 LOGO HAEDER-2 copy