EU FONDOVI 2021 – 2027

VIŠEGODIŠNJI FINANCIJSKI OKVIR EU 2021 – 2027

Za višegodišnji financijski okvir EU nisu još donijete sve odluke na nivou EU pa se u nastavku daju samo neke naznake kako bi politika EU fondova mogla izgledati.

Prijedlog novog višegodišnjeg financijskog okvira sadrži sedam poglavlja:

 

1.jedinstveno tržište, inovacije i digitalna pitanja

2.kohezija i vrijednosti

3.prirodni resursi i okoliš

4.migracije i upravljanje granicama

5.sigurnost i obrana

6.EU susjedstvo i svijet

7.europska javna uprava

Uredbom o zajedničkim pravilima EU daje se pregled osnovnih politika i fondova (instrumenata) za provedbu:FONDOVI 2021 - 2027

U gornjem nije poseban dio EU proračuna koji će biti usmjeren na gospodarski oporavak zbog pandemije COVID-a 19.

Hohezijska politika, kao najveće područje imati će slijedeće ciljeve:

CIJEVI KOHEZIJSKE POLITIKE

Republici Hrvatskoj je za razdoblje2021.–2027. za provođenje kohezijske politike dodijeljeno 9.8 milijardi eura.

 Korištenje EU Fondova biti će vezano za nacionalne prioritete, politike, ciljeve i mjere.  U studenom 2020 je prezentirana STRATEGIJA RAZVOJA RH (NACRT) DO 2030. Pogledajte djelove u PDF-u 

Nacrt-strategije-razvoja RH DO 2030-a_Part1 

Nacrt-strategije-razvoja RH DO 2030-a_Part2a

i zadnji dio Nacrt-strategije-razvoja RH DO 2030-a_Part3

Ključni razvojni smjerovi strategije prikazani su u grafičkom prikazu u nastavku:

Razvojni smjerovi RH do 2030

Razvojni smjerovi RH 2

Naime, korištenje fondova EU biti će povezano sa Strategijom razvoja RH, a provoditi će u najvećoj mjeri.se na temelju objavljenih natječaja za prijavu projekata za korištenje bespovratnih sredstava iz EU fondova.