Vođenje investicijskih projekata

POSLOVNO SAVJETOVANJE - NAŠE USLUGE -> Vođenje investicijskih projekata

Usluge vođenja projekta

Djelatnici Adria Bonusa imaju veliko iskustvo u vođenju investicijskih projekata, posebno zadnjih godina vodeći projekte IMG d.o.o. koji je izgradio veliki broj nekretnina za tržište na području Istre.

Nudimo vam naše usluge vođenja koje se sastoje od slijedećih grupa:

– pomoć u odabiru pravih projekata od kojih neke možete vidjeti na stranicama IMG d.o.o. iz Poreča

– usluga vođenja projekt u fazi pripreme projekta

– usluge vođenja projekta u fazi realizacije projekta

Nakon odabira projekta,  usluge vođenja projekta obuhvaćaju:

U fazi pripreme projekta

 • utvrđivanje sadašnjeg stanja projekta
 • izrada poslovnog plana
 • konzultacija svih planova bitnih za realizaciju projekta
 • izrada programa mogućnosti izgradnje i razvoja projekta
 • analiza mogućih ograničenja u projektu
 • izrada SWOT analize projekta
 • izrada projektnog zadatka vezano za izradu projektne dokumentacije
 • koordinacija aktivnosti vezano za izradu projekata, prikupljane ponuda od projektantskih kuća i prijedlog ugovora
 • koordinacija aktivnosti vezano za dobivanje potrebnih dozvola
 • koordinacija aktivnosti u vezi sa infrastrukturom
 • izrada poslovnog plana
 • izrada marketinškog plana
 • koordinacija kativnosti vezano za financijska i pravna pitanja vezana za realizaciju projekta

b) u fazi realizacije projekta

 

 • koordinacija aktivnosti vezano za izradu projektne dokumentacije (od prijedloga projektnog zadatka, do prikupljnanja ponuda za projektiranje, prijedlog za izbor projektantske kuće, prijedlog ugovora i koordinacija aktivnosti u tijeku izrade projektne dokumentacije po fazama, idejnog projekta, glavnog projekta do izvedbenog projekta)
 • koordinacija aktivnosti vezano za geodetska mjerenja, geodetske podloge i formiranja parcela, uključivši potrebnu komunikaciju sa svim nadležnim tjelima kao i susjedima
 • vođenje procedure dobivanja lokacijske dozvole i koordinacija sa nadležnim organima u vezi istoga
 • vođenje procedura dobivanja građevinske dozvole i koordinacija sa nadležnim organima u vezi istoga
 • koordinacija aktivnosti vezano za ugovaranje izvođenja radova, prikupljnanja ponuda , prijedlog za izbor  jednog ili više izvođača, prijedlog ugovora
 • koordinacija aktivnosti vezano za imenovanje nadzornih inženjera na gradilištu od prikupljnanja ponuda do prijedloga ugovora
 • uvođenje izvođača u posao i početak izgradnje (prijave organima i inspekciji, iskolčenja i sl.)
 • vođenje projekta u tijeku izgradnje, koordinacija sa svim sudionicima izgradnje, provjeravanje kvalitete izgradnje, odobravanje plaćanja po situacijama, reješavanje sporova i problema na gradilištu ili u vezi gradilišta, posebna briga o provođenju planiranog terminskog plana
 • koordinacija kativnosti vezano za priključenje zgrade na infrastruturu, posebno u vezi pristupnog puta, priključka na struju, vodi, kanalizaciju i telekomunikacije
 • vođenje svih marketinških poslova u vezi projekta i njegovoe promocije i prodaje, te sama prodaja prodajnih jedinica, komunikacija sa agencijama, klinetima, specijaliziranim medijima za oglašavanje, nastup na sajmovima i sl.
 • vođenje brige o svim financijskim aspektima projekta sukladno prihvaćenim planovima i odobrenjima nalogodavca
 • koordinacija aktivnosti vezano za otklanjanje nedostataka u tijeku izgradnje, na kraju izgradnje i prilikom utvrđivanja nedostataka od kupaca
 • organizacija primopredaje objekta od strane izvođača radova
 • organizacija aktivnosti vezano za okončani obračun izvođača
 • organizacija aktivnosti vezano za tehnički pregled i uporabnu dozvolu
 • organizacija aktivnosti vezano za geodetsko ucrtavanje zgrade u katastar
 • aktivnosti na dobivanju potvrde o samostalnim uporabnim cjelinama kao pretpostavke za etažiranje
 • izrada etažnog elaborata za zgradu
 • izrada odluke o etažiranju za zgradu i provedba etažiranja u nadležnom sudu
 • koordinacija aktivnosti vezano za ugovaranje i  preuzimanje poslova upravljanja zgradom

Stručni i visokoobrazovani djelatnici sa iskustvima u vođenju poslovanja poduzeća i pojedinim funkcijama poduzeća garantiraju kvalitet usluga koje se pružaju korisnicima. Osim djelatnika Adria Bonusa, po potrebi za kompleksnije savjetodavne poslove angažiraju se vanjski stručnjaci partnerskih poduzeća i Adria Konzorcija koji pokriva stručnjake svih profila iz cijele Istre.

Vodeći djelatnici Adria Bonusa realizirali su u svojoj radnoj praksi veći broj investicijskih projekata i imaju potrebna znanja, iskustva i reference za obavljanje tih poslova.

Kako ugovoriti poslove

Navedene suluge dogovaraju se na jednostavan način, acijeli proces počinje sa upitom klijenta na temelju kojega se vrši interviju kako bi se precizno utvrdilo potrebe klijenta, a po potrebi se rade određene draft analize. Temeljem utvrđenog daje se prijedlog usluga Adria Bonusa sa cijenama i načinom plaćnja koji za klijenta nije obvezujući, te se ukoliko se prijedlog prihvati poslovi ugovaraju i preciznije definiraju.

Obratite nam se usmeno, telefonski na tel. 052 431 566  ili mailom na adresu zuf@adria-bonus.com

radi potrebnih informacija.

Komentari su zatvoreni.