Usluge koje društvo pruža za korištenje bespovratnih EU sredstava

POSLOVNO SAVJETOVANJE - NAŠE USLUGE -> Usluge koje društvo pruža za korištenje bespovratnih EU sredstava

Usluge koje društvo pruža za korištenje bespovratnih EU sredstava

Adria Bonus je društvo za pružanje poslovnih usluga. Sjedište društva je u Poreču, Partizanska 13. Uredi su nam u Poreču, Trg slobode 2a/III kat. 

ADRIA BONUS SAVJETOVANJE

Usluge koje društvo pruža za korištenje bespovratnih EU sredstava su slijedeće:
1. Indentifikacija mogućnosti korištenja određenih fondova za financiranje projekata klijenata

2. Koordinacija projekta prema PMC metodologiji koju koristi EU


3. Izrada investicijske studije kao bitnog dokumenta za prijavu na natječaj

4. Izrada proračuna (budgeta) projekta u okviru prijavne dokumentacije


5. Izrada prijavnog obrasca (digitalne prijave)  za objavljen natječaj


6. Koordinacija svih aktivnosti svih dionika u pripremi projekta (aktivnosti samoga investitora, projektanata, izrađivača elaborata zaštite okoliša, financijskih institucija, procedura dobivanja
dozvola, odobrenja i sl.)


7. Poslovno savjetovanje u svim fazama pripreme za podnošenje prijave za korištenje sredstava po objavljenom natječaju


8. Druge aktivnosti važne za prijavu projekta na natječaj za bespovratna EU sredstva

9. Proveba projekta ukoliko je projekt prihvaćen na natječaju. Provedba je vrlo važan dio projekta jer se projekti moraju provoditi prema pravilima natječaja i drugim EU pravilima jer u protivnom može doći do financijske korekcije (kazne) za projekt ili odbacivanje projekta u cijelosti.

Ukratko, mi dajemo osnovne informacije klijentima o mogućnosti financiranja njegovog projekta, za klijenta pripremamo njegov projekt za prijavu na natječaj u cijelosti (sve što je s tim u vezi odrađujemo mi), izrađujemo investicijsku studiju, izrađujemo prijavne dokumente i savjetujemo i vodimo investitora (klijenta) u svim ostalim poslovima pripreme za prijavu kako bi se prijava za dobivanje sredstava određenog fonda kvalitetno pripremila i pravovremeno izvršila prijava. Naše usluge konzultanta su vrlo važne i u provedbi projekta a ista traje još 2 – 3 godine nakon odobrenja prijavljenog projekta na natječaj.Dakle vodimo proces pripreme i prijave moglo bi se reći 100% za klijenta u našem djelu obveza kao konzultanta, no od investitora se traži aktivna uloga u svim fazama provedbe projekta. Bez da investitor (klijent) aktivno vodi svoj projekt uz nas kao konzultante projekt nije moguće kvalitetno pripremiti, a u provedbenoj fazi ukoliko je odobren, nije ga moguće kvalitetno provesti i dovršiti i moguće su teže financijske posljedice (kazne ili odbacivanje cijeloga projekta).

LOGO HAEDER-2 copy

Komentari su zatvoreni.