NATJEČAJ ZA JAVNU INFRASTRUKTURU U PRIPREMI

N O V O S T I, Naše usluge - EU fondovi -> NATJEČAJ ZA JAVNU INFRASTRUKTURU U PRIPREMI

NATJEČAJ ZA JAVNU INFRASTRUKTURU U PRIPREMI

PRAVILNIK O PROVEDBI INTERVENCIJE 73.13. „POTPORA JAVNOJ INFRASTRUKTURI U RURALNIM PODRUČJIMA“ I INTERVENCIJE 74.01. „POTPORA ZA SUSTAVE JAVNOG NAVODNJAVANJA“ IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027

(u e-savjetovanju)

Osnovne informacije o budućem natječaju:

Prihvatljivi korisnici:

Jedinice lokalne samouprave i javni isporučitelji vodnih usluga (samo za projekte javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i/ili pročišćavanje otpadnih voda)

Projekt se provodi u naseljudo 5.000 stanovnika, a za projekte sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama do 2.000 ES (ekvivalent stanovnika).

Prihvatljivi projekti:

a) građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje dječjeg vrtića

b) građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) nerazvrstane ceste

c) građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

d) građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje tržnice

e) građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje javnog skloništa za napuštene životinje

f) građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje centra za  razvoj poljoprivrede

g) građenje (izgradnja) i/ili opremanje vatrogasnog doma DVD-a (osim na otocima).

h) građenje novog sustava javnog navodnjavanja.

Visina projekta, visina bespovratnih sredstava i intenzitet potpore:

Najviša ukupna vrijednost projekta (uključujući sve prihvatljive i neprihvatljive troškove) iznosi 2.500.000 EUR, a bespovratnih sredstava do 2.000.000 EUR. Najniži iznos bespovratnih sredstava je 200.000 EUR.

Postotak bespovratnih sredstava – intenzitet potpore:

a) do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. skupinu

b) do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. skupinu

c) do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I., II., III. i IV. skupinu.

Odredbe i uvjeti za pripremu i provedbu projekta:

Aktivnosti projekta ne smiju započeti prije podnošenja prvog dijela zahtjeva za potporu, uključujući sklapanje ugovora s izvođačima/dobavljačima ili izvršenje narudžbe radova/robe od njih, osim pripremnih aktivnosti (pripremne aktivnosti uključuju nastale opće troškove,

Projekt mora po namjeni predstavljati jednu funkcionalnu cjelinu

Za projekte izgradnje ili rekonstrukcije koji se odnose na vrtiće, tržnice i vatrogasne domove, ako korisnik nije vlasnik građevine koja je predmet ulaganja/zemljišta na kojem se obavlja ulaganje, korisnik mora imati ugovor o osnivanju prava građenja sklopljen s vlasnikom zemljišta/postojeće građevine na rok od najmanje 10 godina, računajući od datuma podnošenja prvog dijela zahtjeva za potporu i upisan u zemljišne knjige.

Za projekte nerazvrstanih cesta, javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda dokazuje se pravni interes prilikom podnošenja zahtjeva za potporu pravomoćnom građevinskom dozvolom.

Izgrađena odnosno rekonstruirana nerazvrstana cesta koja je predmet ulaganja mora nakon provedbe projekta biti upisana u Zemljišne knjige kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave (korisnika).

Faze postupka dodjele:

Postupak dodjele potpore sastoji se od dvije faze i obuhvaća sljedeće tim redoslijedom:

a) prva faza postupka dodjele potpore

– podnošenje i zaprimanje prvog dijela zahtjeva za potporu

– rangiranje zaprimljenih zahtjeva za potporu

– administrativna kontrola prvog dijela zahtjeva za potporu

– izdavanje odluke o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu i/ili obavijesti o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog nedostatnosti sredstava ili odluke o odbijanju zahtjeva za potporu i

– sklapanje ugovora o financiranju

Korisnik je u obvezi podnijeti drugi dio zahtjeva za potporu u roku 12 mjeseci od datuma sklapanja ugovora o financiranju

b) druga faza postupka dodjele potpore

– zaprimanje drugog dijela zahtjeva za potporu od strane korisnika s kojima je sklopljen ugovor o financiranju

– administrativna kontrola drugog dijela zahtjeva za potporu

– izdavanje odluke o dodjeli sredstava ili odluke o odbijanju zahtjeva za potporu.

Zahtjev za isplatu korisnik podnosi jednokratno ili u dvije rate.

Zahtjev za isplatu konačne rate/jednokratne isplate korisnik je obvezan dostaviti u roku od 24 mjeseca od donošenja odluke o dodjeli sredstava, ali ne kasnije od 30. lipnja 2029 .

Konzultantske usluge Adria Bonus d.o.o./Adria Edu d.o.o. i naknade:

Naše usluge se odnose na:

  • Prvi dio usluga – Priprema i prijava projekta na natječaj – I. Faza prijave  – obračunava se u visini od 2% + PDV od vrijednosti projekta po procijenjenoj vrijednosti prije prijave na natječaj.

Isplata naknade za prvi dio usluga vrši se na slijedeći način:

950,00 EUR + PDV u fazi prijave a preostali dio nakon zaključenja Ugovora o financiranju sa nadležnim tijelom. Ukoliko projekt ne prođe na natječaju taj dio usluga se ne plaća.

  • Drugi dio usluga – Provedba projekta nakon potpisanog ugovora o financiranju iz I. faze prijave – obuhvaća II. Fazu prijave i podnošenje zahtjeva za isplatu a obračunavaju se u visini od 2% + PDV od vrijednosti projekta po procijenjenoj vrijednosti prije prijave na natječaj

Isplata naknade za drugi dio usluga vrši se nakon podnošenja II. Faze prijave i donošenja Odluke o dodjeli od strane nadležnog tijela. Ukoliko projekt ne prođe na II. Fazi prijave  taj dio usluga se ne plaća.

Naše usluge spadaju u „opće troškove“ i sukladno Pravilniku o provedbi intervencije 73.13 „POTPORA JAVNOJ INFRASTRUKTURI U RURALNIM PODRUČJIMA“ za iste se ne provodi postupak jednostavne nabave kako je to definirano pravilnikom i Prilogom 8. pravilnika.

Naše se usluge djelom financiraju bespovratnim sredstvima.

O našim uslugama nakon utvrđivanja procijenjene vrijednosti projekta daje se ponuda sa izračunatim iznosima na temelju gore navedenih usluga i postotaka naknade, te se zaključuje ugovor.

Poreč, 21.10.2023.

Stevo Žufić

Adria Bonus d.o.o./Adria Edu d.o.o. Poreč

Direktor

______________________

Komentari su zatvoreni.