Objavljen Natječaj za provedbu intervencije 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

N O V O S T I, POSLOVNO SAVJETOVANJE - NAŠE USLUGE -> Objavljen Natječaj za provedbu intervencije 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Natječaj pokriva i navodnjavanje, no svi dolje navedeni podaci odnose se na primarnu poljoprivrednu proizvodnju.

Prijavitelji mogu biti OPG-i i poduzeća koja su upisana u upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Intenzitet potpore je 65% troškova projekta, a može se uvećati do 80% za ulaganja koje provode mladi poljoprivrednici i do 100%  isključivo za ulaganja u uvođenje biosigurnosih mjera.

Najniža visina javne potpore po projektu/korisniku je 15.000 EUR-a, a najviše 2.000.000 EUR-a.

Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje u sklopu intervencije 73.10. su:

a) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za životinje, staklenika, plastenika i objekata za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena, sadnog materijala i gljiva

b) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju Infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima koji su u funkciji osnovne djelatnosti

c) uvođenje biosigurnosnih mjera u okviru postojećih objekata za držanje životinja (kao što su ograde koje ispunjavaju uvjete biosigurnosti, biosigurnosna oprema i uređaji (vrata, zavjese, tuneli, oprema za dezinfekciju), građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ ili opremanje objekata/prostorija za dezinfekciju osoba/gospodarskih vozila, građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata/prostorija za skladištenje i rukovanje hranom za životinje, građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata/ prostorija za kontrolu ulaska i izlaska osoba/gospodarskih vozila/ poljoprivredne mehanizacije sa i na poljoprivredno gospodarstvo, uključujući mrežu putova unutar poljoprivrednog gospodarstva, zatvoreni hranidbeni sustav uključujući silose za stočnu hranu)

d) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju Infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, ljuštenje, guljenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje

e) građenje (isključujući rekonstrukciju) i/ili opremanje sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu i sustava za navodnjavanje izvan poljoprivrednog gospodarstva za potrebe primarne

proizvodnje poljoprivrednog gospodarstva f) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih primarnih poljoprivrednih proizvoda

g) kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda

h) kupnja poljoprivredne mehanizacije (uključujući mehanizaciju i opremu za preciznu poljoprivredu)

i) kupnja gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju (uključujući sektor vinogradarstva)

j) restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada, isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino

k) sustavi za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena l) kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova)

m) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate, uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata isključivo za vlastite potrebe

n) strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu organskog gnojiva

o) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa, solarna energija (isključujući rekonstrukciju fotonaponskih elektrana), bioplin) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, uključujući prostore koji su u funkciji postrojenja za proizvodnju energije, s pripadajućom opremom i infrastrukturom p) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata za prijem, obradu i skladištenje biomase za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe

r) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata za obradu, preradu i skladištenje supstrata za organsku gnojidbu s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe

s) kupnja strojeva za transport i primjenu supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe.

Više podataka o prihvatljivim troškovima možete vidjeti na linku PRIHVATLLJIVI MATERIJALNI TROŠKOVI.PDF

Ulaganja u zbrinjavanje stajskog gnoja te korištenje obnovljivih izvora energije nisu prihvatljiva kao samostalno ulaganje nego isključivo u sklopu građenja (izgradnje) novih objekata za proizvodnju i/ili povećanja postojećih proizvodnih kapaciteta rekonstrukcijom objekata.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 22. siječnja 2024. godine od 12:00 sati do 22. veljače 2024. do 12:00 sati.

Prije odluke o pripremi Vašega projekta za natječaj  potrebno je vidjeti zadovoljavate li uvjete prihvatljivosti kao prijavitelj. Uvjeta ima puno a navesti ću samo neke:

 • Za prijavu morate biti prihvatljiv subjekt. Uz ostalo morate biti upisan u upisnik poljoprivrednih gospodarstva najmanje godinu dana i morate imati ekonomsku veličinu najmanje 10.000 EUR (utvrđuju poljoprivredni savjetnici) a za mlade poljoprivrednike 3.000 EUR i mogu biti upisani i manje od godinu dana
 • Morate imati najmanje jodnog zaposlenog ako ste pravna osoba
 • fizička osoba mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana
 • Morate imati tehničku dokumentaciju i glavni i tehnološki projekt (ovisno šta radite)
 • Morate zadovoljiti u projektu okolišne uvjete i uvjete da dobijete što više bodova. To je prilično složena priča.
 • Morate imati pravni interes što znači da ste vlasnik ili imate pravo građenja ili dugogodišnji zakup (iznad 10 godina) i to upisano u zemljišne knjige
 • Morate imati građevinsku dozvolu ako se projekt  odnosi na izgradnju
 • Mladi poljoprivrednik koji je zatražio uvećanje intenziteta potpore, u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu mora dokazati stručna znanja i vještine na način da nositelj/odgovorna osoba ima najmanje završenu srednju školu ili fakultet agronomske, prehrambeno tehnološke ili veterinarske struke ili ima najmanje dvije godine radnog iskustva u poljoprivredi i potvrdu o  strukovnom obrazovanju iz područja poljoprivrede, prehrambene tehnologije ili veterine

Napomena: Ovo su samo neki od uvjeta prihvatljivosti prijavitelja/korisnika a sve uvjete iz Pravilnika o provedbi intervencija za potporu ulaganjima u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike republike hrvatske 2023. – 2027. možete vidjeti u posebnom dokumentu u prilogu. – Prihvatljivost prijavitelja.pdf

Također, da bi vidjeli kako izgleda sama prijava i šta treba imati kao dokumente koji se prilažu prijavi dajem u Prilogu 1. popis svih dokumenata. Prijava je digitalna i u sustavu je Agroneta.

Da biste vidjeli kako se projekti vrednuju Kriterije odabira dajem Vam u prilogu. Napominjem da je to ključni element za prolaznost projekta pa projekt treba pripremiti da zadovolji te uvjete.

Cijela priprema počinje sa samim projektom pa mi javite slijedeće da bih napravio neku početnu analizu:

 • Kakav bi bio Vaš projekt (kratki opis) – u šta bi se ulagalo
 • Koliko ga procjenjujete
 • Imate li već određenu dokumentaciju. Dokumentacija treba zadovoljiti kriterije natječaja a za tehnološki projekt su posebne upute
 • Kolika je ekonomska veličina  Vašega poljoprivrednog gospodarstva (procjenjuju poljoprivredni savjetnici). Minimum je 10.000 EUR (mladi poljoprivrednici 3.000 EUR)
 • Da li je gospodarstvo upisano  u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava 

Naša ponuda

Naši troškovi su prihvatljivi troškovi projekta i u skladu sa čl. 15. Pravilnika

a) troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 5.000 EUR

b) troškovi pripreme dokumentacije i/ili provedbe projekta, uključujući i provedbu postupaka nabave, prihvatljivi u iznosu 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 10.000 EUR

Na gore definiranu naknadu dodaje se PDV.

Procjena vrijednosti projekta (prihvatljivih troškova) utvrđuje se na temelju procjenjene vrijednosti prije prijave na natječaj i na temelju tako definiranog iznosa i naknade koja će se utvrditi definira se naša ponuda u konkretnim iznosima i zaključuje se ugovor .

Naše se usluge plaćaju:

 • 10% od ukupne naknade 15.2.2024.g.
 • 90% od ukupne naknade ako projekt prođe na natječaju i to: 45% do 15.12.2024. i 45% do 15.12.2025.g.

Ako Vam ponuda odgovara možemo početi raditi na projektu.

Lijep pozdrav.

Poreč, 20.11.2023.

Stevo Žufić

Tel. 0911 255 055  mail: zuf@adria-bonus.com

Komentari su zatvoreni.